Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Јанвар 2017

НАМАЗ ДИНИ ГАРДАШЛЫГ ШӘРТИДИР

Һәгигәтән, мөминләр (диндә) гардашдырлар
Намазын үстүн кејфијјәтләриндән бири дә ҹәмијјәти сәмимијјәтә доғру сөвг етмәси, мөминләри бир-бирләри илә гардаш етмәсидир. Намаз гылан шәхс онунла бир ҹәрҝәдә дуран, әгидәси, мәгсәди тәмамилә ејни олан дин јолдашына еһтирамла јанашыр вә һәр бир ишиндә она дајаг олмаға чалышыр. Аллаһ-таала Гурани-кәримдә бујурур:
“Әҝәр онлар төвбә едиб, намаз гылсалар, зәкат версәләр сизин дини гардашларыныздырлар”. (“Төвбә”, 11.)

Демәк олар, јалныз бу ајәјә әмәл етмәк мүсәлман ҹәмијјәтинин бүтүн проблемләрини һәлл етмиш олар. Белә ки, үммәтдә олан мөмин варлылар касыблара, алимләр авамлара, һәкимләр хәстәләрә вә с. саһәләрдә чалышанлар вәзифәләринә ујғун олараг халга, ҹамаата хидмәт етмәјә башласалар шүбһәсиз ки, һеч бир ислам дини ардыҹылы сыхынтыда јашамајаҹагдыр.

Башга бир ајәдә Аллаһ мөминләрин бир олмасыны, мүхтәлиф јерләрә парчаланмамаларыны бујурур:
“Һамылыгла Аллаһын ипинә (дининә, Гурана) мөһкәм сарылын вә (фиргәләрә бөлүнүб бир-бириниздән) ајрылмајын! Аллаһын сизә вердији немәтини хатырлајын ки, сиз бир-биринизә дүшмән икән О сизин гәлбләринизи (ислам илә) бирләшдирди вә Онун немәти сајәсиндә бир-биринизлә гардаш олдунуз. Сиз оддан олан бир учурумун кәнарында икән О сизи орадан хилас етди. Аллаһ Өз ајәләрини сизин үчүн бу шәкилдә ајдынлашдырыр ки, һагг јола јөнәләсиниз!” (“Али-Имран”, 103.)

Аллаһ-тааала “Һуҹурат” сурәсинин 10-ҹу ајәсиндә мөминләрин диндә гардаш олмасыны вә онларын гаршылашдыглары һәр бир чәтинлик вә анлашылмазлығы меһрибанлыгла һәлл етмәли олдугларыны бәјан едир:
“Һәгигәтән, мөминләр (диндә) гардашдырлар. Буна ҝөрә дә (араларында бир мүбаһисә дүшсә) ики гардашынызын арасыны дүзәлдин вә Аллаһдан горхун ки, бәлкә, (әввәлки ҝүнаһларыныз бағышланараг) рәһм олунасыныз!” (“Һуҹурат”, 10.)


6238 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...