Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Феврал 2015

“Исраил Ҝенерал Сүлејманинин Ҹолан тәпәләринә ҝәләҹәјиндән горхуја дүшүб”

Һизбуллаһ тәшкилатынын да гатылаҹағы бу әмәлијјатда Гүдс ордусунун команданы Ҝенерал Гасим Сүлејмани дә иштирак едәҹәк
Иран һәрбчиләри Исраил сәрһәдләринә доғру

Сионизм режиминин “10-ҹу канал” телеканалынын вердији мәлумата ҝөрә, Сурија президенти Бәшшар Әсәд өз гүввәләрини Ҹолан тәпәләринин сәрһәд бөлҝәләрини Азад Сурија Ордусу вә әл-Нусра террорчуларындан тәмизләмәјә һазырлајыр. Әлдә олан мәлуматлара әсасән, Һизбуллаһ тәшкилатынын да гатылаҹағы бу әмәлијјатда Гүдс ордусунун команданы Ҝенерал Гасим Сүлејмани дә иштирак едәҹәк.

Каналын билдирдијинә ҝөрә, бу мөһтәшәм гүввәләр Ҹолан јүксәкликләринә вә Гүнејтәрәнин ҹәнубуна доғру јолланаҹаглар. Бу исә о демәкдир ки, Бәшшар Әсәд Һизбуллаһын дәстәјилә Исраиллә сәрһәд әразиләри там нәзарәтә ҝөтүрәҹәк.

Алҝемеинер сајтынын јајдығы мәлуматда исә Иран һәрбчиләринин Исраилин шимал сәрһәдләринә топлашдығы гејд олунур. Сајт иранлыларын Ҹолан тәпәләриндә Исраил әлејһинә һәрби коалисија јаратдыгларыны билдирәрәк Иранын Мүһафизәчиләр корпусунун сабиг команданы Ҝенерал Рәһим Сәфәвинин бу ҹүмләсини хатырладыр: “Иранын стратежи ҝүҹү Аралыг дәнизинә вә Исраилин башы үзәринә чатмышдыр”.

Сајт хатырладыр ки, планлашдырылмыш әмәлијјатларда иранлы һәрбчиләрин бирбаша иштиракы тәмсилчи мүһарибә (Прохј wар) дејил, бирбаша мүһарибә тәәссүраты јарадыр.

Nur-az.com


5829 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...