Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Феврал 2016

Имам Меһдинин (ә) зүһуруну ҝөзләјәнләр зүлмүн гаршысында сусмалыдырмы?

Гејбәт дөврүндә инсанларын вәзифәси өзүнүтәрбијә, әмр бе мәруф вә нәһј әз мүнкәрдир.
Суал: Әсрин имамынын, һәзрәт Меһдинин (ә) зүһуруну ҝөзләјәнләр зүлмүн гаршысында сусмалыдырмы?

Ҹаваб: Биз һәр ҝеҹә, сәһәри ҝүн ҝүнәшин доғмасы интизарында олуруг. Амма бу о демәк дејил ки, бүтүн ҝеҹәни ишыгсыз галмалыјыг.
Гыш ајларында һамы јајын интизарыны чәкир. Бунунла белә, јајадәк һамы соба галајыр вә гызыныр.
Əсрин Имамынын (ә) зүһурунадәк һамы өз гүввәси дахилиндә зүлмлә мүбаризә апармалы, ҹәмијјәтин ислаһына чалышмалыдыр. Һәдисдә бујурулур: “Ән үстүн әмәл фәрәҹ, јәни һәзрәт Меһдинин (ә) зүһуру интизарында олмагдыр.” (“Биһар”, ҹ. 75, с. 208.)
Һәдисдән ҝөрүндүјү кими, интизар һал јох әмәлдир. Она ҝөрә дә бу зүһуру ҝөзләјәнләр әмәл саһиби олмалыдырлар. Имамы ҝөзләјәнләр салеһ олмалыдырлар. Гејбәт дөврүндә инсанларын вәзифәси өзүнүтәрбијә, әмр бе мәруф вә нәһј әз мүнкәрдир.
Бәли, гонаг ҝөзләјән адам һазырлыг ҝөрмәлидир.

Суал: Инсанларын фәсада јуварландығы бир дөврдә ислам һөкумәти гурула биләрми?

Ҹаваб: İслам һөкумәти о демәк дејил ки, ҹәмијјәтин бүтүн фәрдләри әдаләтли олсун. Башчылары Ислам ганунларыны әсас ҝөтүрән бир һөкумәт Ислам һөкумәтидир. Сәфәр о заман јахшы һесаб олунур ки, сүрүҹү маһир, машын исә саз олсун. Сәфәрин неҹәлијиндә мүсафирләрин вәзијјәти әсас ҝөтүрүлмүр. “Бәгәрә” сурәсинин 102-ҹи ајәсиндә охујуруг: “Јәһудиләр Сүлејманын һакимијјәтинә даир шејтанларын охудугларына ујдулар.”
Бундан әлавә әдаләт ејни мүнасибәт демәк дејил. Әдаләтли һәким һәр хәстәјә онун хәстәлијинә ујғун дәрман јазыр, әдаләтли мүәллим һәр шаҝирдә онун билијинә ујғун гијмәт верир. Әҝәр бүтүн хәстәләрә ејни дәрман, бүтүн шаҝирдләрә ејни гијмәт верилсәјди, бу әдаләтсизлик оларды. Ҝөзлә гулаг, дағла дәниз ејни дејил. Фәрг јалныз әдаләтсизликдән доғмур. Бәзән әдаләт өзү фәрг гојулмасыны тәләб едир.
Зүлмдән доғмуш ихтилафлар вә бәрабәрсизликләрлә мүбаризә апармаг лазымдыр. Тәҹавүзкарларын зүлм илә топладыглары капиталлар онларын ҝөзүндән төкүлмәлидир.
Амма ҝөрүлән ишә, истедада, ихтисаса, мәсулијјәтә фәрг гојулмазса ҹәмијјәтдә инкишаф дајанар, инсанларда тәкамүл һәвәси сөнүкәр.


6714 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...