Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
19 Август 2016

Сејид Мусәви Зәрабадинин мүкашифәси

Намаз, оруҹ вә онун кими әмәлләр мөтәбәр јолларла Пејғәмбәрдән (с) бизә чатмышдыр
Гәзвиндә имам ҹамаат идим вә сејри-сүлукла мәшғул олурдум. О вахт мәним үчүн мүкашифә һаллары баш верирди. Артыг дивар мән үчүн пәрдә дејилди вә диварын архасындакыны ҝөрә билирдим.
Бир ҝүн мүкашифә аләминдә сәс ешитдим. О сәс мәнә дејирди: - Бу гәдәр заһири әмәлләр етдијин бәсдир. Әҝәр јүксәк мәгамлара јетишмәк истәјирсәнсә, даһа бу ишләри етмә.
Мән дедим: - Намаз, оруҹ вә онун кими әмәлләр мөтәбәр јолларла Пејғәмбәрдән (с) бизә чатмышдыр. Она ҝөрә дә мән бу әмәлләрдән әл ҝөтүрә билмәрәм.
Јенидән сәс ҝәлди: - Әҝәр бу әмәлләрдән әл чәкмәсән бүтүн бу мәгамлар сәндән алынаҹаг.
Мән өз-өзүмә дедим: - Ҹәһәннәмә ки, алынсын да.
Елә буну дејән кими бүтүн ирфани һаллар мәндән алынды вә ади адамлар кими олдум. Бундан сонра баша дүшдүм ки, газандығым мәгамлар шејтани олмушдур. Белә гәрара алдым ки, бундан сонра шәри ҝөстәришләр, әдәб вә сүннәләр әсасында сејри-сүлук едим.
Бир мүддәт шәри ҝөстәришләр әсасында ирфани әмәлләрлә мәшғул олдугдан сонра мәндә елә һаллар јаранды ки, габакы һаллар онунла мүгајисәдә дәниздән бир дамла кими иди.


6028 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...