Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
18 Нојабр 2015

Үмумдүнја әдаләт һөкумәтинин фәлсәфәси

Инсанлар араларындакы әгидә вә мәзһәб ихтилафларына бахмајараг инанырлар ки, јер үзүндә вәд олунмуш ҝүн чатаҹаг...
Суал: 5. Үмумдүнја әдаләт һөкумәтинин зәрурилији фитрәт јолу илә неҹә сүбута јетир?

Ҹаваб: Бәшәријјәтин хиласкарынын зүһуруруна инам бүтүн инсанларда мөвҹуддур. Белә бир дүшүнҹә әсл инсани характердән гајнагланыр. Чүнки бәшәријјәт фитрәтән әһатәли камиллијә чатмаг истәјиндәдир. О билир ки, белә бир камал јалныз төвһиди әдаләт һөкумәтинин сајәсиндә ҝерчәкләшә биләр.
Шәһид Сәдр бујурур: “Меһдијә етигад тәкҹә дини чаларлы Ислами бир инанҹ дејил. Бу инанҹ мүхтәлиф мәзһәбләрдән, фиргәләрдән олан инсанларын арзу-истәкләринә ҹаваб верир. Бу инам халгын фитри илһамынын тәҹәлласыдыр. Инсанлар араларындакы әгидә вә мәзһәб ихтилафларына бахмајараг инанырлар ки, јер үзүндә вәд олунмуш ҝүн чатаҹаг вә сәмави рисаләтләрин (миссијаларын) сон мәгсәди һәјата кечәҹәк...” (“Бәһсе-һәвлул-Мәһди (ә)”, с. 7, 8.)

Дәлилләр фитрәти мүхтәлиф бәјанларла мәлуматландыра биләр:

1-Биринҹи бәјан:
а) Инсан өз дахилиндә үмумдүнја төвһиди әдаләт һөкумәтинә еһтијаҹ дујур;
б) Бу һөкумәт мөвҹуд олмалыдыр. Бу һәгигәтә олан мејл тәјиндирсә, шүбһәсиз ки, тәјин олунан да олмалыдыр;
в) Бу һәгигәтин камил нүмунәси һәзрәт Меһдинин (ә) һөкумәтидир.
Нәтиҹә: Үмумдүнја әдаләт һөкумәти зәрурәтдир.

Икинҹи бәјан:
а) Инсан дүнјанын буҝүнкү вәзијјәтиндән мәјус олуб үстүн бир һөкумәт үмиди илә јашајыр;
б) Белә бир үмид ујғун һәдәфин ҝерчәкләшмәси үчүн дәлилдир.
Нәтиҹә: Үмумдүнја әдаләт һөкумәти зәрурәтдир.

Үчүнҹү бәјан:
а) Инсан фитрәтән зүлмә нифрәт едир; б) Инсан нифрәт етдији шејин мәһвиндән шадланыр;
в) Бәшәр тәкликдә бу ишин өһдәсиндән ҝәлә билмәз.
Нәтиҹә: Програм вә ишиндә зүлмдән әсәр-әламәт олмајан һөкумәтин бәрпасы зәруридир.


7008 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...