Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Мај 2017

НЕМӘТЛӘР МҮГАБИЛИНДӘ ВӘЗИФӘЛӘР

Әҝәр инсан бу немәтләр һаггында әтрафлы дүшүнәрсә бир ан олсун белә Аллаһы јаддан чыхармаз
Фитрәтән пак олан инсанлар ән кичик јахшылығы белә унутмур, даим бунун әвәзини чыхмаға чалышырлар. Бәс неҹә олур ки, кичик јахшылығы унутмајан инсан Аллаһ-тәаланын мисилсиз немәтләринә гаршы диггәтсизлик ҝөстәрир? Әҝәр инсан бу немәтләр һаггында әтрафлы дүшүнәрсә бир ан олсун белә Аллаһы јаддан чыхармаз. Әҝәр инсан билсә ки, Аллаһын ҝөстәришләри ‒ намаз, оруҹ вә с. јалныз инсанын хошбәхтлији, камилләшмәси үчүндүр, бүтүн бу ҝөстәришләрә һәвәслә әмәл едәр. Бу мөвзуда јетәринҹә дүшүнән инсанын әхлаги ҝөстәришләрә әмәл етмәси үчүн шәраит јараныр.
İмам Садиг (ә) бујурур ки, Аллаһын өз һәгиги динини танытдырдығы, һидајәт етдији, немәтләри танымасы үчүн елм вә һикмәт вердији шәхс Аллаһа шүкр етмәлидир.
Имам Садиг (ә) үч әхлаги фәзиләтә диггәти јөнәлдир. Камиллијә чатмаг истәјән инсан үчүн бу фәзиләтләрин мүстәсна әһәмијјәти вардыр.
Биринҹи фәзиләт шүкр етмә вә һагтаныма руһијјәсинин гүввәтләндирилмәсидир.
Икинҹи, инсан даим Аллаһы хатырламалыдыр.
Üчүнҹүсү, инсан немәт саһибинә мүти олуб ҝүнаһа јол вермәмәлидир.
Сонра Имам (ә) бу сифәтләрә јијәләнмәјин јолларыны ҝөстәрир: «Инсан әта олунмуш немәтләр һаггында дүшүнмәлидир; дүнјаја ҝәлмәздән әввәлки немәтләр, дүнја немәтләри, вәд олунмуш ахирәт немәтләри. Ахирәт немәтләринә чатмаг үчүн илаһи ҝөстәришләрә итаәт етмәк лазымдыр вә бу вәзифәләр ағыр дејил. Бу ҝөстәришләр о гәдәр садәдир ки, онлара һамы әмәл едә биләр. Һәтта гаршыја хүсуси чәтинликләр чыхдығы заман бу садә вәзифәләр дә инсанын өһдәсиндән ҝөтүрүлүр». Диндә сизин үчүн һеч бир чәтинлик јери гојмады.» («Һәҹҹ» сурәси, ајә 78.)
Аллаһ ән јүнҝүл вәзифәләрин иҹрасында да инсаны тәк гојмур. Аллаһ ону көмәјә чағыранлара јардым вәд едир. Бунунла белә инсан нашүкүрлүк едир. «Һәгигәтән, инсан залым вә нанкордур». («Ибраһим» сурәси, ајә 34.) Инсан Аллаһы унутдураҹаг сәвәјјәдә дүнја һәвәсләринә ујмушдур. Дилдә камиллијә чатмаг истәјини изһар етсә дә әмәлдә дүнјаја гатылыб, илаһи ҝөстәришләрә асилик ҝөстәрир.


3384 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...