Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Мај 2016

Ајәтуллаһ Хаменеи дағ ҝәзинтисиндә ҝәнҹ ҹүтлүклә растлашыр...

Бөјүкләр о гәдәр бөјүкдүр ки!
Ҹәнаб Рәһбәр Ајәтуллаһ Хаменеинин мүһафизәчиләриндән бири нәгл едир:

Аға адәти үзрә Теһран әтрафынфа дағ ҝәзинтисинә чыхмышды вә јахынларындан бир групу да онунла иди. Јол үстә гәфилдән мүнасиб ҝејимдә олмајан оғлан вә гызла растлашдыг. Бу ҝөзләнилмәз һадисә ҝәнҹләри елә горхутмушду ки, тир-тир әсирдиләр. Шүбһә етмирдиләр ки, шәһәр кәнарында ҝөрүшдүкләри үчүн мөһкәм ҹәзаландырылаҹаглар. Ағанын әтрафындакылар да, биз дә һадисәләрин неҹә инкишаф едәҹәјини һәјәҹанла изләјирдик. Аға ҝәнҹләрә јахынлашды. Чох меһрибанлыгла салам верди, һал-әһвал тутду. Ҝәнҹләрин дили тутулмушду. Аға ҝөрүрдү ки, онлар ҝизли ҝөрүшә чыхыб. Амма сорушду ки, евлисиниз? Ағаја јалан данышмаг ҝүҹү олмајан оғлан деди ки, гызла танышдыр. Аға бујурду ки, аилә гурун, хејриниз бундадыр. Аға дәфтәрчәсини чыхарыб бахды вә бујурду: Әҝәр филан тарихдә ҝәлә билсәниз, никаһынызы охујарам... Сонра сағоллашыб онлардан узаглашды. Дүзү инанмырдым ки, никаһ (кәбин) үчүн дејилән вахт ҝәләҹәкләр. Амма Аға бујурдуғу вахт оғлан вә гыз аиләләри илә бирликдә дәфтәрханаја ҝәлдиләр. Аға онларын кәбинини охуду!

Маһе-тәмам нәшријјәси, сај 3

Вилајет.инфо


9279 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...