Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Сентјабр 2022

Ирандакы етиразларла бағлы

Етираз едән фитнәкарлара, АБШ-а, сионист режиминә вә онларын Азәрбајҹандакы нөкәрләринә хатырлатма

Иранда һәр ил јох һа, һәр ај да белә һадисәләр олса горхусу јохдур. Бир нечә инсан күчәләрдә етираз едирләр, ич үзләрини, фитнәкарлыгларыны, сионист туласы олдугларыны, әҹлафсызлыгларыны ашкара чыхарырлар. Мүвафиг органлар да онлара фүрсәт верир ки, өзләрини там чылпаглығы илә ифша етсинләр. Бир нечә ҝүн әрзиндә мәсҹидә од вурурлар, Имам Һүсејн (ә) бајрағыны јандырырлар, сивил инсанларын әјләшдији автобусу даша басырлар, полис машыныны баш ашағы чевирирләр. Башларындакы өрпәји ачыб сачларыны кәсирләр, сојунуб өзләрини үрјан едирләр. Бир сөзлә өзләринин әхлагсыз, шәрәфсиз, фитнәкар олдугларыны ҝөстәрирләр. Һәмин анда мүвафиг органларын онлара илк бахышдан мүдахилә етмәмәси һәм дә она сәбәб олур ки, бунлара дәстәк верәнләр, далларында дуранлар тез бәјанат вериб онларын бу фәсадлара давам еләмәкләрини тәкид едирләр. Беләликлә дә һәм дә далларында дуран террор тәшкилатлары, дөвләтләр, сионистләр, америкалылар ифша едилирләр. Бу дәфә дә белә олду. Бүтүн зибилләри ашкара чыхды. Даһа сонра ингилаб өвладлары шәһәрин тәмизлик ишләринә бахан ишчиләри мүәјјән мүддәтдә истираһәтә јоллајыб өзләри Теһран күчәләрини зибилләрдән тәмизләјирләр.

Һәлә бундан сонра иш башлајыр. Белә ки, ҝүҹ структурлары ишләрини јеринә јетирәндән сонра нөвбәти мәрһәләдә ингилаб өвладлары, Иран мүлкүнүн һәгиги саһибләри мејданлара чыхырлар. Иранын мүхтәлиф шәһәрләриндә, мүхтәлиф мејданларда Ингилаба, рәһбәрә дәстәк митингләри кечирир "ин һәме ләшкәр амәд, бе ешге рәһбәр амәд" (бу гәдәр ордулар рәһбәрин ешгинә мејданлара ҝәлибләр) шүарлары верирләр. Бунунла да ингилаб өвладлары сионизмә, онларын Иранда олан тулаларына мөһкәм бир шапалаг вурурлар. Аллаһ фитнә төрәдәнләрә, хәјанәт едәнләрә ләнәт етсин.

Үч дәстәјә сәсләнмәк истәрдик. Биринҹи дәстә етираз едән фитнәкарлардыр. Сиз Америкаја ҝүвәнир вә өлкәдә Америка, Исраил кими режимләрин јыха билмәдикләри бир Ислам Дөвләтини јыхмаға ҹәһд едирсиз. Һәр дәфә дә гарышга кими әзилмәздән әввәл өзүнүзү ифша едирсиз. Амма дүшүнмүрсүнүз ки, Америка сизә дәстәк версәјди илләрин санксијасыны ләғв едәрди. Узун илләрдир Америка Ирана санксија тәтбиг едиб бу јолла дизә ҝәтирмәк истәјир. Бу да о демәкдир ки, демәли Америка илләрдир сизә зүлм едир. Сиз исә о гәдәр бишүур олмусунуз ки, сизә илләрдир санксија тәтбиг едән, доланышығынызы чәтинләшдирмәк истәјән режимләрә өзүнүзү гурбан вериб онларын нөләрчилијини едирсиз.

АБШ вә сионист режим, һәмчинин Авропа өлкәләри дә билсин ки, сизин бүтүн етдикләриниз бошунадыр. Аллаһын көмәклији илә Иранда һеч нәјә наил ола билмәјәҹксиз. Бүтүн планларыныз кечмишдә олдуғу кими бу илләрдә дә алт үст олаҹаг, неҹә ки, олду да.

Азәрбајҹандакы сионист нөкәрләринә ҝәлдикдә исә бу бәдбәхтләр јәни сионист нөкәри олан пантүркләр дә үрәкләриндә "Тәбриз севҝиси" олараг ҝәбәриб ҝедәҹәкләр. Әслиндә онларын гәлбиндә Тәбриз севҝиси дејилән бир шеј јохдур. Онлар сионист нөкәрләридир. Тәбриз онлар үчүн садәҹә бир бәһанәдир. Садәҹә бу алчаглар о гәдәр мәнәвијјатсыз, шәрәфсиз инсанларды ки, Иранда лүтләниб әхлагсызлыг етмәк истәјән гызларла Тәбризи алыб Туран гурмаг, сонра ону да Түркијәнин, Азәрбајҹанын ҝүнүнә дөндәрмәјә, орда да лүтләнмәјә чалышырлар. Онлар о гәдәр шәрәфсиз мәхлугларды ки, бир дәстә сачыны кәсән, лүтләнән гызларын архасында ҝизләнир, өзләринин әхлагсыз олдугларыны, Тәбризин, Иранын, фарсын бәһанә олдуғуну сүбут едирләр. Әслиндә мәгсәдләри Иранда Ислам Ингилабы вә дөвләтини арадан апармагдыр. Галан һәр шеј бәһанәдир.

Үч дәстәнин үчү дә билсин ки, бу арзунузу гәлбләриниздә гәбирләринизә апараҹагсыз. Аллаһын изни илә Аллаһын ордусу һәр заман галибдир!


614 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP