Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
16 Апрел 2016

Вәзифәли шәхс неҹә олмалыдыр?

Ајәтуллаһ Систанинин бөјүк әһәмијјәт вердији бир мәсәлә
Ајәтуллаһ-үзма Сејид Әли Һүсејни Систани бујурур:

Ҹәмијјәтдә һәр һансы вәзифәни өһдәсинә ҝөтүрән инсан өз ишинә диггәтли олмалы, халга хејир вермәлидир.
Вәзифәли шәхс халга ҝизли галан сәһнәләрдә халга хәјанәт етмәмәлидир. Аллаһ-Таала онун вә башгаларынын бүтүн ишләрини ҝөрүр.
Вәзифәли шәхс Гијамәт ҝүнү бүтүн әмәлләринә ҝөрә сорғуја чәкиләҹәк. О, халгын малыны һарама сәрф етмәмәли, халгын зәрәринә аддым атмамалыдыр.
Вәзифәли шәхс сәлаһијјәтләриндән суи-истифадә едиб ганунсуз ишләрини өрт-басдыр етмәк үчүн партија, груп јаратмамалыдыр.
Вәзифәли шәхс ләјагәтли инсанлары ишдән кәнарлашдырыб өзүнә јахын адамлары иш башына ҝәтирмәмәлидир.
Вәзифәли шәхс гоһумлуг, достлуг һагларыны өдәмәк, башгаларынын јахшылыгларынын әвәзини чыхмаг үчүн сәлаһијјәтләриндән истифадә етмәмәлидир. Вәзифә сәлаһијјәтләриндән шәхси мәгсәдләр үчүн истифадә һарамдыр.
Кимисә иш башына ҝәтирмәк, кимәсә вәзифә вермәк истәсәниз, һаггыны алмаг үчүн Аллаһдан башга јардымчысы олмајан бир инсан сечин.

Ајәтуллаһ Систанинин ҝәнҹләрә мәктубундан

Вилајет.инфо


5365 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...