Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Ијун 2015

Сүннә әһли алимләри Имам Меһди (әҹ) һаггында

Ајдын олду ки, Ибн Тејмијјә ачыг-ашкар јалан данышыр
Ајәтуллаһ Әли Ислами сүннә әһли алимләринин Имам Меһдијә (әҹ) мүнасибәтиндән данышыр. О билдирир ки, сүннә әһли алимләри Имам Меһдинин (әҹ) вүҹудуну тәсдигләјибләр. Һәтта бәзи сүннү алимләринин Имамла ҝөршүдүјүнү билдирир. Онлар мүтәватир һәдисләрлә Имам Меһдинин (әҹ) варлығыны сүбута јетирир.
Меһр информасија аҝентлији Бејнәлхалг Әһли-Бејт (ә) Ҹәмијјәтинин арашдырма бөлмәсинин рәиси Ајәтуллаһ Исламинин бу мөвзуда фикирләрини бөлүшүр.
Вәһаби фиргәси алимләри даим чалышыблар ки, башга мәзһәбләрин, о ҹүмләдән 12 имамчы шиәләрин етигадларыны һәдәфә алсынлар. Онлар шиәләри бидәтчи адландырыр, шиәләрин пејғәмбәр сүннәсиндән узаглашдығыны дејирләр. Бејнәлхалг империализм, Сәудијјә Әрәбистаны тәрәфиндән һимајә олунан бу азғын фиргә дүнја мигјасында тәблиғат апарыр, шиә әгидәсинин рәдд едилмәси истигамәтиндә сајсыз китаблар чап едир. Ајәтуллаһ Әбулфәзл Ислами вәһаби алими Насир Әл-Гәффаринин шүбһәләринә ҹаваб олараг әрәб дилиндә китаб јазыб. Бу китабда вәһаби алиминин ортаја гојдуғу суаллар ҹавабландырылыр, ејни заманда бу ҹавабларда сүннә әһли мәнбәләринә истинад едилир. Гејд етдик ки, вәһабиләрин һәдәфә алдығы мөвзулардан бири Имам Меһдинин (әҹ) мөвҹудлуғудур. Ајәтуллаһ Ислами бу мөвзуда да вәһабиләрә јетәрли ҹаваблар верир. Ајәтуллаһ Ислами илә сөһбәти диггәтинизә чатдырырыг:
Суал: Бәзи китабларынызда мәһдәвијјәт мөвзусундан сөз ачылыб, вәһаби шүбһәләри ҹавабландырылыб. Бу барәдә гысаҹа нә дејәрдиниз?
Ҹаваб: Бәли, китабын биринҹи һиссәсиндә вәһабиләрин шиә һәдисләри илә бағлы шүбһәләринә ҹаваб верилир. Башга бир фәсилдә шиәләрин Гурана бахышы јер алыб. Үчүнҹү һиссәдә мәһдәвијјәт етигадындан сөз ачылыр.
Вәһабиләр өз сөзләриндә Ибн Тејмијјәјә истинад едирләр. Насир Әл-Гәффари Ибн Тејмијјәдән мисаллар чәкир, дејир ки, Имам Меһди (әҹ) тәхәјјүлдән башга бир шеј дејил. Јенә дә вурғулајыр ки, шиәләр арасында Имам Меһдинин (әҹ) варлығы илә бағлы фикир ајрылығы мөвҹуддур. Бүтүн бунлары Ибн Тејмијјәдән нәгл едирләр. Дејирләр ки, Имам Һәсән Әсҝәринин (ә) өвлады олмајыб. Ибн Тејмијјә “Минһаҹус-сүннәтул нәбәвијјә” адлы китаб јазыб. Гәффари өз сөһбәтләриндә дөрд јердә Ибн Тејмијјәнин бу китабына истинад едир. Һәр дәфә вурғулајыр ки, Имам Һәсән Әсҝәринин (ә) өвлады олмајыб. О бир нечә дәлил ҝөстәрир, јазыр ки, Тәбәринин јаздыгларына ҝөрә Имам Һәсән Әсҝәринин (ә) өвлады олмајыб. Тәбәринин Имам Һәсән Әсҝәри (ә) илә мүасир олдуғуну гејд едир. Тәбәри 311-ҹи илдә дүнјасыны дәјишиб. Имам Һәсән Әсҝәри (ә) 260-ҹы илдә шәһадәтә чатыб. Олсун ки, Тәбәри имамы ҝөрүб. Һәр һалда Гәффари сөһбәтиндә ИбнТејмијјәјә истинадән дејир ки, Тәбәри Имам Һәсән Әсҝәринин (ә) өвлады олмадығыны јазыб.
Суал верир ки, шиәләр Имам Һәсән Әсҝәринин (ә) өвлады олмасыны һансы әсасла иддиа едир? Бу шүбһәни ҹавабландырмаг үчүн мүгәддимәјә еһтијаҹ вар. Залым шаһ режими 10-12 ил Имам Хомејнијә (р) гаршы тәблиғат апарды, һәтта ону кафир адландырдылар. Амма бунун тәсири олмады. Сонра гәрара ҝәлдиләр ки, Имам Хомејнинин (р) фәалијјәтләрини зәифләтмәк үчүн Имам Меһди (әҹ) инанҹыны зәифләтсинләр. Чүнки Имам Хомејнинин (р) бахышларына ҝөрә мүҹтәһидләр наиблик сәлаһијјәтини Имам Меһдидән (әҹ) алырлар. Әҝәр Имам Меһди (ә) инанҹы арадан галхса, онда дин алимләринин сәлаһијјәти, леҝитимлији дә шүбһә алтына алынар.
Һәтта бир рәвајәт нәгл едирләр ки, Имам Меһди (әҹ) вар, амма ахируз-заманда ҝәләҹәк. Һазырда онун мөвҹуд олмадығыны дејирләр. Беләҹә шаһ режими тәблиғат апарырды ки, Имам Хомејнинин (р) һеч бир ҹанишинлик сәлаһијјәти јохдур. Дин алиминин дин адындан данышмасы гануни дејил. Вәһабиләр дә ејни јолу ҝедәрәк мәһдәвијјәт мөвзусуну һәдәфә алыб.
Ибн Тејмијјә дејир ки, Имам Меһди (әҹ) бир хәјалдыр. Имамын варлығынын ујдурулдуғуну иддиа едирләр. Дејирләр әҝәр Имам Һәсән Әсҝәринин (ә) мүасири олмуш Тәбәри онун өвлады олмадығыны дејирсә, сиз шиәләр нә дејирсиниз?! Мән онларын бу иддиасы әсасында Тәбәрини арашдырдым. Ајдын олду ки Тәбәринин әсәрләриндә Имам Меһди (әҹ) барәдә бир сөз јохдур. Ибн Тејмијјә бүтүн бунлары өзүндән ујдуруб. Ибн Тејмијјәнин нәзәрдә тутулан әсәрләринин бүтүн нүсхәләрини арашдырдым. Нүсхәләр арасында фәрг олса да һеч бир китабда Имам Һәсән Әсҝәринин (ә) өвладынын олмамасы јазылмамышды. Ајдын олду ки, Ибн Тејмијјә ачыг-ашкар јалан данышыр.
Насир Әл-Гәффаријә демәк лазымдыр ки, университет адамы данышанда дәлилләрә әсасланмалыдыр. Әҝәр сиз Тәбәринин китабына истинад едирсинизсә, бизә һәмин мәтни ҝөстәрин. Икинҹиси, сиз дејирсиниз ки, кимсә Имам Меһдинин (әҹ) мөвҹудлуғуну гәбул етмир. Ҝүја сүннә әһли һамылыгла Имам Меһдини (әҹ) инкар едир. Сүннә рәвајәтләриндә Имам Меһдинин (әҹ) мөвҹудлуғунун гәбул олунмадығыны сөјләјирсиниз. Буну ујдурма адландырырсыныз. Мән вәһабиләрин шүбһәләринә ҹаваблар мөвзусунда икинҹи китабымда сүннә әһлиндән 201 алимин сөзләрини топладым. Сүннә әһлинин бу 201 мәшһур алими Имам Меһдинин (әҹ) дүнјаја ҝәлишини тәсдигләјирләр. Һәтта бәзи сүннү алимләр Имам Меһди (әҹ) илә ҝөрүшдүкләрини билдирирләр.
Суал: Сүннә әһли алимләриндән Имам Меһдинин (әҹ) варлығыны тәсдигләјәнләр кимдир?
Ҹаваб: Имам Меһдинин (әҹ) варлығыны тәсдигләјән сүннә алимләри бир нечә групдур. Онларын бир һиссәси тарихчидирләр. 635-ҹи илдә дүнјасыны дәјишмиш Ибн Әсир, 310-ҹу илдә дүнјасыны дәјишмиш Тәбәри, 326-ҹы илдә дүнјасыны дәјишмиш Јагут Әлә Һәмәви, 732-ҹи илдә дүнјасыны дәјишмиш Әбу Әфда, 815-ҹи илдә дүнјасыны дәјишмиш Ибн Шәһнә, 346-ҹы илдә дүнјасыны дәјишмиш Мәсуди, о ҹүмләдән һәдисчи алимләр Имам Меһдинин (әҹ) варлығыны тәсдигләјир. 307-ҹи илдә дүнјасыны дәјишмиш Әр-Рөјани, 411-ҹи илдә дүнјасыны дәјишмиш Әбүлфәтһ Шами, дөрдүнҹү әср алимләриндән Әһмәд ибн Нәср Заре кими алимләр һәдисчи алимләрдир. Онлар бирмәналы олараг Имам Меһдинин (әҹ) дүнјаја ҝәлдијини тәсдигләјирләр.
Әбу Нәср Бухари, Сираҹәддин Рәфаи вә башгалары мүтәхәссис алим олараг Имам Меһдинин (әҹ) дүнјаја ҝәлдијини билдирирләр. Бундан әлавә, һәмин дөврүн мәшһур јазычылары вә шаирләри Имам Меһдинин (әҹ) тәвәллүдүндән сөз ачыр. Ҹәлаләддин Мөвләви вә башга арифләр, о ҹүмләдән Ибн Әрәби вә давамчылары Имам Меһдинин (әҹ) һәјата ҝәлишини тәсдигләјир. Имамы гәбул едән арифләр чохдур. Јагут Шерани јазыр ки, өзү вә бир нечә башга сүннә әһлиндән олан алим Имам Меһди (әҹ) илә ҝөрүшүбләр.
Əл-Гәффаридән сорушмаг лазымдыр ки, әҝәр Имам Меһди (әҹ) ујдурулмуш бир образдырса, бир бу гәдәр сүннә алими јалан данышырмы?! Мараглыдыр ки, Имам Меһдинин (әҹ) дүнјаја ҝәлишини тәсдигләјән сүннә алимләри һәр дөрд мәзһәбә аиддир вә мүхтәлиф әсрләрдә јашајыблар. Мән китабын үчүнҹү ҹилдини Имам Меһдини (әҹ) гәбул едән сүннә алимләринә һәср етмишәм. Бунунла белә вәһһабиләр бу ајдын һәгигәтләри рәдд едир.
Суал: Неҹә олур ки, вәһһабиләр белә мөһкәм дәлилләри раһатлыгла рәдд едир?
Ҹаваб: Биз вәһһабиләри елми мүбаһисәдә тәрәф-мүгабил сајмырыг. Чүнки онларын истинады елм јох, Инҝилтәрә вә башга Ислам дүшмәнләринин ҝөстәришләридир. Онлар ҝөстәриш алыблар ки, Ислам Ингилабынын ганунилијини шүбһә алтына алмаг үчүн Имам Меһдинин (әҹ) варлығыны инкар етсинләр. Имам Меһдинин (әҹ) варлығы инкар олунмалыдыр ки, шиәләрин һакимијјәтинин леҝитимлији арадан галхсын. Бу она бәнзәјир ки, Пејғәмбәрин (с) дөврүндә бәзиләри иддиа едиб ки, Гуран бир әҹәми тәрәфиндән пејғәмбәрә өјрәдилмиш мәтнләрдән ибарәтдир.
Гәффаринин Имам Меһдини (әҹ) гәбул едән сүннә алимләри гаршысында демәјә сөзү јохдур. О имамын варлығыны инкар едән һеч бир мөтәбәр дәлил ҝөстәрә билмир. Шиә вә сүннүләрин мүштәрәк гәбул етдији үч һәдиси китабда нәгл етмишәм. Бу һәдисләрә һеч бир мәзһәбин зәррәҹә шүбһәси јохдур. Һәдисләрдән бири сәгәлејн һәдисидир. О бири ики һәдисдә дә пејғәмбәрдән сонра 12 имам һаггында данышылыр. Гәффаријә суал верирәм ки, бу һәдисләр мүтәватирдир, јохса јох? Бүтүн шиә вә сүннү алимләри бу үч һәдиси мүтәватир сајыр. Ибн Һиҹр кими бөјүк сүннү алими һәмин һәдисләрин мөтәбәрлијини гејд едир. Ибн Һиҹр Сәгәлејн һәдисиндән данышыр. Нәдир Сәгәлејн һәдиси? Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур ки, мән китаб вә Әһли-Бејтими (ә) сизә әманәт гојуб ҝедирәм. Һәзрәт бујурур ки, бу ики шеј Көвсәр һөвзуна чатана гәдәр бир-бириндән ајрылмаз.
İбн Һиҹр һәдисә истинадән билдирир ки, Гуран вә Әһли-Бејт (ә) һеч заман бир-бириндән ајрыласы дејил. Мүасир дөврүмүздә Гуран вар. Суал олунур ки, әһли-бејт һардадыр? Әҝәр Сәгәлејн һәдисиндә Гуран вә итрәтин јанашы олдуғу бујурулубса, бу ҝүн итрәт кимдир? Һүснү Мүбарәкдир? Ибн Һиҹр Шафеи белә бир гәнаәтә ҝәлир ки, пејғәмбәр аиләсиндән һәмишә бир нәфәр һәјатда олуб. 11 имам 250 ил әрзиндә өз ишини баша чатдырыб. Инди Гуранла јанашы оласы башга бирини ахтармалыјыг. Әҝәр десәк ки, Имам Меһди (әҹ) јохдур, ахируз-заманда ҝәләҹәк, бәс Гуранын итрәтлә бирлији неҹә олсун?!
Икинҹи һәдис “Хүләфаи-исна әшәр” һәдисидир. Бу һәдис дә мөтәбәрдир. Әҝәр бир шәхс десә ки, Африкада филан шәһәр вар, буна шүбһә илә јанашылмасы мүмкүндүр. Чүнки һәмин шәһәр мәшһур дејил. Амма Лондонун ады чәкиләндә, һамы гәбул едир ки, Лондон вар. Чүнки бу мәлумат мүтәватирдир, јәни һамы тәрәфиндән гәбул олунан мәлуматдыр. Икинҹи һәдис дә мүтәватирдир, јәни сүннә әһли китаблары бу һәдиси инкар олунмајаҹаг һәддә нәгл едиб.
Суал олунур ки, Әл-Гәффари һәдисдә гејд олунан 12 нәфәрин адыны чәкә биләрми? Һәзрәт Пејғәмбәр (с) һеч вахт 12-дән ашағы вә ја 12-дән јухары рәгәм дилинә ҝәтирмәјиб. Рашидин хәлифәләри дөрд нәфәрдир, Бәни Үмәјјә хәлифәләри 13 нәфәр, Бәни Аббас хәлифәләри 34 нәфәрдир. Инди бизә изаһ етсинләр ҝөрәк 12 хәлифә кимдир? Шиәликлә ишимиз јохдур. Биз сүннә әһли алимләринин нәгл етдији һәдисдәки 12 нәфәрин кимлијини сорушуруг? Бу һәдиси јалныз шиә мәнбәләри изаһ едә билир.
Үчүнҹү һәдисдә нәгл олунур ки, ким имамыны танымадан дүнјадан ҝетсә ҹаһилијјәт дөврүндә дүнјадан ҝетмиш кимидир. Бу һәдис дә сүннә әһлинин мүтәватир сајдығы һәдисләрдәндир. Инди суал олунур ки, биз дүнјадан ҹаһил ҝетмәмәк үчүн кимә бејәт етмәлијик? Бизи ҹаһил өлүмүндән гуртараҹаг шәхс кимдир?
Суал: Сизин нәгл етдијиниз о үч мүтәватир һәдис Имам Меһдинин (әҹ) варлығыны сүбута јетирирми?
Ҹаваб: Бу үч һәдисдә гејд олунан шәртләр, бәјан олунан сифәтләр 12-ҹи имамдан башга һеч бир шәхс һаггында өзүнү доғрултмур. Биз Доктор Әл-Гәффаријә дејирик ки, шиәлијин тәгдиматы үчүн шиә мәнбәләриндән истифадә етмәк лазымдыр. Бу мәнбәләрдә дејиләнләри өз мөтәбәр мәнбәләринизлә мүгајисә един. Әҝәр өз мәнбәләринизи арашдырсаныз ҝөрәрсиниз ки, Имам Меһди (әҹ) һаггында дејиләнләр шиә мәнбәләриндәкиндән фәргләнмир.
Бүтүн мөтәбәр шиә мәнбәләри истиснасыз олараг Имам Меһдинин (әҹ) мөвҹудлуғуну тәсдигләјир. Бәс вәһабиләрин дәлили нәдир? Биз өз китабларымыза истинадән имамын варлығына инанырыг. Бәс сизин ону инкар етмәјә истинадыныз нәдир?!
Суал: Сиз китабларынызы әрәб дилиндә јазмысыныз. Бунун бир тәсири олурму?
Ҹаваб: Биз ики ҹилд китабы әрәб өлкәләринә ҝөндәрдик. Һәмд олсун Аллаһа ки, китаблар јахшы гаршыланды, мүсбәт тәсири олду. Сәудијјә Әрәбистанында бир чох тәләбәләр китабла таныш олду. Мән һазырда бу китаблары тәдрис едирәм. Бир нечә курс китаблар тәдрис олунуб. Бизим саһибимиз вар вә о Имам Меһдидир (ә). О пејғәмбәр вә өвлијаларын өвладыдыр, имамдыр, сағдыр. Нә вахт Аллаһ истәсә зүһур едәр. Аллаһын гүдрәтини вәсфәҝәлмәз һесаб етмәјиниз јетир ки, бир шәхс бу гәдәр узун өмүр сүрсүн. Аллаһ Дәмавәнд дағыны неҹә сахлајыб? Һәр шејә гадир Аллаһ өз өвлијасыны јашада билмәзми? Һәзрәт Иса (ә), Һәзрәт Хызр (ә) неҹә јашыјыр?!
Имам Садиг (ә) бујурур ки, Имам Меһди (әҹ) булуд архасында галмыш ҝүнәш кимидир. Бәли, имам һәмин ҝүнәш кими өз нуруну сачмагдадыр. Биз бир дәрман үчүн мүраҹиәт етдикдә вә о дәрман тапылмадыгда, онун әвәзедиҹисини верирләр. Имам Меһди (әҹ) халгын һидајәти үчүн халг арасында олмалы иди. Амма онун ҹәдди Әлини (ә) гәтлә јетирдиләр. Имам Садиг (ә) шәһадәтә чатды. Ата-бабалары кими Имам Меһдинин (ә) дә гәтлә јетирилмәси лабуд иди. Нәзәрдә тутулмајыб ки, Имам она верилән тапшырыглары мөҹүзә илә һәјата кечирсин. Имамын һәрәкаты тәбиидир. Биз әҹзачыја дејирик ки, бу дәрман јохса онун әвәзедиҹисини вер. Имам Меһди (әҹ) әсл шәфа дәрманыдыр. Инди она әлимиз чатмыр. Аллаһ онун гејдбә олмасыны мәсәләһәт билиб вә бунун фәлсәфәси вар. Амма онун охшары мөвҹуддур. Охшары Шејх Мүфиддир. Шејх Мүфид дүнјасыны дәјишәндә Имам Меһди (әҹ) онун үчүн шеир охујур. Бујуруб ки, каш сәнин өлүм хәбәрин бизә чатмајајды. Шејх Сәдуг, Әлламә Һилли, Әлламә Мәҹлиси, Шејх Әнсари, Сејид Бүруҹерди, мәрһум Ҝүлпајигани, мәрһум Милани, Шејх Беһҹәт, ҹәнаб Систани, мәрһум Имам, Ајәтуллаһ Хаменеи бу гәбилдәндир. Бу инсанларын һәр бири имамын ишини ҝөрүр. Вилајәт мөвзусунда мөвзу бир гәдәр фәргләнир. Мәрһум Имам һөкумәт гурду вә динин һөкмләрини һәјата кечирди. Бүтүн бу ишләр бәшәријјәтин һидајәти үчүн иди.
Бу ҝүн Имам Меһди (әҹ) пәрдә архасындадыр. Руһуллаһ Хомејни (р) ҝәлди, онун ишини ҝөрдү. Инди Сејид Хаменеи бу иши ҝөрүр. Бу о демәк дејил ки, онлар имамын охшарыдыр. Ҹәнаб Систани, Сејид Һәсән Нәсруллаһ, Ҹәнаб Беһҹәт кими инсанлар Имам Меһдинин (әҹ) јолуну тәблиғ едәнләрдир. Үмид едирик ки, имам тезликлә зүһур едиб бәшәријјәтә ниҹат верәҹәк.

Vilayet.nur-az.com


7075 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...