Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Декабр 2015

Нардаран фаҹиәсинин пәрдә архасында массон вә сионистләр дурур

Нардаран кәндинин вә јухарыда ады садаланан руһаниләрин һамысынын әдаләтин бајрагдары Имам Һүсејн мәктәбинин давамчылары олдуғу бәлли
Азәрбајҹан халгынын бир груп зијалы тәбәгәси сон ҝүнләр Нардаран гәсәбәси башда олмагла Азәрбајҹанын диҝәр бөлҝәләриндә баш верән гәтл вә фаҹиәләр илә бағлы ҝерчәклији ајдынлашдыран билдириш илә Азәрбајҹан Халгына сәсләнибләр.

Бәјанатын там мәтнини сајтымызын зијарәтчиләринә тәгдим едирик:

Мөһтәрәм Азәрбајҹан халгы! Нардаранда баш верәнләр массонлар тәрәфиндән тәсис едилмиш гондарма “ИШИД”-ын (“Ираг Шам Ислам Дөвләти”нин) мүсәлман Ираг, Шам-Сурија вә Јәмәндән сонра нефт өлкәси олан Азәрбајҹана дахил олмаг үчүн әввәлҹәдән һазырланмыш ссенарисинин (планынын) иҹрасыдыр.

Артыг кимсәдән ҝизли дејилдир ки, Массон идарәетмәси олараг Сәудијјә Әрәбистанында Исраил, Америка, Инҝилтәрә, Франса, Алманија вә Түркијә кими коалисион дөвләтләрин дахил олдуғу вә Әбубәкр Бағдади адлы бир јәһудинин идарә етдији вәһши “ИШИД”ин гара маскалары нефтлә зәнҝин өлкәләрә ҝирмәк үчүн Пејғәмбәрин(с) мүгәддәс бајрағы вә“Аллаһу Әкбәр!”-сәдалары алтында дүшүнән башлары кәсмәк, әһалини ҝүлләләмәк, гадынлары өз ҹинси еһтијаҹларына васитә етмәк, ушаглары өзләринә база һазырламаг үчүн хүсуси тәлим дүшәрҝәләринә ҝөндәрмәк, әсир ҝәнҹләрин дахили органларыны исә өз јаралыларына көчүрмәк үчүн Исраил хәстәханаларына өтүрмәклә мәшғулдурлар.

Артыг һамыја бәллидир массонлар тәрәфиндән идарә олунан бу “мүсәлман” гијафәли вәһши “ИШЫД”ин Русларын сијаси асылылығында олан стратежи әһәмијјәтә малик нефт өлкәләринә дахил олма тактикасы әввәлҹәдән бу өлкәләрдә шәбәкә һалында јарадылмыш талибан, вәһһаби, тәкфирчи вә нурчу групларынын һәрәкәтә ҝәтирилмәси үчүн хүсуси һазырланмыш кадрларын мүвафиг дөвләтин идарәетмә вә хүсуси хидмәт органларына јерләшдирилмәси илә ҝерчәкләшдирилир.

Әһалисинин 95 % шиә, нефти исә “Лајк” маркалы олан, глобал марагларын тоггушдуғу Азәрбајҹана да “Коалисион ИШИД-чиләр”ин дахил олма механизми артыг ишләк вәзијјәтә ҝәтирилмиш вә бу ишин иҹрасы үчүн бәһанә олараг Имам Һүсејн(ә) әзадарлары кими мәшһур олан шиә Нардаран кәнди мәгсәдли шәкилдә гурбан сечилмишдир.

Белә ки, Азәрбајҹанын хүсуси хидмәт органларында отурушмуш “ИШИД” хәфијјәсинин һазырладығы гара маскалылардан ибарәт силаһлы бир дәстә мебел машынында Нардарана дахил олараг, Рәһимә ханым(ә) зијарәтҝаһынын ҝиришиндә Имам Һүсејн(ә) үчүн әзадарлыг мәҹлиси гурмуш Бүнјадовлар аиләсинә силаһлы басгын едәрәк, бурада зөһр намазы гылан 25-30 нәфәр адамын 7 нәфәрини ҝүллә илә өлдүрмүшләр. Әзадарлыға чағырылмыш руһани Тале Бағыров исә 10-15 нәфәр мөмүн вә шәһид ҹәназәләри илә бирҝә ҝиров апарылмышдыр.

Дөвләтин хүсуси хидмәт органларында көк салмыш тәхрибатчы “ИШИД” үзвләри тәрәфиндән идарә олунан бу маскалы груп ҹинајәтинә һүгуги дон бичмәк үчүн өзләри илә апардыглары ики нәфәр мөмин азәрбајҹанлы полис ишчисини (бири Ләнкәранлы мәшһур идманчыдыр, диҝәри исә Әһмәдлидәндир) дә һәмин әмәлијјат заманы габаға салараг ҝүлләләмиш вә һадисәјә “Нардаранда дөвләт чеврилиши етмәк истәјән ИШЫД”чи Һаҹы Тале Бағыров тәрәфиндән шәһид едилмишләр”дону ҝејиндирәрәк, Нардарандакы “Ја Һүсејн” вә “Ја Әбәлфәзл” бајрагларыны да “ИШЫД бајраглары” кими тәгдим етмәк хүсусунда бүтүн мәтбуаты (ТВ, интернет вә гәзетләри) әкс тәблиғата сәфәрбәр етмишләр.

Фитнәнин маһијјәтиндән хәбәр тутан руһаниләрин мәсәләјә ајдынлыг ҝәтирә билмәмәси үчүн тәдбир ҝөрән ҹинајәткарлар тәҹили олараг Билҝәһ мәсҹидинин имам ҹүмәси Зүлфүгар Микајылзадәни, Ләнкәран руһаниләриндән Сејид Елман Ағазадәни, Ҝәнҹә, Нефтчала вә саир јерләрдән мәсәләјә мүнасибәт билдирә биләҹәк руһаниләри дә“Дөвләт чеврилиши етмәк истәјән “ИШЫД” чи Тале Бағыровун һавадарлары” дамғасы илә һәбс етдирмиш, Нардаран кәндинин бүтүн ҝириш вә чыхышлары да зиреһли техника илә гапанараг, кәнд мүһасирәјә алынмыш вә һәбсләр давам етдирилмәкдәдир.

Әзиз һәмвәтәнлиләр! Нардаран кәндинин вә јухарыда ады садаланан руһаниләрин һамысынын әдаләтин бајрагдары Имам Һүсејн мәктәбинин давамчылары олдуғу бәлли икән, онлара гаршы јүрүдүлән бу гара иттиһамларын маһијјәти Азәрбајҹаны нәсранизмин палигонуна чевирән 37-ҹи илләрин репресијаларыны хатырладыр.


Јәни: “Давам едир отуз једди,

Даһа мөһкәм, даһа ҹидди!”Һадисәләрин 37-ҹи илләрдән јеҝанә фәрги исә Јәһудизмин вә Массонизмин полигонуна чеврилән бу ҝүнкү Сурија вә Јәмән кими Азәрбајҹан әһалисинин дә башына “ИШЫД”чи коалисија гүввәләринин ҝөјләрдән мәрмиләр јағдырмасы илә характерик ола билмәсидир.

Одур ки, вахт икән динҹ әзадар Нардаранлылара вә халгын руһаниләринә “ИШИД” дамғасы вуран фитнәнин ҝүндәми зәбт етмиш тәхрибатчы шаијәләринә вә әмәли һәрәкәтләринә биҝанә галмаг олмаз!

Әкс тәгдирдә мәкрли мәгсәдләрлә тәртибә салынмыш бу һадисәләрин фонунда Әһли-бејтчи өлкәмизин гара маскалы вәһһабизмин полигонуна чеврилә билмәсинин фәргиндә олмалыјыг!


Һәјаҹан вә тәшвишлә: Азәрбајҹан зијалыларынын бир групу

АБНА


7332 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...