Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Феврал 2016

Исламда орта јол (мөтәдиллик, етидал) сазишә ҝетмәкдир?

Ајәтуллаһ Хаменеинин сечкиләрлә бағлы сон хәбәрдарлыглары
Ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеинин Хибрә Мәҹлиси вә Ислам Шура Мәҹлисинә ҹүмә ҝүнү кечириләҹәк сечкиләрлә бағлы төвсијәләри:

Һамы дүшмән нүфузундан еһтијатлы олмалыдыр...
Дүшмән сизин ики група бөлүнмәниздән хошһал олса, дәрһал она нифрәтинизи билдирин...
Имам бујурурду ки, дүшмән сиздән разы галанда ҝөрүн һарада сәһвә јол вермисиниз...
İслам орта јол тәрәфдарыдыр. Амма Гуран нәзәринҹә, орта јол радикаллыг јох, азғынлығын әксидир...
Дүшмән мөтәдил (орта јол ҝедән) дејәндә она тәслим оланлары нәзәрдә тутур...
Дүшмән ингилабын башланғыҹында ингилабчылары ики група: радикаллар вә мөтәдилләрә бөлдү. Дүшмәнин нәзәринҹә, ән радикал шәхс Имам Хомејни иди... Бу ҝүн дә мәни белә адландырырлар...
Нүвә разылашмасындан сонра Американын ики планы вар: бири реҝион, диҝәри Иран үчүн. Иран үчүн план өлкә дахилиндә һәмкарлар тапмагдыр. Дүшмәнлә һәмкарлыг о демәк дејил ки, кимсә пул алыб бу иши ҝөрүр. Имам бујурурду ки, бәзән танынмыш адамлар дүшмәнин сөзүнү данышыр...
Дүмән дөвләт тәрәфдары олан, дөвләтә зидд олан мәҹлисдән данышыр. Халг нә дөвләтә мәхсус, нә дөвләтә зидд мәҹлис истәјир. Халг шүҹаәтли вә иманлы, вәзифәсини билән, Америкаја алданмајаҹаг мәҹлис истәјир...

Вилајет.инфо


5908 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...