Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Октјабр 2022

Ҝөзләр Ирана дикиләндә һеч јери ҝөрмүр

Иранда бир нечә ҝүнлүк иғтишашлар оланда Азәрбајҹанда да диҝәр өлкәләрдә олдуғу кими Ислам Республикасынын рәһбәрлијинә һүрәнләр олмушду. Онлар һәмин анда Зејнәб адлы ираглы гызын АБШ гүввәләри тәрәфиндән гәтлә јетирилмәсинә ҝөз јумдуглары кими Азәрбајҹанда да 30 сентјабр тарихиндә зилләт мәҹлисинин өнүндә олан АХҸП аксијасына биҝанә јанашдылар. Ирана һүрән, шиә дөвләтини, долајысы илә дүнјада шиәләри зәифләтмәк истәјән сионист тулалары Азәрбајҹанда баш тутан бу аксијаја биҝанә јанашдылар. Һәтта диггәт чәкән будур ки, бу аксијада ханымлар да әзијјәт чәкдиләр, онлар да полисләр тәрәфиндән һәбс едилир вә полис машынларына долдурулур, полис бөлмәләринә апарылырдылар. Бәс гадын азадлығы бәһанәси илә Ирана һүрән Заур Гәрибоғлу, Игбал Ағазадә, Ҹаһандар Бәјоғлу кими надүрүстләр, шиә дүшмәнләри һансы ҹәһәннәмдәдиләр, нијә һүрмүрләр?

Полисләр илә бағлы бир мәсәләни гејд едәк. Иранда һәр шеји гара, һәр јери одлу - аловлу ҝөстәрмәк истәјән гараҝүруһчуларын бәхти онда ҝәтирир ки, онларын ағалары олан сионистләрин Ирандакы нөкәрләри Иранда иғтишаш төрәдәндә дағыдыб төкмәклә мәшғул олурлар. Дүздүр, онлар белә етмәклә, сивил инсанларын, инсанлығын, мәсҹидләрин, Аллаһын дүшмәни олдугларыны ортаја гојурлар. Диҝәр тәрәфдән исә онлар бу ҹүр дағыдыб төкәндә даһа чох дәһшәтли мәнзәрә јараныр. Тәбии олараг да полис даһа сәрт тәдбирләрә әл атыр. Амма Азәрбајҹанда беш он нәфәр аксијаја чыхыр, һеч бир дағынты, јандырма һаллары баш вермир, сивил, динҹ бир формада һагларыны тәләб етдикләри үчүн полис дә етдијиндән даһа сәрт рәфтар етмир. Белә олан һалда елә ҝөрүнүр ки, Азәрбајҹанда бу мәнада сакитчиликдир вә ишыгландырыласы һеч нә јохдур. Амма Азәрбајҹанда да Иранда олдуғу кими аксија иштиракчылары вуруб дағытсајдылар, бу гәдәр зүлм едән полис нәфәрләри даһа сәрт рәфтар едәрдиләр. Нәтиҹәдә Азәрбајҹанда Ирандан даһа дәһшәтли бир сәһнә ортаја чыхарды. Дүздүр, һәмин вахтда да сионист нөкәри, пулу Ирана һүрмәкдән чыхан медиа вә сијасәт адамлары јенә бу һадисәләр санки һеч Азәрбајҹанда дејил, һансыса Африка гитәсиндәки өлкәләрин бириндә баш верирмиш кими сусаҹаг, кор ҝөзләрини вә гулагларыны тыхајаҹаг, ағызларыны ачыб анҹаг Ирана һүрәҹәкдиләр.


772 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP