Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Феврал 2015

Ермәниләрин Хоҹалыда төрәтдикләри сојгырымдан 26 ил өтүр - Видео

Мүһасирәјә алынан шәһәрин 2500 сакини хилас олмаг үчүн Ағдам истигамәтиндә һәрәкәт едиб. Лакин пусгуда дајанан ермәниләр динҹ сакинләри ҝүлләбаран едибләр
Сојгырымы акты нәтиҹәсиндә 613 Хоҹалы сакини гәтлә јетирилиб, 487 нәфәр, о ҹүмләдән 76 ушаг јараланыб, 1275 нәфәр әсир ҝөтүрүлүб

Ермәниләрин Азәрбајҹанын Хоҹалы шәһәриндә төрәтдији сојгырымынын 26 или тамам олур.

1992-ҹи ил февралын 25-дән 26-на кечән ҝеҹә ермәни һәрби бирләшмәләри Русијанын 366-ҹы мотоатыҹы алајынын көмәји илә Хоҹалы шәһәрини ишғал едәрәк, бурада јашајан динҹ әһалијә - азәрбајҹанлылара гаршы сојгырымы төрәдиб.

Ермәни силаһлы бирләшмәләри ССРИ дөврүндән Ханкәнди шәһәриндә дислокасија олунмуш 366-ҹы мотоатыҹы алајынын зиреһли техникасы вә һәрби һејәтинин көмәклији илә 1992-ҹи ил февралын 25-дә Хоҹалы шәһәринә һүҹума кечиб. Мүһасирәјә алынан шәһәрин 2500 сакини хилас олмаг үчүн Ағдам истигамәтиндә һәрәкәт едиб. Лакин пусгуда дајанан ермәниләр динҹ сакинләри ҝүлләбаран едибләр. Әсрин фаҹиәси олан Хоҹалы сојгырымы нәтиҹәсиндә 63-ү ушаг, 106-сы гадын, 70-и гоҹа вә гары олмагла, 613 Хоҹалы сакини гәтлә јетирилиб, 8 аилә тамамилә мәһв едилиб, 25 ушаг һәр ики валидејнини, 130 ушаг валидејнләриндән бирини итириб. Дүшмән ҝүлләсиндән 76-сы ушаг олмагла, 487 нәфәр јараланыб. 1275 нәфәр әсир ҝөтүрүлүб. Ҝиров ҝөтүрүләнләрдән 150 нәфәринин, о ҹүмләдән 68 гадын вә 26 ушағын талеји бу ҝүнәдәк мәлум дејил.

Рәсми һесабламалара ҝөрә, ганунсуз ермәни силаһлы бирләшмәләри тәрәфиндән Хоҹалы шәһәринин ишғал едилмәси илә әлагәдар дөвләт әмлакынын вә хүсуси мүлкијјәтдә олан әмлакын мәһв едилмәси, талан едилмәси илә бағлы Азәрбајҹан дөвләтинә вә вәтәндашларына 140 милјон манатдан (тәхминән 170 милјон АБШ доллары) артыг зијан вурулуб.

Хоҹалы сојгырымынын илдөнүмү һәр ил Азәрбајҹан вә дүнјанын бир чох өлкәләриндә һүзнлә гејд олунур. Азәрбајҹан сәфирликләри вә диаспор тәшкилатлары һәр ил февралын 26-да фәалијјәт ҝөстәрдикләри өлкәләрдә аным мәрасимләри тәшкил едир, конфранслар кечирирләр. Бу тәдбирләрдә ермәниләрин Хоҹалыда төрәтдикләри вәһшиликләри әкс етдирән фото-стендләр, сәнәдли филмләр нүмајиш олунур, сојгырымы һәгигәтләрини әкс етдирән китаблар сәрҝиләнир.

2009-ҹу илин февралындан исә Ислам Конфрансы Тәшкилаты Ҝәнҹләр Форумунун (ИКҜФ) Мәдәнијјәтләрарасы Диалог үзрә баш координатору Лејла Әлијеванын тәшәббүсү илә “Хоҹалыја Әдаләт” кампанијасы кечирилир. Кампанијанын мәгсәди бејнәлхалг иҹтимаијјәтин Хоҹалы фаҹиәси илә бағлы мәлуматландырылмасы, фаҹиәјә бејнәлхалг аләмдә мәнәви-сијаси гијмәт верилмәси вә бејнәлхалг сәвијјәдә анылмасыны тәмин етмәкдир. Кампанијанын бејнәлхалг әлагәләндирилмәси www.жустиҹефоркһожалј.орҝ сајты васитәсилә апарылыр.
4613 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...