Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Ијун 2017

ТӘГВАНЫН МӘНАСЫ

Мүһүм будур ки, сиз ҝүнаһ етмәмәкдә гәрарлы оласыныз.
Диггәтли олун вә имтаһандан үзү ағ, башы уҹа чыхын. Бунун јолу будур ки, өзүнүздә тәгва тәдарүкү ҝөрүн. Јәни, өз давранышыныза диггәт јетирин. Аллаһын әмринә, гадағасына зидд бир иш ҝөрмәјин. Бу, тәгва демәкдир. Бир заман ип уҹу инсанын әлиндән чыхыр вә ҝүнаһ да едир. Амма мүһүм будур ки, сиз ҝүнаһ етмәмәкдә гәрарлы оласыныз. Бу, тәгва әһвал-руһијјәсидир. Сән өзүнә гаршы ајыгсанса, дүшмәнинә гаршы да ајыгсан. Өз дахилиндәки шејтандан еһтијатланырсанса, хариҹи шејтандан да еһтијатланырсан. Әҝәр дахилимиздәки шејтан бизә зәрбә вура билмәсә, хариҹи шејтан үчүн дә бизә зәрбә вурмаг асан олмајаҹаг. Бу, рамазан ајынын исмарышыдыр.

 “Еј иман ҝәтирәнләр! Оруҹ тутмаг сиздән әввәлки үммәтләрә ваҹиб едилдији кими, сизә дә ваҹиб едилди ки, (бунун васитәсилә) сиз пис әмәлләрдән чәкинәсиниз!” ("Бәгәрә", 183) Бу тәгванын мүгәддимәсидир. Тәгва исә мәгсәддир, јекундур.


Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


3510 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...