Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
01 Сентјабр 2022

Фазилабдан сонра Елшадын да башына һава ҝәлди

Сонунҹу јазымызда гејд етмишдик ки, Фазилаб Гәзәнфәроғлу Елчибәјин гәбринин зијарәтинә ҝедиб. Бу һәјасыз мәхлуг бүтүн ҝүнү зијарәтҝаһларын ҹәһаләт олдуғуну гејд едир, диҝәр јандан Елчибәјин һејкәлини зијарәт едир.
Ону тәнгид едәндән сонра онун дин маскасы алтында фырылдағчылыгла мәшғул олан досту Елшад Миринин дә һаггында дејирләр ки, ҝедиб сүннү алимләринин гәбрини зијарәт едиб. Шәкилләри сосиал шәбәкәләрдә дә пајлашылыб. "Һүсејнова баҹылары" кими "икси бир бојда ҝәзән ҝөзәлләр" елә бил ки, лап сөзләшибләр. Фазилабын башына һава ҝәләндән сонра Елшад да бу дәрдә дөзмәјиб вә һаваланыб.

Елә бу јахынларда бу һәјасыз мәхлуг олан Елшад Мири Мир Мөвсүм аға һаггында дејирди ки, онун мөһтәшәм сејидлији варса вар идисә өзүнү мүалиҹә едәрди. Бу ахмаг ҝәдә елә билир ки, бир һәким әҝәр диҝәрләрини сағалдырса өзүнү дә бүтүн хәстәликләрдән сағалда билмәлидир.

Јахшы бәс бу адам өвлијаларла Аллаһа тәвәссүл етмәји ширк, ҹәһаләт билирсә дуруб нијә Матрудинин гәбринин зијарәтинә ҝедир? Дүздүр ки, сорушсаныз дејәҹәк ки, мән ҝедиб онлара тәвәссүл етмирәм. Белә олмуш олса белә јенә дә онун вәһаби кечмишиндән галан әгидә галыгларына әсасән Матрудинин гәбри ширк мәркәзи сајылмалыдыр. Чүнки әһли сүннә мүсәлманлары дүнјадан ҝедән өвлијалар илә тәвәссүл етмәји иҹазәли билирләр. Матруди дә сүнниләрин тәригәт рәһбәрләриндән бири олдуғу үчүн өвлија һесаб едилир. Амма вәһабиләрлә габаглар онларын нөкәрчилијини етдији үчүн отуруб дуран бу мәхлуг Матрудинин гәбрини дә бөјүк еһтималла ширк мәркәзи һесаб етмәли иди. Амма адам диндән башга һәр шеј баҹарыр. Мәсәлән, ора да турист кими ҝедиб. Чүнки бу ҹүр инсанлара ҝөрә тәки ҝедиб һардаса видео чәкәсән, сосиал шәбәкәләрә шәкил пајалајасан. Буна ҝөрә "ширк мәркәзләринә" дә ҝедәрләр. Тәки мордаларыны Јутубда, Фејсбукда кимләрсә ҝөрсүн.


800 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP