Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
20 Октјабр 2013

Имам Әлијјән-Нәги Һадинин (ә) мүбарәк мөвлуду

Нур Мәдәнијјәт Мәркәзи бүтүн дүнја мүсәлманлары вә әдаләтсевәр инсанлары Имам Һадинин (ә) мүбарәк мөвлуду мүнасибәтилә тәбрик едир.

***

Имам Әлијјән-Нәги (ә) һиҹри 212-ҹи ил зилһиҹҹә ајынын 15-дә Мәдинә јахынлығында Сәрја адлы јердә анадан олмушдур. Атасы Имам Ҹавад (ә), анасы фәзиләтли ханым Сәманәдир. Нәги вә Һади Имамын (ә) мәшһур адларындандыр.
İмам Һади (ә) атасынын шәһадәтиндән сонра, сәккиз јашында имамәт мәгамына чатмышдыр. Имамәт мүддәти отуз үч илдир. Һиҹри 254-ҹү илдә Самирра шәһәриндә шәһадәтә јетмишдир. Мәһәммәд ибн Шәрәф дејир: "Мәдинәдә Имам Әлијјән-Нәги (ә) илә јол ҝедәркән Имам бујурду: "Сән Шәрәфин оғлусан?" Ҹаваб вердим ки, бәли. Һәзрәтдән бир суал сорушмаг истәдим. Имам бујурду: "Инди издиһамлы күчәдәјик, бура суал јери дејил." Һәдисдән ајдын олур ки, иҹтимаи-сијаси шәраит нә гәдәр ағыр имиш.
Мәһәммәд ибн Давуд Гумми вә Мәһәммәд Тәлһи дејир: "Гум вә онун јахынлыгларындан јығылмыш хүмс, һәдијјә вә нәзирләри Имам Әлијјән-Нәгинин (ә) һүзуруна апарырдыг. Јолда о Һәзрәтин көндәрдији гасид јетишиб бизә хәбәр верди ки, ҝери гајыдаг. О билдирди ки, инди бунлары Имама (ә) тәгдим етмәк үчүн мүнасиб вахт дејил.
Залым Мүтәвәккил сарајда мәст олуб галдығы һалда оғлу Мүнтәсирин планы әсасында түркләрин һәмкарлығы илә вәзири Фәтһ ибн Хәганла бирликдә гәтлә јетирилдикдән сонра Мүнтәсир һакимијјәтә ҝәлир.

Мүнтәсир атасындан фәргли олараг Әли (ә) вә онун өвладларына олан мәһәббәтини ашкар едәрәк ҹамаата Имам Һүсејнин (ә) гәбринин зијарәтинә ҝетмәјә иҹазә верир вә атасынын һакимијјәти дөврүндә горху ичәрисиндә јашајан Әләвиләрә аман верир. Үстәлик о, даһа үч ҝөзәл аддым атыр:
Фәдәји Әләвиләрә гајтарыр, әләвиләрә вәгф олунмушлары өзләринә гајтарыр, Мәдинә валиси Салеһ ибн Әлини Бәни-Һашимлә пис рәфтарына ҝөрә ишдән чыхарыр.
Имам Әлијјән-Нәги (ә) Самирра шәһәриндә нәзарәт алтында олса да, чәтинликләр нәтиҹәсиндә бир ан олсун белә, залымларла сазиш етмир. Имам (ә) Хәлифә Мөтәззин һакимијјәти дөврүндә зәһәрләнәрәк шәһадәтә чатыр.

Nur-az.com


5828 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...