Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Феврал 2017

"Аллаһын ипинә сарылын" чағрысы вә үммәтин Ислам ингилабы

Мәрһум Имам Хомејнинин (р) рәһбәрлији илә ҝерчәкләшән ингилабын һәгигәтән дә дүнјада мисли-бәрабәри јохдур
"Һамылыгла Аллаһын ипинә сарылын вә ајрылмајын! "

(Али-имран сурәси, ајә 3)

Иран халгынын вәһдәт сајәсиндә әрсәјә ҝәтирдији Ислам ингилабынын нөвбәти илдөнүмү гејд едилир. Артыг "фәҹр онлуғу" сона чатыр вә әзәмәтли ингилаб өзүнүн 38-ҹи илдөнүмүнү јашајыр.
Һәр бир халгын тарихиндә баш вермиш бу кими әламәтдар һадисәләр адәтән һәмин халглар тәрәфиндән һәр ил гејд едилир. Тәсадүфи дејилдир ки, белә талејүклү һадисәләрин илдөнүмү тәкҹә дөвләт тәрәфиндән һәјата кечирилмир. Бурада әсас ролу халг ојнајыр.
Белә тарихи һадисәләрин гејд едилмәси милләтләр арасында ҝениш јајылмыш бир әнәнәдир. Әләл-хүсус вәтән уғрунда ҹанындан, малындан кечән бир халг бу ҝүнүн гәдрини даһа јахшы анлајыр. Бәс нә үчүн белә һадисәләр тез-тез јад едилир? Она ҝөрә ки, мәһз бу кими мәрасимләрин, тәдбирләрин сајәсиндә халгын мүҹаһиданә әһвал-руһијјәси һеч заман өлмүр.
Мәрһум Имам Хомејнинин (р) рәһбәрлији илә ҝерчәкләшән ингилабын һәгигәтән дә дүнјада мисли-бәрабәри јохдур. Чүнки бәшәр индијәдәк нәинки белә бир ингилабын шаһиди олмајыб, үстәлик буну тәсәввүрүнә белә ҝәтирмирди. Бу ингилаба гәдәр баш вермиш бүтүн ингилаблар тарих боју һансыса хариҹи өлкәләрин мәркәзи кәшфијјат идарәләринә, сәфирликләринә, гәрб малијјә гурумларына ҹаланыб. Дүнја халглары бу ҹүр ингилабларын доғрулуғуна һеч заман инанмајыб. Әввәлләрдә сәмимијјәтинә инандыглары ингилаблар олса белә сонрадан халгын ҝөзүндән дүшүб јениси илә әвәзләниб, јахуд да халга сағалмаз ағыр јаралар вуруб.
Ислам дининин һеҝемон дөвләтләр тәрәфиндән сыхышдырылдығы, динин дөвләтдән, идарәетмәдән гопарылдығы, дүнјәвилијин бәшәрин ниҹаты вә сәадәти олмасы тәблиғ едилән дүнјада Ислам ингилабынын һансыса хариҹи өлкәләрин прожеси олмасы, онлар тәрәфиндән дәстәкләнмәси иддиасына һеч ким инанмаз. Бу ингилабы диҝәр ингилаблардан фәргләндирән ҹәһәт будур ки, бу ингилаб илаһидән ҝүҹ алан мүсәлман халгын дини вә милли иттиһады сајәсиндә мүвәффәгијјәтлә баша чатыб вә бу ҝүнүдәк нәинки тәкҹә Иран халгынын үстәлик бүтүн дүнја мүсәлманларынын дәстәк вә дуасыны газаныб. Чүнки һәгигәтдә белә бир ингилаб һансыса бир халга мәхсус ола билмәз. Бу ингилаб Ислам адына ҝерчәкләшибсә Ислам дини кими ҹаһаншүмүл олмалыдыр.
Бу мүгәддәс ингилабын һәр заман мүсәлман дүнјасынын вәһдәт вә иттиһадына хидмәт етмәси бу ҝүн дә мүсәлман өлкәләри, алимләри тәрәфиндән ачыг-ашкар етираф едилир. Зүлмүн өнүндә горхмадан дајанан, дин јолунда ҹанындан кечмәјә һазыр олан, мәзлумун јанында, залымын гаршысында дајанмаг истәјән дини-милли гејрәти олан һәр бир шәхсә бу ингилаб јол ҝөстәрир. Бу ингилабын мүвәффәгијјәтлә һәјата кечмәси Ислами һәгигәтләрин тәкҹә өлкә дахилиндә тәблиғинә рәваҹ вермәди, үстәлик шејтанлыгла мәшғул олан дөвләтләрин өзләриндән ујдурдуглары "исламлары" ифша едиб дүнјаја ҝөстәрди.
Аллаһ Гуранда белә бујурур: "Һамылыгла Аллаһын ипинә сарылын вә ајрылмајын "Ајәдәки"Аллаһын ипи" Гуран вә Әһли-бејти (ә) нәзәрдә тутурду. Чүнки Ислам үммәти һамылыгла анҹаг Гурана вә Әһли-бејтә (ә) сарылса вә бир-бириндән ајрылмаса ниҹат тапар. Ислам ингилабынын уғуру да "Аллаһын ипи"ни дүзҝүн мүәјјәнләшдирмәсиндә вә бу ипә мөһкәм сарылмасындадыр.
Гуран вә Әһли-бејт (ә) мәктәби вә бу мәктәбин руһаниләри тәһриф едилмиш диҝәр динләрин хадимләриндән фәргли олараг халглары зүлм алтында инләмәјә, залым өнүндә сусмаға, дини ајинләри анҹаг мәбәдләрдә һәјата кечирмәјә чағырмыр. Диггәт етсәниз ҝөрәрсиниз ки, Гуран гөвмләрин өз агибәтләрини дәјишмәләриндән бәһс етдији кими Әһли-бејт (ә) мәктәби дә, Имам Әли (ә), Ханым Зәһра (ә), Имам Һәсән (ә), Имам Һүсејн (ә), ханым Зејнәб (ә) тимсалында һаггы дифа етмәјә чағырыр. Гураны Әһли-бејтин (ә) тәфсир етдији кими анлајан, Әһли-бејтин (ә) шүарларыны өзүнә рәһбәр гәрар верән мүсәлманлар исә илаһидән ҝүҹ алараг һагсызлыға ҝөз јуммур, һагг әтрафында бирләшиб мөһкәм бир јумруға чеврилир. Бу аҝаһлығын сајәсиндә Ислам дүшмәнләри Ислама зәрбә вура билмир.
Тәкҹә Иран халгына дејил бүтөв бир үммәтә, азадлыг истәјән бүтүн халглара јол ҝөстәрән Ислам ингилабы һәр бир азад руһлу инсана мүбарәк олсун!!!


6914 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...