Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
28 Нојабр 2015

АЛЛАҺ ВЕРДИЈИНИЗ ГУРБАНЛАРЫ ГӘБУЛ ЕТСИН!

Азәрбајҹанда Ислам уғрунда гурулан мүгавимәт һәрәкаты артыг Шәһидләримизин ганы илә бәзәниб
Аллаһын ады илә.

Биз өзүмүзү Нардаранын гејрәтли халгына борҹлу билирик!
Бү ҝүн тутдуғум сијаси хәтдән асылы олмајараг бизим вәзифәмиздир ки, гәһрәман Нардаранлылардан һимајәт едәк. Бу ағыр ҝүнләрдә мадди вә мәнәви јардымларымызы онлардан әсирҝәмәјәк.!
Нардаран Азәрбајҹанын гејрәтли мүсләман халгынын дөјүнән үрәјидир. 
Аллаһ Һаҹы Әликрамы рәһмәт етсин. Бу кишинин зәһмәтләри нәтиҹәсиндә Азәрбајҹанда илк Ислам Һәрәкаты гурулду. Бу һәрәкатын оҹағы олан Нардаран әввәл ҝүнләрдән тәзјигләрә мәруз галды. Газы кәсилди, ишығы кәсилди, кишиләри шәрләнәрәк һәбс едилди. Бунларын һамысы вәтәнимиз Азәрбајҹанда јашајан мүсәлман хагымыза милли мәнәви дәјәрләринин горумасы уғрунда олду.
Нардараны сындыра билмәјән режим. Радикалларын башчылары олан Гамәт, Әлихан, Әбу-Зејдләр гала гала Әһли-Бејт еви кими танынан Нардаран гәсәбәсини террорчулар јувасы кими гәләмә вермәк планлары давам етди вә чох тәәссүфләр олсун ки, бәзи һаҹылар да нашыҹасына бу планын һәјата кечирмәсинә јардымчы олдулар. Нардаран Ашура ҝүнләриндә ЈҮЗ МИНЛӘРЛӘ Әһли-Бејт давамчыларынын мәканына чеврилир.
Əҝәр Нардаранлылар террорист јетишдирән кими гәләмә верилсә, нәтиҹәдә террорчу вәһһабиләр гала-гала Азәрбајҹан Шиәләри вә онун руһаниләри Исраилин өлкәмиздә чиркин планынын гурбанларына чеврилиб шиә мәзһәби радикал мәзһәб кими гәләмә вериләҹәк. Вәһһабиләр үчүн бу бошлуғу јарадан назирләр чох јахшы билирләр ки, ән бөјүк хидмәти Моссада етмиш олдулар.
Һамы јахшы билир ки, Һаҹы Тале террорчу вә радикал дејил. Ола биләр киминсә сәрт чыхышлары олсун. Амма бу о дејил ки, бир руһанини вә она дајаг олан инсанлары садәҹә сәрт данышдығы үчүн радикал адландырасан. Бу чиркин план иди.
Мән Аллаһа шүкүр едирәм ки, Азәрбајҹанда Ислам уғрунда гурулан мүгавимәт һәрәкаты артыг Шәһидләримизин ганы илә бәзәниб. Мүгавимәт ағаҹымызы өз ганы илә суваран бу шәһидләрин ганы јердә галмајаҹаг.
Бу шәһидләрин ҹәназәләрини тәләб етмәк һәр кәсин вәзифәсидир. ИншаАллаһ мән әминәм ки, шәһидләримизин дәфн мәрасимләри мөһтәшәм шәкилдә кечириләҹәк.
Şәһидләримизин топаға төкүлән мүгәддәс ганлары Азәрбајҹанын мүсәлман халгыны өз һәдәфләринә чатмаг үчүн Аллаһ тәрәфиндән верилән зәманәтнамәсидир.
Мән бу ҹинајәтләри Мүгәддәс Мәшһәд шәһәриндә мәнә мүраҹиәт едән дини тәһсил алан тәләбәләр тәрәфиндән сәрт шәкилдә писләјирәм вә Шәһид олан гејрәтли мөминләрин аиләләрини тәбрик едиб вә онлара башсағығы верирәм.

Аллаһ вердијиниз гурбанлары гәбул етсин.! АМИН

Тоһид Ибраһимбәјли


7609 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...