Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Март 2022

Дүнја ријакарлыгдан әл чәкмәли, икили стандартлара сон гојмалыдыр

1) Русија Украјнаны ишғал едиб. Бејнәлхалг һүгуг позулуб. Суверинлик тапданыб. Бунлар – бирмәналыдыр. Вә бу, тез бир заманда дајандырылмалыдыр.

Бунунла белә, бу да мүтләг вурғуланмалыдыр ки, баш верәнләр – АБШ вә НАТО-нун илләрлә етдикләринин, ҹыздыглары планларын нәтиҹәсидир. Украјнаны Русијаја гаршы форпоста чевирмәк планы исрарла давам етдирилир, програм артыг гајнар фазаја дахил олмушдур.

Ејни заманда, Американын илләрлә һәјата кечирдији “хаос нәзәријјәси” – дөвләтләри ишғал етмәк, өлкәләри парчаламаг, халглары дидәрҝин салмаг стратеҝијасы, инди Русијанын естафети гәбул етмәси илә јени дүнја һәндәсәсинә рәваҹ верир. Артыг ҝүҹ сијасәти, дүнја дүзәнинин норма кими сырынан атрибутикасына чеврилир. Әфганыстанда, Ирагда, Јәмәндә вә бир чох диҝәр ҹоғрафијаларда баш верән ишғал сијасәти, артыг диҝәр гүтб тәрәфиндән бумеранг еффекти илә ҝери гајтарылыр.
Ишғал, бејнәлхалг һүгугу позмаг, суверенлији тапдамаг, бирбаша һәрби мүдахилә – бүтүн бунлар һәр заман ҝөзәл сәсләнән шүарларла һәјата кечирилиб, демократијанын ихраҹы, инсан һагларынын мүдафиәси, инсан һәјатларынын хиласы илә пәрдәләниб.

Инди Русија өзүнү суперҝүҹ саныб, аналожи схем үзрә һәрәкәт етмәји гәрарлашдырды. Амма Гәрб сәрт формада реаксија верәрәк, анлатмаға чалышыр ки, бу давараныш үчүн Русијаја карт-бланш верилмәјиб. Дүнјада жандармлыг миссијасы үзрә индулҝенсијаны Гәрб јалныз өзү үчүн мүәјјән едиб. Латынҹа буна белә дејилир: "Гуод лиҹет Жови, нон лиҹет бови" - "Јупитерә иҹәзәли олан, өкүзә иҹазәли дејил" – “бир нәфәр, бир груп нәләрисә етмәјә өзүнә иҹазә верибсә, бу, гәтијјән һамыја аид дејил” мәнасындадыр.
Јәмәндә, Әфганыстанда, Ирагда, Фәләстиндә јүзминләрин гәтлиамына ҝөз јуман дүнја, башларына јаған бомбалардан фәрјад чәкән аналарын, көрпәләрин сәсини “ешитмәјән” дүнја, инди бирдән-бирә ҝөрән вә ешидән олду...

Бунлардан бирини ҝөрүб, бирини ҝөрмәмәк, бирини гынајыб, бирини гынамамаг олмаз.
Баш верәнләр – бирләшмиш габлар феноменидир.
Дүнја ријакарлыгдан әл чәкмәли, икили стандартлара сон гојмалыдыр. Украјнаја гаршы 5 ҝүн давам едән тәҹавүз әрзиндә ән сәрт гәрарлары ән оператив сурәтдә верән Гәрб, онилләрлә давам едән Гарабағ дәрдинә, ермәни терроруна, Фәләстин фәлакәтинә, Јәмән аһына, Әфганыстан инилтисинә ҝөрә ағызуҹу гуру бәјанлардан о јана кечмәди.
Белә исә, инди баш верәнләрин сәмимилијинә ким инана биләр ки?!

2) Совет дөврүнү јашамыш, 20 јанвар, Хоҹалы фаҹиәсини, илләрин Гарабағ ишғалыны, ҝүнүмүздә "сүлһмәрамлы миссијаны" ҝөрмүш инсанлар кими, баш верәнләр бизләрдә анҹаг вә анҹаг үрәк ағрысыны, аҹы носталжи һиссләри вә Вәтәнимизин ҝәләҹәји үчүн әсаслы нараһат олма дујғуларыны јарадыр.

3) Бәли, Русија Украјнанын НАТО-ја үзв олмајаҹағы, Шимали Атлантика һәрби алјансынын дүз Русијанын сәрһәдиндә јува гурмајаҹағы барәдә зәманәт истәјирди.
Бу заманәти она вермәдиләр, Русијанын тәһлүкәсизлик нараһатлыгларыны һечә сајдылар, тәләбләрини гулагардына вурдулар.
Русија нә етди? Гәрби ҹәзаландырдымы? Хејр! Өз славјан гардашларына гаршы гошун јеритди, ракет зәрбәләри ендирди, ҝүҹ ҝөстәрди.
Һејһат!
Украјналыларда белә бир мисал вар: “Панлар (ҹәнаблар) дава едәндә, холопларын (рәијјәтин) башы ҝүдаза ҝедир”. Бах, беләҹә.

4) Һәр кәс өз пәнҹәрәсиндән бахыр. Украјнаны Вәтән билән инанҹлынын да дујғусу ајдындыр, кечән ил Гүдс әһалисинә диван тутуланда буна һагг газандыран Зеленскијә гаршы наразылыг һиссини јашаданларын да.

5) Русија рәһбәрлијинин истәдији ајдын. Игтисадијјатын чөкдүјү, чешидли сосиал проблемләрин шиддәтләндији, демографик вәзијјәтин ҝүнү-ҝүндән писләшдији бир фонда, Гәрбә вә онун вассалларына “дәрс вермәји” һәдәфләјән Русијанын ҝеријә јолу јохдур. Украјнадан мүәјјән ҝүзәштләр, нејтраллыг статусу барәдә зәманәтләр алмадан, Крымын илһагынын танынмасына наил олмадан, Русија рәһбәрлијинин гошунлары ҝери чәкмәк шансы зәиф ҝөрсәнир – бу, сијаси интиһара јахын бир вәзијјәт јарадарды.
Украјнанын да вәзијјәти ајдындыр. Вахты јубатмаг, гошунлары јенидән груплашдырмаг, Гәрбдән ҝәлән силаһлар васитәсилә Русија континҝентинә дәрин јаралар вурмаг вә дүнја өлкәләринин тәзјигләри сајәсиндә блокадаја дүшмүш Русијаны гејд-шәртсиз ҝери чәкилмәјә мәҹбур етмәк.
Гәрбин истәдији дә бәллидир. Русијаны сијаси, игтисади, дипломатик блокадада сахлајараг, тәнәззүлә уғратмаг, онурға сүтунуну гырараг, дүнја ојунчулары сырасындан чыхармаг. Нәһајәтән, биргүтблү дүнја дүзәнини бәргәрар етмәк.
Беләҹә планлар ҹызылыр, стратеҝијалар вә тактикалар ишләнилир, ҝедишләр едилир. Амма һәр шејини әлдән верән, ганы төкүлән, һәјатыны итирән – һәмишәки кими, садә инсанлардыр.
Бу мөвзуларын архасында дүнја ҝүҹләринин тәкәббүрү дајаныр. Тәкәббүр олан јердә исә расионаллыға, сағлам зәкаја аз јер галыр. Һәр шеј, амбисијаларын тоггушмасы мүстәвисиндә баш верир.

6) Дүнја нә етмәлидир?
Ријакарлыға, икили стандартлара рәваҹ веилрмәмәли, јаланын ајаг ачмасына шәраит јарадылмамалыдыр, һәр ҹүр манипулјасијаларын һаким олмасына, һагла батилин јеринин дәјишдирилмәсинә имкан верилмәмәлидир.
Бәшәријјәт Үчүнҹү Дүнја мүһарибәсинин дүз астанасынадәк ҝәлиб чатыб. Көрпүләр јандырылыб, инсанијјәтин башынын үстүнү ҝерчәк тәһлүкәләр алыб.
Бир јүзилликдә 2 дәфә дүнја мүһарибәсини јашајан, онмилјонларла инсаны гурбан ҝедән дүнја, артыг ејни схем үзрә һәмин ҝеополитик тәләләрә дүшмәмәлидир. Вәзијјәтләрә, просесләрә ачыг ҝөзлә бахмалы, алдадылмасына, истифадә едилмәсинә, уҹуз сијасәтчиләрин ејни ҹүр шоуларла милјардлары чашгынлыға салмасына имкан вермәмәлидир.
Нә етмәли? Илк олараг, дүшүнмәли. Дүшүнҹә, тәһлил, аҝаһлыг, емосијаларын ардынҹа ҝетмәмәк – мәсәләнин ән азы јарысыдыр.
Еј әзиз Рәббим! Бәшәријјәтин бу һалы үчүн чох нараһатыг...
Бу нурани Мәбәс ҝеҹәсиндә Өз лүтфүнү әсирҝәмә!
Бәшәријјәти мүһарибә бәласындан хилас ет!
Вәтәнимизи бу тәһлүкәләрдән һифз ет!
Дүнјанын фикир адамларына вә бәшәр виҹданларына зеһин ачыглығы вә топарланма нәсиб ет!1911 дәфә бахылыб
در حال ارسال اطلاعات...
Go to TOP