Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Нојабр 2015

Мүгавимәт бу ҝүн дә ваҹиб вә зәруридир

Бу ҝүн елә бир ҝүндүр ки, мүсәлман халглар империализмин заһири игтидары гаршысында горхуја вә тәрәддүдә дүшмәмәлидирләр
Мүгавимәт бу ҝүн дә ваҹиб вә зәруридир. Бу ҝүн һеҝемончу дөвләтләр бүтүн дүнјада мүбариз мүсәлман халглары горхутмаг истәјир. Шәрг блоку дағыландан сонра онун парча-парча олмуш бир чох һиссәләри зәифлик сәбәбиндән өзләринин дүнәнки дүшмәнләринә тәслим олдулар, онлара үз тутдулар, бир чох өлкәләрдәки ирадәсиз дөвләтләр Америка дөвләтинин бојундуруғу алтына дүшдүләр. Бу ҝүн Американын өз достларына вә әлалтыларына диктә етдији сијасәт будур ки, һеҝемонлуғун мүтләг һөкмранлығы јолунда олан һәр һансы бир мүгавимәт мәһв едилмәлидир. Дејирләр ки, инди бир чох дөвләтләр бизә тәслим олмушлар, нә үчүн Ислам тәрәфдарлары тәслим олмурлар, нә үчүн Иран халгы тәслим олмур. Мүсәлман халглары горхутмаг истәјирләр. Бу ҝүн елә бир ҝүндүр ки, мүсәлман халглар империализмин заһири игтидары гаршысында горхуја вә тәрәддүдә дүшмәмәлидирләр. Бу мүбаризә давам едир.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


6114 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...