Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
12 Нојабр 2015

Биз мүбаризә јолуну Һүсејн ибн Әлидән (ә) өјрәндик

Бизим халгымыз да Һүсејн ибн Әлидән (ә) өјрәнди; анлады ки, өлдүрүлмәк мәғлуб олмаг демәк дејил
Аллаһ јолунун дүнја гаршысында елә мәзлумҹасына дајанан, ганы төкүлән, аиләси әсир алынан мүбаризи вә мүҹаһид шәхси өз дүшмәнинә гәләбә чалды. Бу, халглар үчүн бир дәрсдир. Буна ҝөрә мүасир дүнјанын һәтта бәзиләри мүсәлман олмајан бөјүк рәһбәрләриндән нәгл едирләр ки, биз мүбаризә јолуну Һүсејн ибн Әлидән (ә) өјрәндик. Бизим өз ингилабымыз һәмин нүмунәләрдән биридир. Бизим халгымыз да Һүсејн ибн Әлидән (ә) өјрәнди; анлады ки, өлдүрүлмәк мәғлуб олмаг демәк дејил; анлады ки, заһирән гүдрәтли дүшмән гаршысында ҝери чәкилмәк фәлакәтә вә бәдбәхтлијә баис олур. Дүшмән нә гәдәр әзәмәтли олса да, мөмин ҹинаһ вә мөмин тәрәф Аллаһа тәвәккүл едиб онун гаршысында ҹиһада галхса, нәһајәт дүшмән мәғлуб олаҹаг вә мөминләр галиб. Буну бизим халгымыз да анлады.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


7142 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...