Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
27 Ијун 2016

ҺӘЗРӘТ ӘЛИНИН (Ә) ШӘҺАДӘТИ

«Әҝәр бәла јер бәласы олса, мән тәкликдә ону дәф етмәјә гадирәм. Әҝәр бу сәманын гәзавү-гәдәридирсә, һөкмән јеринә јетмәлидир».
Һәзрәт Әли (ә) өз шәһадәтиндән хәбәрдар иди. О, мүбарәк рамазан ҝүнләриндән бириндә минбәрдә икән әлини саггалына чәкәрәк бујурду: «Инсанларын ән залымы бу түкләри башымын ганына бојајаҹаг». Буна ҝөрә дә һәзрәт өмрүнүн сон ҝүнләрини өвладларындан биринин јанында кечирирди. Шәһадәт ҝеҹәси исә гызы Үммү-Ҝүлсүмүн гонағы иди.
İфтар заманы үч тикә јемәк једи. Сонра ибадәтә дурду. Һәзрәт ҝеҹәдән сүбһәдәк тәшвиш ичиндә олду. Бәзән сәмаја бахыб улдузлары сејр едирди. Сүбһ чағы јахынлашдыгҹа һәзрәтин нараһатлығы да артырды. Белә ки, Үммү-Ҝүлсүм ондан сорушду: «Атаҹан, нә үчүн бу ҝеҹә бир белә нараһатсан?» Һәзрәт бујурду: «Гызым, мән бүтүн өмрүмү дөјүш сәһнәсиндә кечирмиш, адлы-санлы пәһләванларла мүбаризә апармышам. Белә шејләрдән горхмурам. Амма һисс едирәм ки, һагла ҝөрүш мәгамы јахындадыр».
Нәһајәт, һөвлнак ҝеҹә баша чатды. Евдә јува гурмуш гушлар евдән чыхмаг истәјән һәзрәтин гәдәмләри өнүндә ганад чалараг, санки ону ҝетмәкдән чәкиндирмәк истәјирдиләр. Һәзрәт бујурду: «Бу гушларын сәс-күјүнүн ардынҹа нөвһә авазлары уҹалаҹаг». Һәзрәтин сөзләри Үммү-Ҝүлсүмү пәришан етди. О, атасына белә деди: «Јахшы олар ки, тәк ҝетмәјәсән». Һәзрәт бујурду: «Әҝәр бәла јер бәласы олса, мән тәкликдә ону дәф етмәјә гадирәм. Әҝәр бу сәманын гәзавү-гәдәридирсә, һөкмән јеринә јетмәлидир».
Һәзрәт мәсҹидә үз тутду. Дама чыхыб сүбһ азаныны елан етди. Сонра мәсҹидә дахил олду. Јатанлары ојатды. Сонра меһраба јахынлашды. Сүбһ нафилә намазына дурду. Сәҹдәјә ҝетдији вахт Әбдүррәһман ибн Мүлҹәм зәһәрли гылынҹы илә һәзрәтин мүбарәк башына бир зәрбә вурду. Ибн-Мүлҹәмин зәрбәси бир вахт Әмр ибн Әбдүвәдин вурдуғу зәрбәнин јеринә дүшдү. Һәзрәтин башы алнынадәк јарылды. Ибн-Мүлҹәм вә јолдашлары дәрһал гачдылар.
Һәзрәт Әлинин (ә) мүбарәк башындан ган ахмаға башлады. Онун шәриф саггалы башынын ганына бојанды. Һәзрәт бујурду: «Анд олсун Кәбәнин Аллаһына, гуртулдум». Сонра һәзрәт бу ајәни тилавәт етди: «Сизи торпагдан јаратдым вә торпаға гајтарарам. Сонра јенидән торпагдан галдырарам». Бу вахт һәзрәт Ҹәбраилин јер илә ҝөј арасындан нида чәкдијини ешитди: «Анд олсун Аллаһа, һидајәт сүтунлары учулду, тәгва нишанәләри мәһв олду, халиглә мәхлуг арасындакы ән мөһкәм бағ гырылды. Пејғәмбәрин әмиси оғлу өлдүрүлдү. Һәзрәт Әли (ә) шәһадәтә чатды. Ән залымларын ән бәдбәхти ону шәһид етди».
Мәсҹиддә һај-күј гопду. Һәсән вә Һүсејн евдән мәсҹидә гачдылар. Бир груп адам да Ибн-Мүлҹәмин ардынҹа ҝедиб ону тутду. Һәсән вә Һүсејн һашимиләрин көмәји илә һәзрәти килимин үстүнә гојуб евә ҝәтирдиләр. Дәрһал һәким ардынҹа адам ҝетди. Һәким ҝәлдикдән сонра јараны мүајинә едиб јаранын сағалмаз олдуғуну билдирди. Чүнки һәзрәтин вурулдуғу гылынҹа зәһәр чәкилмишди.
Һәзрәт Әли (ә) башгаларындан фәргли олараг өлүмүнүн лабүд олдуғуну ешитдикдә нараһат олмады. О, Һәсән вә Һүсејнә вәсијјәт едирди. Бәли, һәзрәт өлүмдән горхмурду. О дәфәләрлә бујурмушду ки, ушаг анасынын дөшүнә мүштаг олдуғу тәк о да өлүмә мүштагдыр.
Һәзрәт Әли (ә) өмүр боју өлүмлә чарпышмышды. Дүшмәнләр һәзрәт Пејғәмбәрин (с) јатағыны гылынҹламаг истәдикләри вахт һәзрәтин (с) јериндә јатан Әли (ә) иди. Һәзрәт даим Ислам гәзаватларында олмуш, өлүмүн ҝөзүнә дик бахмышды. Һәзрәт бујурду ки, мәним үчүн фәрги јохдур ки, өлүм мәним сорағыма ҝәлә, ја мән өлүмүн сорағына ҝедәм». Һәзрәт (ә) Һәсән вә Һүсејнә белә вәсијјәт етди: «Сизә тәгвалы олмағы вә Аллаһдан горхмағы төвсијә едирәм. Дүнја сизин ардынызҹа ҝәлсә дә, сиз онун ардынҹа ҝетмәјин. Әлиниздән дүнја малы чыхдыгда тәәссүфләнмәјин. Доғру вә һагг сөз данышын. Ахирәт мүкафаты үчүн иш ҝөрүн. Залыма дүшмән, мәзлума јардымчы олун.
Сизә, бүтүн өвладларыма вә Әһли-бејтимә мәктубум јетишән һәр бир адама тәгваны, Аллаһдан горхмағы, һәјат ишләрини тәнзимләмәји, өз араларында сазиши вәсијјәт едирәм. Чүнки бабаныз Пејғәмбәрин белә дедијини ешитмишәм: «Ики нәфәр арасында сүлһ јаратмаг намаз вә оруҹдан үстүндүр». Јетимләрә мүнасибәтдә Аллаһдан горхун. Онларын ағзы үчүн нөвбә гәрарлашдырмајын (бәзән тох, бәзән исә аҹ олалар). Сизин диггәтсизлијиниз сәбәбиндән онлар заја чыхмасынлар. Гоншулара мүнасибәтдә Аллаһдан горхун. Онлары Пејғәмбәр тапшырмышдыр. Һәзрәт гоншулары елә тапшырарды ки, ҝүман едәрдик гоншу гоншудан ирс апараҹаг. Гурана мүнасибәтдә Аллаһдан горхун. Она әмәл етмәкдә сизи өтүб кечмәсинләр. Намаза мүнасибәтдә Аллаһдан горхун. Намаз динин сүтунудур. Кәбәјә мүнасибәтдә Аллаһдан горхун. Нә гәдәр ки, дирисиз, Аллаһ евини бош гојмајын. Әҝәр о бош галса, ҹәзада мөһләт алмајаҹагсыныз. Ҹиһада мүнасибәтдә Аллаһдан горхун. Малыныз, ҹаныныз, дилинизлә Аллаһ јолунда ҹиһад един. Әлагәләринизи горујун вә бир-биринизә бағышлајын. Бир-биринизә арха чевирмәкдән, бир-бириниздән ајрылмагдан чәкинин. Әмр бе мәруф вә нәһј әз мүнкәри (јахшыја әмр, писә гадаға) тәрк етмәјин. Јохса шәр адамлар сизә һаким олар. Бу һалда сиз Аллаһы чағырсаныз да, О сизин дуаларыныза ҹаваб вермәз.


4265 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...