Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Јанвар 2014

Һәгиги интизар

Әһли-бејт (ә) она ҝөрә фәрәҹ интизары, јәни Имамын (әҹ) зүһурунун ҝөзләнилмәсини төвсијә едир ки, бу һал мүнтәзирдә (интизар чәкәндә, ҝөзләјәндә) ҝәләҹәјә үмид јарадыр вә бу үмид инсанын чалышганлығында бөјүк рол ојнајыр. Әмирәлмөминин (ә) төвсијә едир ки, Аллаһ тәрәфиндән гуртулуш, фәрәҹ интизарында олун, Ондан үмидинизи үзмәјин. Аллаһ үчүн ән әзиз әмәл фәрәҹ вә гуртулуш интизарыдыр. (Биһарул-әнвар, ҹ. 52, сәһ. 123).

Имам Сәҹҹад (ә) бујурур: "Фәрәҹ интизары өзү бөјүк фәрәҹ, гуртулушдур." (Һәмин мәнбә).

Јер үзүнүн хиласкарынын гијамыны ҝөзләјән кәс әслиндә бөјүк ингилаб интизарындадыр. Имамын ингилабы бәшәр тарихинин, јер үзүнүн ән бөјүк ингилабы олаҹаг. Бу ингилаб һәјатын бүтүн саһәләрини әһатә едәҹәк. Интизарда, гуртулуш ҝөзләнтисиндә һәмишә ики үнсүр вар. Пис вәзијјәтдән ҹана ҝәлмәк вә јахшы вәзијјәтин ешгиндә олмаг. Демәк, интизарда олан инсанлар өз иддиаларында дүз, сәдагәтли олсалар онларда бу ики һал ҝөрүнмәлидир.

Интизар чәкән инсаны башгаларындан нә фәргләндирир? Һәзрәт Меһдинин (әҹ) дүнја һөкумәти һәр шејдән өнҹә инсани дәјәрләрә еһтијаҹлыдыр. Инсанларын дүшүнҹәси вә һазырлығы јүксәлмәлидир. Јалныз бу һалда инсан зүһурда јардымчы ола биләр. Дүшүнҹәсизлик, азғынлыг, һәсәд, ушагсајағы ихтилафлар, истәнилән бир нифаг мүнтәзирин, јәни Имамын интизарында олан инсанын сифәти дејил. Һәгиги мүнтәзир зүһур һадисәсиндә тамашачы кими дајана билмәз. О һөкмән ислаһатчылар ҹәрҝәсиндә олмалыдыр. Ишин агибәтинә иман интизар чәкән шәхсә иҹазә вермир ки, мүхалифләр сырасында дајансын. Тәрәфдарлар исә пак вә фәдакарлыглара һазыр олмалыдыр. Әҝәр мән пак олмасам ингилаб алову мәни дә ағушуна алар. Әҝәр залым олсам зүлмлә вурушаҹаг инсаны неҹә ҝөзләјә биләрәм?! Залым вә ҝүнаһкар бир шәхс тәбәддүлат долу һәмин дөврдә нә рол ојнаја биләр?!

Бөјүк мүбаризә мејданында һамы бир-бириндән хәбәрдардыр. Зәиф нөгтәнин ислаһы һамынын вәзифәсидир. Бу мејданда олан инсан ҝөрдүјү әјрилији арадан галдырмалыдыр. Мүбаризләрлә һәмкарлыг етмәдән бу програмын һәјата кечмәси мүмкүнсүздүр.

Бәшәријјәти зүлм-ситәмдән хилас едәҹәк шәхсин интизарында олан орду һәмишә һазыр олмалыдыр. Онлар дөјүш үчүн силаһларыны һазырламалыдыр. Сәнҝәрләр газылмалы, дөјүш үчүн мөвге тутулмалыдыр. Һәр бир әсҝәрин гәлбиндә мүбаризә ешги аловланмалыдыр. Белә бир һазырлығы олмајан ордунун бүтүн иддиалары јаландыр. Һәгиги мүнтәзирин дүшүнҹә вә әхлагы камилдир, дүнјанын ислаһы үчүн мадди вә мәнәви һазырлығы вар.

Бүтүн јер үзүндә зүлмә сон гојмаг асан иш дејил. Белә бир бөјүк һәдәфә һазырлыг да чәтин ишдир. Белә бөјүк ингилаб бөјүк инсанлар тәләб едир. Бу инсанлар һәм пак олмалы, һәм дә дөјүш һазырлығына јијәләнмәлидирләр. Будур һәгиги интизар. Һәгиги интизар олан ҹәмијјәтдә артыг ислаһат башлајыб.

Һәгиги интизар чәкәнләр өзләрини ислаһ етмәклә јанашы әтрафдакыларын ислаһына чалышмалыдыр. Бу програм фәрди програм дејил. Онда бүтүн ҹәмијјәт иштирак етмәлидир. Фәалијјәтләр елә истигамәтләндирилмәлидир ки, һәр бир аддым үмумбәшәри ингилаба хидмәт етсин. Ҹәмијјәтин үмуми мүбаризәсиндә фәрд һарада зәиф нөгтә ҝөрүрсә һәмин истигамәтдә чалышмалыдыр. Бүтүн мүбаризләр бу ишдә әл-әлә вермәсәләр зүһур програмыны һәјата кечирмәк мүмкүнсүздүр.

Әсас мәсәләләрдән бири ҹәмијјәти бүрүмүш фәсадда әримәмәк, ҹәмијјәтин рәнҝинә бојанмамагдыр. Ҝүнаһ ајаг тутуб јеријәндә пак инсанларын да әтәји ҝүнаһа булашыр. Бу исә инсанда ҝәләҹәјә үмиди сарсыдыр. Дүшүнүрләр ки, артыг иш-ишдән кечиб, вәзијјәтин дүзәлиши мүмкүн дејил. Һәтта инсанын өзүнү пак сахламасыны мүмкүнсүз сајырлар. Бу үмидсизлик инсаны тәдриҹән ҝүнаһ мүһитинә чәкир. Һәтта елә бир вәзијјәт јараныр ки, инсан мөмин олмағындан утаныр.

Инсана үмид, гәлб ҝүҹү, мүгавимәт гүввәси верәҹәк јеҝанә шеј ислаһа үмиддир. Инсан истәнилән бир ағыр дурумда вәзијјәтин дүзәлишинә үмид етмәлидир. Јалныз бу руһијјә инсана һаким олдугда о сүстләшмир, фәалијјәтдән әл чәкмир. Имам Меһдинин (әҹ) гијамы вә һөкумәти мәһз белә инсанлара еһтијаҹлыдыр. Үмидсизлик бөјүк ҝүнаһлардандыр. Бәзиләри тәәҹҹүб едир ки, үмидсизлик нә үчүн бөјүк ҝүнаһ сајылыр. Онларын мәнтиги будур ки, артыг иш-ишдән кечиб, вәзијјәти дәјишмәк гејри-мүмкүндүр вә мөвҹуд дурумла барышмагдан башга јол јохдур. Амма инсанын үзүнә үмид гапылары ачыланда онун руһијјәси дәјишир, ән ағыр вәзијјәтдә белә үзүлмүр, ҝәләҹәјә үмидини итирмир.

Демәк, үмид инсанын тәрбијәсиндә әсас үнсүрләрдәндир. Салеһ инсанлар да ҝүнаһкар мүһитдә үмидсизлијә гапылса өзүнү горуја билмәз. Бәли, Имамын үмумбәшәри ингилабы үчүн зәифликләрдән узаг мөһкәм имана еһтијаҹ вар. Инсан зүһура һазырлыг үчүн иманыны ҝүҹләндирмәли, тәмизләнмәлидир. Белә фәрдләр өз варлыглары илә зүһурур јахынлашдырыр. Залымла һәмкарлыг едән, иман вә салеһ әмәлдән узаг олан, өз көлҝәсиндән горхан инсанлар зүһур руһијјәсиндән там узагдыр. Әлини әлинин үстүнә гојуб отуран, ҹәмијјәтдәки нөгсанларла мүбаризә апармајан шәхс дилдә интизар чәкдијини десә дә бу һәгигәт дејил.

Фатимә Зејнәддин
Nur-az.com7425 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...