Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Октјабр 2015

Тағут ҝүҹләрә зәрбә вурмаг

Әҝәр кимсә фәсад вә зүлмүн мәркәзини ҝөрүб лагејд отурса, Аллаһ-Таала јанында залым һакимлә бир таледә олаҹаг.
Имам Һүсејнин (ә) һәрәкәти белә бир һәрәкәт иди. Бујурду ки, јалныз бабамын үммәтинин ишләрини дүзәлтмәк үчүн гијам едирәм. Һәмчинин белә бујурду: “Ким Аллаһын һарамыны һалал едән, Аллаһын әһдини сындыран, Пејғәмбәр (с) сүннәсинә гаршы чыхан, Аллаһын бәндәләринә гаршы ҝүнаһ, фәсад вә дүшмәнчилик едән залым бир һөкмдарла үзләшсә, әмәли вә ја сөзү илә она етираз етмәсә, Аллаһын һаггыдыр ки, бу шәхси дә о залымы дахил етдији јерә (ҹәһәннәмә) дахил етсин". Јәни әҝәр кимсә фәсад вә зүлмүн мәркәзини ҝөрүб лагејд отурса, Аллаһ-Таала јанында онунла бир таледә олаҹаг. Бујурду ки, мән тәкәббүрлүлүк, фиронлуг үчүн һәрәкәт етмирәм. Имам Һүсејнин (ә) Ираг халгынын дәвәтини гәбул етмәси тағут ҝүҹләрә зәрбә вурмаг үчүн иди; истәр һөкумәти алмагла олсун, истәр шәһидликлә вә ган вермәклә.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


6254 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...