Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
24 Ијун 2017

Намаз вә онун тәрбијәви әсрары

Мүәјјән вахтларда гылынан намаз әзәмәтли Ислам үммәтинин вәһдәт нүмајишидир
Намаз Аллаһын хатырланмасы сәбәбидир: Аллаһын хатырланмасы, зикри инсанын өз мејлләрини нәзарәтә алмасы вә руһун түғјаныны ҹиловламасы үчүн ән јахшы васитәдир.
Намаз гылан шәхс даим бүтүн ишләримиздән хәбәрдар, дүшүнҹәләримиздән аҝаһ олан Аллаһы јад едир. Аллаһ зикри ән азы инсанын арзу-истәкләрини тәнзимләјир. Чүнки Аллаһдан, онун мүкафат вә ҹәзасындан гәфләтдә олан инсанын ағыл вә дүшүнҹәси зүлмәтә гәрг олур.
Аллаһдан гафил инсан өз әмәл вә рәфтарларынын нәтиҹәси һаггында дүшүнмүр, өз азғын истәкләрини һәјата кечирмәк үчүн һәдд танымыр. Ҝүн узуну инсана беш дәфә Аллаһы хатырладан, ону гәфләт јухусундан ајылдыб тәмизләјән намаздыр.
Гурани-кәримдә бу мәсәләјә белә ишарә олунур: “Намаз инсаны ҝүнаһ вә чиркин ишләрдән узаглашдырар.” (“Әнкәбут”, 45.)
Намаз гылан шәхс билсә ки, гылдығы намаз гәбул олунмасы үчүн зәкат өдәмәлидир, гејбәт етмәмәлидир, тәкәббүр вә һәсәддән чәкинмәлидир, спиртли ичкиләр ичмәмәлидир, Аллаһа диггәтлә намаз гылмалыдыр, бүтүн бу шәртләри өдәмәјә чалышар. Она ҝөрә дә һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: “Намаз саф су архы кимидир. Инсан бу архда јујунур. Ҝүн узуну беш дәфә намаз гылан шәхсин гәлби бу пак мәнәви чешмәдә јујулур, онун гәлбиндә вә руһунда ҝүнаһ тозу галмыр.”

Тәмизлик: Бәзи мәгамларда бүтүн бәдәни јумагла гүсл вермәли олан, ҝүндә беш дәфә дәстәмаз алан, гүсл вә дәстәмаздан габаг бүтүн бәдәнини паклајан инсан, шүбһәсиз ки, тәмиз олаҹаг. Бу бахымдан намаз тәмизлији тәмин едир.

Дәгиглик вә вахтшүнаслыг: Исламда һәр бир намазын өзүнәмәхсус вахты вар. Инсан намаз вахтларына риајәт етмәклә дәгиглијә, вахта диггәтли олур. Намаз гылан шәхс сүбһ намазыны гылмаг үчүн түлудан габаг јухудан ојанмалыдыр. О, сүбһүн пак һавасыны дујмагла јанашы, ҝүндәлик һәјат фәалијјәтләринә дә вахтында башлајыр.
Намазын тәрбијәви әһәмијјәти тәкҹә јухарыда дејиләнләрдән ибарәт дејил. Биз садәҹә бу бөјүк ибадәтин бәзи фајдаларыны садаладыг.

Намазын иҹтимаи әһәмијјәти:
Мүәјјән вахтларда гылынан намаз әзәмәтли Ислам үммәтинин вәһдәт нүмајишидир. Чүнки бүтүн мүсәлманлар мүәјјән вахтларда үзүгибләјә дајаныр вә хүсуси бир әдәблә Аллаһа пәрәстиш едирләр. Белә бир тәзаһүр мүсәлман үммәтин бирлијинә бариз нүмунәдир. Ислам дини ибадәт васитәси илә өз ардыҹылларыны бирләшдирир.
Намаз ҹәмијјәт һалында гылындыгда вәһдәт, бәрабәрлик руһу дәгиг вә сых ҹәрҝәләрдә өзүнү ҝөстәрир. Ујғун бирлијин әһәмијјәтини изаһ етмәјә еһтијаҹ јохдур. Әлбәттә ки, намазын башга иҹтимаи вә тәрбијәви әһәмијјәтләри вардыр.


3473 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...