Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
17 Декабр 2015

“Зилләт биздән узагдыр”

Кәрбәла инсанын дүшмәнин әзәмәти гаршысында тәрәддүдә дүшмәмәси үчүн бир нүмунәдир
Әбу Абдуллаһ (ә) елә бәнзәрсиз бир ваҹиб әмәли јеринә јетирмәк үчүн гијам етди ки, ондан өнҹә һеч заман буна шәраит јаранмамышды. О, Мәдинәдән Кәрбәлаја узанан јол боју һәмин ваҹиб әмәли өзүнүн мәгсәди кими изаһ етди вә бу јолу сона гәдәр давам етдирмәк әзминдә олдуғуну билдирди. Мүбарәк боғазындан уҹалан “Зилләт биздән узагдыр” фәрјады тарих боју иззәт вә ифтихар мәнбәји олан һәмин мүгавимәтин вә дирәнишин әкс-сәдасы олду.
İмам Һүсејнин (ә) һәрәкәти иззәт һәрәкәти иди; јәни һаггын иззәти, динин иззәти, имамәтин иззәти вә Пејғәмбәрин (с) гојдуғу јолун иззәти.
Имам Һүсејнин (ә) бүтүн мәрһәләләрдәки рәфтары иззәтлә, башуҹалығы илә вә ејни заманда Пәрвәрдиҝарын гаршысында мүтләг тәслимчилик вә бәндәликлә долудур; Мәдинәдә, Мәккәдә, Куфә јолунда вә Кәрбәлада!
Језидин залым вә гәддар һөкумәти өз тәблиғаты илә Һүсејн ибн Әлини (ә) гынајырды, онун әдаләтли гурулуша вә Ислам һөкумәтинә гаршы, өзү дә дүнја үчүн гијам етдијини ҝөстәрмәк истәјирди. Бәзи адамлар бу јалан тәблиғата инанырдылар. Һүсејн ибн Әли (ә) Кәрбәла сәһнәсиндә ҹәлладлар тәрәфиндән фаҹиәли шәкилдә шәһид едилдикдә дә ону бир гәләбә вә зәфәр кими гејд етдиләр.
Буна ҝөрә мән дәфәләрлә демишәм ки, бизим дөврүмүзүн шәһидләри Бәдр шәһидләри, Һүнејн шәһидләри, Үһүд шәһидләри, Сиффејн шәһидләри вә Ҹәмәл шәһидләри илә мүгајисәолунасыдырлар, онларын бир чохларындан үстүндүрләр, лакин Кәрбәла шәһидләри илә мүгајисәолунасы дејилләр.
Һеч кәс Кәрбәла шәһидләри илә мүгајисәолунасы дејил; нә бу ҝүн, нә дүнән, нә Исламын әввәлиндән вә нә дә Аллаһ-Тааланын билдији вә истәдији замана гәдәр. О шәһидләр чох үстүндүрләр. Әли Әкбәр вә Һәбиб ибн Мәзаһир үчүн башга бир бәнзәр тапмаг олмаз.
Кәрбәла бизим даими өрнәјимиздир. Кәрбәла инсанын дүшмәнин әзәмәти гаршысында тәрәддүдә дүшмәмәси үчүн бир нүмунәдир. Бу, сынагдан чыхмыш бир өрнәкдир.
...Ашура һадисәсини һәмишәјашар едән бөјүк сирр будур.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


7138 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...