Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Март 2017

Әл-Мурагибат китабындан бир јарпаг: Һәзрәт Зәһранын (ә) шәһадәти

Пејғәмбәр (с) дүнјадан көчәндә онун јер үзүндә Фатимәдән (ә) башга һеч кими јох иди.
Ҹәмадиус-сани ајынын үчүндә ханымлар ханымы һәзрәт Зәһра (ә) вәфат етмишдир. Сәһиһ рәвајәтә ҝөрә һәзрәтин шәһадәт ҝүнү бу ҝүндүр. (Һәзрәт Зәһранын (ә) шәһадәтинин тарихи илә бағлы рәвајәтләрдән онун атасындан 75 ҝүн вә ја 95 ҝүн сонра вәфат етмәси мәлум олур. Мүәллиф “95 ҝүн” тарихини даһа дәгиг сајыр.) Һәзрәт Зәһра (ә), бу ҝүн һаггы әлиндән алынмыш вә зүлм олунмуш бир һалда дүнјадан көчдү. Шиәләр бу ҝүнә вафадар галараг ону мүсибәт вә гәм ҝүнү гәрар вермәлидирләр. Чүнки бу ҝүн о һәзрәтин јахынлары Рәсули-әкрәмин (с) вәфатындан сонра икинҹи мүсибәти јашадылар. Әмир әл-мөминин үчүн (ә) Пејғәмбәрин (ә) вәфатындан сонра һеч бир ҝүн бу ҝүн гәдәр мүсибәтли вә ағрылы-аҹылы олмајыб. Һәзрәт Зәһраны (ә) итирмәк Әли (ә) үчүн чох ағыр иди. Она ҝөрә дә Әли (ә) ханым Зәһра (ә) үчүн нөвһә охуду, ағлады вә ондан ајрылыға ҝөрә шикајәт едәрәк бујурду:
“Ҹаным аһ зинданында мәним гәмимлә јүкләниб. Каш ҹаным да аһымла бирликдә чыхајды. Сәндән сонра јашамағын һеч бир фајдасы јохдур. Сәндән сонра өмрүмүн узун ола билмәсиндән горхдуғум үчүн ағлајырам”.
Һәмчинин бујурду: “Әһмәддән сонра Фатимәни итирмәк ҝөстәрир ки, һеч бир дост әбәди галмыр. Онлары әлдән вердикдән сорна һәјат сәнин үчүн неҹә хош кечә биләр? Анд олсун ҹанына, бу мүмкүн олан шеј дејил. Инсан достунун өлмәмәсини истәјир, анҹаг бу гејри-мүмкүндүр”. (“Биһарул-әнвар”, ҹ. 43, сәһ. 216.)
Ҹаныма анд олсун ки, Имам Әлинин (ә) бу шер вә нәсрләрини (Имам Әли (ә) һәзрәт Фатимәни (ә) торпаға тапшыраркән бујурмушдур: “Салам олсун сәнә еј Аллаһын Пејғәмбәри! Мәним тәрәфимдән вә кәнарында ујујан вә сәнә (башгаларындан) даһа тез чатан гызындан! Еј Аллаһын Пејғәмбәри, гызынын кәдәрләндириҹи ајрылығындан сәбрим түкәнди вә ҝүҹ вә тагәтими әлдән вердим... Амма бундан сонра, Аллаһ мәним үчүн сәнин олдуғун дијары сечинҹәјә гәдәр, мәним (сизин ајрылығыныз үчүн олан) гәм-кәдәрим даими олаҹаг, ҝеҹәләрим ојаглыгла кечәҹәк. Тезликлә гызын сәни үммәтинин вә бир-бирләри илә әлбир оланларын она олан зүлмләриндән вә һаггыны гәсб етмәләриндән хәбәрдар едәҹәк. Бүтүн баш верәнләри ондан соруш вә вәзијјәт барәсиндәки хәбәрләрин һамысыны ондан хәбәр ал. Бу зүлмләр баш верәркән сәнин ҝетмәјиндән елә дә чох заман кечмәмишди вә хатирәләрин итмәмишди. Салам олсун сизә, безикмәк дејил вида саламы! Буна ҝөрә дә әҝәр сизин јаныныздан ҝетсәм, бу, безикмәк вә мәһәббәтин олмамасы демәк дејил.Әҝәр галсам, бу, Аллаһын сәбр едәнләрә вәд етдикләри барәсиндә пис ҝүманда олмағымдан дејил”. (Нәһҹүл-бәлағә, хүтбә 215)) хатырламаг ағыллары мат гојур. О һәзрәтин белә бир сөзләр демәси о гәдәр дә садә мәсәлә дејилдир. Бу сөзләр һәзрәт Зәһранын (ә) Аллаһ јанында мәгамынын әзәмәтини, онун Аллаһ јанында фәзиләтини ҝөстәрир. Һәзрәт Әлинин (ә) туфанларын белә ону јериндән тәрпәдә билмәдији, һеч бир шејин ону сындыра билмәдији, ондан селләр ахан вә зирвәсинә гушлары белә уча билмәдији бир дағ кими сәбринә диггәт етмәклә, һәзрәт Зәһрадан (ә) ајрылығына ҝөрә белә бир вәзијјәтә дүшмәси вә бу сөзләри дилинә ҝәтирмәси чох-чох һејрәтләндириҹи бир мәсәләдир.
Әҝәр Фатимәнин (ә) фәзиләти ән јүксәк дәрәҹәдә олмасајды вә бу мүсибәтә ҝөрә аһ-налә етмәк бәјәнилмәсәјди, имам Әли (ә) онун мүсибәтиндә бу гәдәр аһ-налә етмәзди.
Она ҝөрә шиәләр дә һәзрәт Фатимәнин (ә) вәфат ҝүнүнү өзләри үчүн һүзн ҝүнү гәрар вермәкдә, һәмин ҝүнү матәм сахламагда, о һәзрәтин мүсибәтләрини зикр етмәкдә ҝәрәк Әлини (ә) өзләринә өрнәк ҝөтүрсүнләр. Чүнки һәзрәт Зәһра (ә) атасынын тәк өвлады, ән севимлиси иди. Пејғәмбәр (с) онунла рәфтар етдији кими һеч кәслә рәфтар етмәмишдир. Шиәләр вә онларын мүхалифләри Пејғәмбәрин (с) һәзрәт Зәһра (ә) барәдә белә бујурдуғуну дејибләр: “Фатимә мәним ҹанымын бир һиссәсидир. Һәр кәс ону гәзәбләндирсә, мәни гәзәбләндирмишдир”.
Һәзрәт Фатимә (ә) өлүм јатағында оларкән биринҹи вә икинҹи хәлифәдән Пејғәмбәрин (с) бу һәдисини өз гулаглары илә ешитдикләринә етираф алдыгдан сонра бу һәдислә онларын әлејһинә сүбут ҝәтирди вә сонра әлләрини галдырыб деди: “Илаһи, Өзүн шаһид ол ки, бу ики нәфәр мәни гәзәбләндирди”. (Тәбәри Ајишәдән белә нәгл едир: “Фатимә Аббасла бирликдә Әбу Бәкрин јанына ҝәлиб Пејғәмбәрдән онлара галан мирасыны – Фәдәк торпагларыны вә Хејбәрдән онлара дүшән пајы тәләб етдиләр. Әбу Бәкр онлара деди: Пејғәмбәр белә дејирди: “Биз өзүмүздән сонра һеч нәји ирс гојмуруг. Биздән галан шејләр сәдәгәдир вә Пејғәмбәр өвладларынын һамысыз ондан истифа-дә етмәлидирләр”. Аллаһа анд олсун, мән Пејғәмбәрин әмәл етдији шеји һеч вахт тәрк етмәјәҹәјәм”.
Ајишә дејир: “Фатимә Әбу Бәкрдән ајрылыб ҝетди вә өмрүнүн ахырына гәдәр бир даһа онунла данышмады. Вәфат етдикдә исә Әли ону Әбу Бәкрдән хәбәрсиз вә ҝеҹә икән дәфн етди”.
“Әс-сәваигүл-муһригә” китабынын мүәллифи Бухаридән белә нәгл едир: “Фатимә бир нәфәри Әбу Бәкрин јанына ҝөндәриб ондан өз мирасыны истәди. О мирас ки, Аллаһын әмри илә Пејғәмбәр (с) тәрәфиндән Зәһраја верилмишди”. Анҹаг Әбу Бәкр деди: Пејғәмбәр (с) бујуруб: “Биз өзүмүздән сонра һеч нәји ирс гојмуруг. Биздән сонра галан шејләр исә сәдәгәдир. Пејғәмбәр өвладларынын һамысы ондан истифадә етмәлидирләр”. Аллаһа анд олсун, Пејғәмбәрин сәдәгә барәсиндә тутдуғу јолу һеч вахт дәјишдирмәјәҹәјәм”.
Əбу Бәкр бу мирасы Фатимәјә (ә) вермәкдән имтина етди. Әбу Бәкрин онун өз гануни һаггыны гајтармаг истәмәдијини ҝөрән Фатимә өмрүнүн сонуна гәдәр Әбу Бәкрдән күсүлү галыб, ону данышдырмады.
Пејғәмбәрдән (с) сонра исә ҹәмиси алты ај јашады, вәфат етдикдә Әли (ә) ону Әбу Бәкрдән хәбәрсиз вә ҝеҹә икән дәфн едиб, тәкликдә она намаз гылды.
Термизи өзүнүн “Сәһиһ” китабында Әбу Һүрејрәдән белә нәгл едир: “Фатимә Әбу Бәкрлә Өмәрин јанына ҝәлиб атасынын мирасыны истәди. Онлар дедиләр: Биз Пејғәмбәрин белә бујурдуғуну ешитмишик: “Биз пејғәмбәрләр өзүмүздән сонра ирс гојмуруг”. Фатимә деди: Аллаһа анд олсун, даһа сизинлә данышмајаҹағам”. О, дүнјадан ҝедәндә дә онларла күсүлү иди.
Ибни Гүтејбә јазыр: Өмәр Әбу Бәкрә деди: Ҝәл Фатимәнин јанына ҝедәк. Чүнки, биз ону гәзәбләндирмишик.
İкиси дә Фатимәнин евинә ҝәлиб, дахил олмаг үчүн иҹазә истәдиләр. Фатимә онлара иҹазә вермәди. Онлар Әлини (ә) јанына ҝәлиб, онунла сөһбәт етдиләр. Әли (ә) онларын евә дахил олмасына иҹазә верди. Өмәр вә Әбу Бәкр Фатимәнин јанында отуранда Фатимә (ә) үзүнү дивара тәрәф чевирди. Онлар Фатимәјә салам вердиләр. Анҹаг о һәзрәт онларын саламларыны алмады!”
Фатимә (ә) деди: “Сизин үчүн Пејғәмбәрдән һәдис дејимми?”
Онлар “бәли” - дејә ҹаваб вердиләр.
Фатимә (ә) бујурду: Мәҝәр Пејғәмбәрин белә бујурдуғуну ешитмәмисинизми: “Фатимәнин разылығы мәним разылығым, Фатимәнин гәзәби мәним гәзәбимдир. Һәр кәс гызым Фатимәни севсә мәни севиб вә һәр кәс Фатимәни разы етсә мәни разы едибдир. Һәр кәс Фатимәни гәзәблән-дирсә мәни гәзәбләндирибдир.”
Əбу Бәкр вә Өмәр “бәли, ешитмишик” - дејә ҹаваб вердиләр!
Фатимә (ә) деди: “Мән Аллаһы вә Онун мәләкләрини шаһид тутурам ки, сиз ики нәфәр мәни гәзәбләндирмиш вә мәни разы салмамысыныз. Һәр вахт Аллаһын Рәсулуну ҝөрсәм сиз ики нәфәрдән она шикајәт едәҹәјәм”.
Əбу Бәкр деди: “Еј Фатимә, мән онун вә сәнин гәзәбиндән Аллаһа пәнаһ апарырам!” Елә бу заман уҹа сәслә елә ағлады ки, аз гала руһу бәдәниндән ајрылаҹагды.
Фатимә (ә) да деди: “Аллаһа анд олсун, гылдығым һәр намазда Аллаһдан, сәни мүһакимә етмәсини истәјәҹәјәм”.
Əбу Бәкр ағлаја-ағлаја Фатимәнин евиндән чөлә чыхды. Ҹамаат онун башына јығышды. О, ағлаја-ағлаја ҹамаата деди: “Еј ҹамаат! Сиз сәһәрә кими өз аиләнизлә асајишдәсиниз, мәни исә бәлаја салмысыныз. Мәндән узаг олун вә бејәтинизи ҝери ҝөтүрүн”. ) Сонра да Әлијә (ә) вәсијјәт етди ки, онун дәфнини вә гәбринин јерини о ики нәфәрдән ҝизли сахласын.
Ҹаныма анд олсун ки, һәзрәт Зәһранын (ә) бу вәсијјәти Аллаһ јолунда ҹиһад, шиә мәзһәбинин һагг олдуғунун, диҝәр мәзһәбләрин исә батил олмасыны сүбут етмәк үчүн һәр ајә вә дәлилдән даһа фајдалыдыр. Чүнки онун дәфнинин ҝизли олмасы вә гәбринин јеринин ҝизли галмасы суал јарадыр. Һәр кәс бу суала ҹаваб тапмаг ардынҹа олса, баша дүшәҹәк ки, бунлар о һәзрәтин вәсијјәти әсасында ҝизли сахланылмышдыр. Ҹаваб ахтаран шәхсә сәманын ортасына чатмыш ҝүн кими ајдын олаҹаг ки, атасынын јадиҝары о ики нәфәрә гаршы гәзәбли олдуғу һалда дүнјадан көчмүшдүр, атасы вә мөвласы Пејғәмбәрлә (с) ҝөрүшдүкдә онлардан шикајәт етмишдир. Бу мәсәлә о ики нәфәр үчүн бөјүк рүсвајлыгдыр вә даһа бундан бөјүк рүсвајлыг ола билмәз. Хүсусилә дә Гуранын бәзи ајәләри бујурур: “(Ја Пејғәмбәр!) Де: Мән сиздән бунун (рисаләти тәблиғ етмәјимин) мүгабилиндә гоһумлуг мәһәббәтиндән (Әһли-бејтә севҝидән) башга бир шеј истәмирәм” (“Шура” сурәси, ајә 23.)
Јенә бујурур: “Де: Мән (бунун мүгабилиндә) сиздән һеч бир музд (мүкафат) истәмирәм, о сизин олсун. Мәним мүкафатым анҹаг Аллаһа аиддир. О, һәр шејә шаһиддир!” .
Пејғәмбәр (с) дүнјадан көчәндә онун јер үзүндә Фатимәдән (ә) башга һеч кими јох иди.
Бунлара диггәт етмәклә һеч бир агил шәхс өзүндә шүбһәјә јол вермәз ки, Пејғәмбәрин (ә) рисаләт муздуну вермәкдә хәјанәт едән кәс, Пејғәмбәрин (с) ҹанишини ола билмәз вә онун хилафәт күрсүсүндә отурмаға лајиг дејилдир. Мәлумдур ки, Пејғәмбәрә (с) хәјанәт едән вә онун јахынларынын һаггыны вермәјән кәс, она јахын олмајанларын һаггына да риајәт етмәјәҹәк. Пејғәмбәрин (с) гызына зүлм едән, үммәт арасында неҹә әдаләтлә рәфтар едә биләр? Бу мәсәлә алим вә гејри-алимин чох асанлыгла баша дүшдүјү бир мөвзудур. Хүсусилә дә шиә вә әһли-сүннәнин мәшһур тәфсирчиләринин јекдил нәзәринә ҝөрә “тәтһир” ајәси һәзрәт Зәһранын (ә) шәниндә назил олмушдур. Она ҝөрә дә Гуранын ачыг-ајдын шәкилдә һәзрәт Зәһраны (ә) һәр бир сәһв вә хәтадан пак билдији, она гаршы севҝини ваҹиб етдији бир һалда кимсә она зүлм етсә вә һаггыны гәсб етсә, һеч вахт бу зүлм вә әзаб-әзијјәт етмәсинә сәһиһ шәри јолла һагг газандыра билмәз.
Еј инсанлар! Ағлајын, севимли, кәрим вә аләмләрә рәһмәт пејғәмбәрә, онун гәлбинин парчасы вә пак гызына гаршы олан бу бөјүк ҹинајәтә! Һәлә атасынын кәфәнинин сују гурумамыш онун һаггыны гәсб етдиләр, атасынын ирсиндән мәһрум етдиләр, үзүнә сили вурдулар, өвладыны сигт етдиләр. Аллаһын мүгәррәб мәләкләринин мүддәтләрлә дајаныб ҝөзләдији вә иҹазә алмадан ҝирмәдикләри евинин гапысына од вурдулар.
Һәр һалда шиәләр бу ҝүн Пејғәмбәрин (с) разылығына сәбәб олаҹаг, Фатимәнин (ә) Аллаһынын ону бәјәнәҹәк вә шиәлик һаггы јеринә јетириләҹәк бир шәкилдә һәзрәт Зәһраны (ә) зијарәт етсинләр вә она салават ҝөндәрсинләр.


4308 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...