Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Ијул 2015

Диабетә (шәкәр хәстәлији) гаршы ән еффектли 6 мејвә

Халг арасында шәкәр хәстәлији кими танынан диабет организмдә бүтүн органлара тәсир едир, сырадан чыхарыр вә өмүр боју сүрән хәстәликләрә зәмин һазырлајыр. Көклүк проблеминин ушаглыгдан етибарән јајылмаға башладығы ҝүнүмүздә диабет хәстәләринин сајы да сүрәтлә артыр. Көклүк вә һәрәкәтсиз һәјат тәрзи диабетә ҝәтириб чыхарыр. Хәстәлијин мүалиҹәсиндә илк өнҹә ган шәкәринин сағлам гидаланма вә мәшгләр илә низамланмасы мәгсәди ҝүдүлүр. Бу чәрчивәдә мејвәләрин тәркибиндәки шәкәр нисбәтләри вә буна бағлы олараг гијмәтләндирилән глисемик индекс дәјәри бахымындан дүзҝүн истигамәтләндирилмәси лазымдыр. Гидаланма вә пәһриз мүтәхәссиси Огтај Торлуоғлу бәзи мејвәләрин иммунитетин зәифләдији дөврдә сүфрәләрдән әскик едилмәмәси лазым олдуғуну вурғулајыр. Публика.аз Түркијә мәтбуатына истинадән дијетолог Торлуоғлунун диабет хәстәләри үчүн иммунитети ҝүҹләндирән 6 мејвәнин сијаһысыны тәгдим едир:

Зоғал
Зоғал шәфа мәнбәји олан мејвәдир. Зоғалын тәркибиндә һәм һүҹејрәләри јениләјән, һәм дә иммун системимизи тәнзимләјән мелатонин вар. Туршмәзә дадындан долајы чох үстүнлүк верилмәсә дә, тәзә зоғал гурусу вә сиропу илә мүгајисәдә ән фајдалысыдыр. Гурусунда вә сиропунда шәкәр нисбәти артдығы үчүн үмумијјәтлә, тәзәси даһа чох төвсијә олунур. Ону салатлара вә ја гатыға әлавә едәрәк јемәк олар.

Нар
Чохлу антиоксидант компонентә малик олан нар диабетдән хәрчәнҝә гәдәр бир чох хәстәликлә мүбаризәдә ҝүҹлү дөјүшчү кими гаршымыза чыхыр. Нарын тәркибиндәки компонентләрдән даһа чох фајдаланмаг үчүн ағ һиссәси илә бирликдә истеһлак едилмәси лазымдыр. 1 орта бој нар ҝүндәлик Ҹ витамини еһтијаҹынын јарысыны өдәјир.

Дарчынлы һејва
Ашағы шәкәр нисбәти илә диабет хәстәләри үчүн сон дәрәҹә әлверишли мејвә олан һејванын үстүнә бир мигдар дарчын сәпдикдә даһа чох фајда верир. Ган шәкәринин мүлајимләшмәсинә јардымчы олдуғу кими јүксәк лиф нисбәти илә ган шәкәринин ани јүксәлмәсинин гаршысыны алыр. Хүсусән дә А вә Ҹ витамини, пектинлә зәнҝин мејвә кими диггәт чәкир. Һејва бронхит, ағҹијәр хәстәликләри вә өскүрәјин арадан галдырылмасында да олдугҹа тәсирлидир. Ган шәкәри јүксәк мүшаһидә едилән шәхсләр һејва сују истеһлакындан чәкинмәлидир.

Моруг
Ган шәкәрини ашағы салан, иммунитет системини гүввәтләндириҹи хүсусијјәти олан моруг фол туршусу, А вә Е витаминләри, калиум, магнезиум вә дәмирлә олдугҹа зәнҝиндир. Тәркибиндәки антиоксидантлар сајәсиндә зәһәр атыҹы хүсусијјәти илә диггәт чәкир. Моруг гыздырманы азалтмаг хүсусијјәтинә маликдир. Лакин порсија мәсәләсиндә диггәтли давранмаг, бүтөвлүкдә 1 чај стәканы кечмәмәк лазымдыр.

Киви
Ашағы глисемик тәркибли јемәкләр диабет хәстәләринин шәкәр нәзарәтини асанлашдырыр. О јемәкләр арасында Ҹ витамини анбары олан киви дә вар. Ашағы глисемик индекси, Ҹ витамини вә бета каротенлә јанашы, калиум, калсиум, магнезиум вә дәмир кими минераллар бахымындан да сон дәрәҹә зәнҝиндир. Киви иммунитет системини ҝүҹләндирир. Хәстәликләрин јаранма рискини минимума ендирир. Ҝүндә јалныз бир әдәд јејилән киви инсанын бир ҝүнлүк А вә Ҹ витамини еһтијаҹыны өдәјир.

Гарағат
Антиоксидантларла зәнҝин олан гарағат тәркибиндә олан компонентләр сајәсиндә бәдәндәки шәкәри таразлајыр, енержи сәрфини дәстәкләјир. Гарағат диабет вә үрәк хәстәлији илә фәал шәкилдә вурушур. Лакин диабет хәстәләри ҝүндә 1-2 хөрәк гашығыны кечмәмәлидир.


9046 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...