Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Декабр 2016

Бу ҝүн Имам Һәсән Әсҝәринин (ә) шәһадәти ҝүнүдүр

Алты ил шиәләрин Имамы олмуш, үмумиликдә исә 28 ил јашамышдыр.
Шиәләрин он биринҹи Имамы Һәзрәт Һәсән Әскәри (әлејһиссәлам) һиҹрәтин 232-ҹи илиндә анадан олмушдур. (Үсули-кафи, ҹ.1, сәһ.503.) Атасы онунҹу Имам Һәзрәт Әлијјән-Нәги (әлејһиссәлам), анасы исә Һүдејсә адлы тәгвалы бир гадын олмушдур. (Әл-Иршад, сәһ.335.) Бәзи тарихчиләр онун адыны Сүсән гејд етмишләр. (Үсули-кафи, ҹ.1, сәһ.503.) Бу гадын тәгвалы вә Ислам бахышына малик бир гадын олмушдур. Онун фәзиләтинә ҝәлдикдә исә буну демәк кифајәт едәр ки, о, Имам Һәсән Әскәри әлејһиссәламын шәһадәтиндән сонра о ҹүр бөһранлы бир вәзијјәтдә шиәләрин пәнаһҝаһына чеврилмишди. (Әл-әнварүл-бәһијјә, сәһ.151.)
İмам Һәсән Әскәри (әлејһиссәлам) Аббаси хәлифәсинин әмрилә мәҹбури шәкилдә Самиррада Әскәр адлы бир јердә сахланылдығы үчүн Әскәри адландырылмышды. (Иләлүш-шәраји, ҹ.1, сәһ.230.) О Һәзрәтин диҝәр мәшһур ләгәбләриндән бири Нәги, башга бириси Зәки, (Дәлаилүл-имамәт, сәһ.223.) күнјәси исә Әбу Мәһәммәд олмушдур. О Һәзрәт 22 јашында икән атасы шәһадәтә јетишмишди. Алты ил шиәләрин Имамы олмуш, үмумиликдә исә 28 ил јашамышдыр. Һиҹрәтин 260-ҹы илиндә шәһид олмуш вә Самирра шәһәриндә өз евиндәҹә, атасынын гәбринин јанында дәфн олунмушдур. (Әл-Иршад, сәһ.345.)


6473 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...