Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Август 2015

Бу ҝүн Имам Ризанын (ә) мөвлуд ҝүнүдүр

Бу мүбарәк ҝүн мүнасибәтилә бүтүн мүсәлманлары вә әдаләтсевәр инсанлары тәбрик едирик!
26 август сәккизинҹи Имам һәзрәт Рзанын (ә) мөвлуд ҝүнүдүр. Бу мүбарәк ҝүн мүнасибәтилә бүтүн мүсәлманлары вә әдаләтсевәр инсанлары тәбрик едирик! 

Онунҹу Мәсум Имам Ризанын (ә) шәхсијјәти:
 Ады: Әли Ләгәби: Риза; Күнјәси: Әбүлһәсән; Атасы: Һәзрәт имам Мусеји Казим (ә); Ымамлыг мүддәти: 21 ил; Өмрү: 55 ил; Вәфаты: 203-ҹү Һиҹри-гәмәри илиндә Аббасаи хәлифәси Мә᾽мун тәрәфиндән зәһәрләниб шәһид олду. Мәзары: Ыран Мәшһәд шәһәри.

Тәвәллүдү: 148-ҹи Һиҹри-гәмәри илинин Зилгәдә ајынын 11-дә Мәдинә шәһәриндә Мусәбни Ҹәфәр әлејһиссаламын евиндә бир ушаг дүнјаја ҝәлди ки, атасындан сонра мүсәлманларын имамлығыны өз өһдәсинә алды. Бу көрпәнин адыны Әли, ләгәбини исә Риза гојдулар. Имамын әзиз анасы Нәҹмијјә иман вә үстүн ағыл бахымындан зәманәсинин ән ҝөркәмли гадынларындан бири сајылырды. Ушаглыг чағындан етибарән атасы Имам Казим (ә) илә бирликдә иди. Имам Мусеји Казим (ә) һәмишә өз әсһабына белә бујурарды: «Мәндән сонракы Имам, будур». Бу барәдә Мәхзуми белә демишдир: Ҝүнләрин бир ҝүнүндә Мусәбни Ҹәфәр (ә) бизи чағырыб «сизи дәвәт етдим ки, бу оғланын мәндән сонра мәним варисим вә ҹанишиним олаҹағына шаһид дурасыныз» - дејә бујурду. Имамын заманында боғуҹу шәраит вә шиддәтли тәзјиг һәмин мүһитә һаким олдуғуна ҝөрә сөзләринин ахырына белә әлавә етди: «Сизә дедијими кимсәјә сөјләмәјин, бизим достумуз вә әсһабымыз оланлардан башга.»



6400 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...