Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Нојабр 2015

Ислам ордусунун фәрги: Аллаһа иман

Ислам ордусуну диҝәр ордулардан фәргләндирән ҹәһәт Аллаһа имандан...
Силаһлы гүввәләрин силаһ-сурсата, тәлимә, кадра вә диҝәр бу кими амилләрә еһтијаҹы олса да, Ислам ордусуну диҝәр ордулардан фәргләндирән ҹәһәт Аллаһа имандан, илаһи фәрман гаршысында итаәткарлыгдан вә дөјүшләринин Аллаһ јолунда ҹиһад олмасыны билмәкдән ибарәтдир. Әсас амил будур. Әҝәр ону ајырсаг, Ислам ордусу да диҝәр өлкәләрин ордулары кими вә онлардан бири олаҹаг; јәни әҝәр силаһ-сурсат, сај, гүввә вә парлаг истедад чохлуғу олса, мүгавимәт ҝөстәрмәси мүмкүндүр, лакин гаршы тәрәфин сајы бир гәдәр чох, техникасы бир гәдәр мүтәрәгги олса, бунларын гәләбәси мүмкүн олмајаҹаг.
Сиз билирсиниз ки, бу ҝүн Ислам дүшмәнләри сај, һазырлыг вә техника бахымындан Исламын хидмәтиндә дуранлардан вә Исламы мүдафиә едәнләрдән ҝүҹлүдүрләр. Лакин иман амили нәзәрә алынса, Исламын силаһлы гүввәләри – орду вә корпус иманла тәҹһис олунса, Аллаһа архаланса, Аллаһ јолунда ҹиһад етсә вә үзәринә дүшән вәзифәни јеринә јетирмәјә чалышса, һансы имканлара малик олурса-олсун, дүнјада һеч бир гүввә онун гаршысында дајана билмәз. Силаһлы гүввәләрдә бу инамы јаратмаг лазымдыр. Чүнки биз техника бахымындан дүнјанын бөјүк ҝүҹләри илә рәгабәт апара билмәрик. Онлар техника вә ҹанлы гүввә бахымындан биздән илләрлә өндәдирләр. Иман амили исә биздәдир, ону дөјүшчүјә көчүрмәк лазымдыр. Биз һарада уғур газандыгса, бу гүввә илә газандыг вә һарада мәғлуб олдугса, бу гүввәнин зәифләдијинә ҝөрә мәғлуб олдуг. Әҝәр ҝедиб дөјүш әмәлијатларыны тәһлил етсәниз, бу нәтиҹәјә чатарсыныз. Һарада гәлбләр иман нуру илә ишыгланмышса, биз бүтүн сәдләри кечиб ирәлиләмишик; һарада маддијјата вә заһири ишләрә мејл, илаһи саваба рәғбәтсизлик вә шәриәт вәзифәсинә диггәтсизлик бизим нијјәтләримизи бир гәдәр корламышса, орада удузмуш вә мәғлуб олмушуг. (Вилајәт һәдиси, ҹ. 2, сәһ. 214-215 (1989))

Ајәтуллаһ Хаменеи


6400 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...