Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
13 Август 2016

Бу ҝүн Имам Ризанын (ә) мүбарәк мөвлуд ҝүнүдүр

Һеч вахт хәлвәтдә әјләшмәзди, сүфрәјә гуламлары, һәтта гапычы вә хидмәтчиләри илә бирликдә әјләшәрди.
Имам Ризанын (ә) һәјаты барәдә гыса мәлумат

Имам Әли ибн Муса һиҹрәтин јүз гырх сәккизинҹи или зилгәдә ајынын он бириндә анадан олмушдур. (Еламүл-вәра би-еламил һуда, сәһ. 313.) Атасы имам Казим (ә), анасы исә Туктәм адлы фәзиләтли бир гадын олмуш, Имам Риза (әлејһиссәлам) анадан олдугдан сонра Имам Казим (әлејһиссәлам) о ханыма Таһирә ады вермишдир. (Еламүл-вәра би-еламил һуда, сәһ. 313.) Имам Әли ибн Муса әлејһиссәламын күнјәси Әбүлһәсән, ләгәби Риза олмушдур. Имам Риза (әлејһиссәлам) атасы Имам Казим (әлејһиссәлам) (һиҹрәтин јүз сәксән үчүнҹү илиндә) Бағдад зинданында шәһид олдугдан сонра отуз беш јашында Имамәтә чатмышдыр.


Иамам Әли ибн Муса Ризанын (ә) әхлаги сәҹијјәләриндән

Ибраһим ибн Аббас дејир: Имам Ризанын (ә) өз сөзләри илә кимисә инҹитдијини ҝөрмәдим. Кимсә сөзүнү баша вурмамыш имам онун сөзүнү кәсмәди, ҝүҹү чатдығы һалда кимсәни әлибош јола салмады, һеч вахт киминсә гаршысында ајагларыны узатмады, бир дәфә дә олсун, өз хидмәтчиләрини тәһгир етмәди. Онун ағызынын сујуну јерә атдығыны, бәркдән ҝүлдүјүнү ҝөрмәдим. Онун ҝүлүшү тәбәссүм иди.
Һеч вахт хәлвәтдә әјләшмәзди, сүфрәјә гуламлары, һәтта гапычы вә хидмәтчиләри илә бирликдә әјләшәрди. Ҝеҹәләр аз јатар, адәтән ојаг галарды. Әксәр ҝеҹәләри сүбһәдәк раз-нијаз едәр, чох вахт оруҹ оларды. Ајын әввәлиндә, ортасында вә сонунда һөкмән оруҹ тутар вә бујурарды: “Бу бүтүн вахтын оруҹудур.” Ҝизли хејирхаһлыглары чох иди. Чох вахт ҝеҹәнин гаранлығында инфаг едәр, имкансызлара әл тутарды. Бир башгасынын фәзиләтдә она чатдығына инанмајын! (“Үјуни-әхбарур-Риза”, 2-184, баб 44, һәдис 7; “Биһарул-әнвар”, 49-91, баб 7, һәдис 4)


7320 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...