Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
08 Мај 2017

НАМАЗЫ ТӘХИРӘ САЛМАГ

Намаз гылмајан шәхс Аллаһын рәһмәтиндән вә шәфаәтчиләрин шәфаәтиндән мәһрумдур
Намаз камил бир ибадәт, бәндәлијин ән ҝөзәл мәрасими, Аллаһ гаршысында кичиклијин изһарыдыр. Ајә вә рәвајәтләрдә намаз һаггында чох мүһүм һәгигәтләрә ишарә олунмушдур.
Намаз инсаны чиркин ишләрдән узаглашдырыр. Намаз гылмаг мөминлик нишанәсидир. Бүтүн пејғәмбәрләр намаз гылмыш, өз аилә үзвләри вә јахынларыны намаза дәвәт етмишләр.
Намазы һифз етмәк ваҹиб вәзифәләрдәндир. Намаз гылмајан шәхс Аллаһын рәһмәтиндән вә шәфаәтчиләрин шәфаәтиндән мәһрумдур. Намаз динин ганунларындан, Аллаһы разы салан мәгамлардан вә пејғәмбәрләрин ашкар јолларындан биридир. Дини гәбул едән инсан үчүн илк вәзифә намаздыр. Намаз динин шәрәфи вә гүдрәтидир. Шејтанын һәмләләри гаршысында намаз мөһкәм бир сәддир. Намаза ҝөрә Илаһи рәһмәт назил олар. Аллаһа доғру ән севимли әмәл намаздыр. Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) сон вәсијјәти дә намаз олмушдур. О, намазы ҝөзүнүн нуру адландырырды. Намаз инсаны тәгваја вә пәһризә јахынлашдырыр. Илаһи мәрифәтдән сонра ән үстүн әмәл намаздыр. О, динин сүтунудур. Гајдасынҹа гылынан намаз бағышланма сәбәбидир. Гијамәтдә дә илк өнҹә онун һаггында сорушулар. Аллаһ-Тааланын нәзәр салдығы илк әмәл дә намаздыр. Илк һесаба чәкилән дә намаз олар. Намаз инсаны тәкәббүрдән узаглашдырыр. Намазын гәбул олунмасы үчүн тәгвалы вә пак олмаг, ҝүнаһа јол вермәмәк лазымдыр.
Намазы әввәл вахтында гылмаг ахирәти дүнјадан үстүн тутмагдыр. Мөмин шәхс үчүн вахтында гылынан намаз вар-дөвләтдән, аилә-өвладдан, бир сөзлә бүтүн дүнја ишләриндән үстүндүр. Намаз гылмајан кафирдир вә өләндән сонра јәһудиләр ҹәрҝәсиндә дурар. Намазы јүнҝүл сајан шәхс Аллаһы вә онун рәсулуну инкар едир. Еләҹә дә намазы гајдасынҹа гылмамаг дуанын гәбул олмасына манечилик төрәдир.


3564 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...