Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
25 Ијун 2017

Фитрә зәкаты нә гәдәрдир? Нә вахт чыхармаг?

Сејјид олмајан шәхс, сејјидә фитрә зәкаты верә билмәз
Фитр бајрамынын ахшамы гүруб (ҝүнбатан) вахты, һәдди-бүлуға чатмыш, агил (психи ҹәһәтдән нормал вәзијјәтдә) олан, еһтијаҹлы олмајан (шәри бахымдан фәгир вә мискин олмајан) шәхсләрә фитрә зәкаты ајырмаг ваҹибдир. Фитрә зәкаты ајырмалы олан шәхс, өзүнүн вә Фитр бајрамы ахшамы гүруб чағында онун чөрәкјејәни олан шәхсләрин фитрә зәкатыны вермәлидир.

Фитрә зәкатыны вермәли олан шәхсин чөрәкјејәнләринин кичик вә ја бөјүк, мүсәлман вә ја гејри-мүсәлман, хәрҹләринин бу шәхсә ваҹиб олуб-олмамасындан, өз шәһәриндә јашајыб-јашамасындан асылы олмајараг, онларын фитрә зәкатларыны вермәлидир. Ев саһибинин разылығы илә онун евиндә гонаг галан шәхсләрин дә фитрә зәкаты ев саһибинин үзәриндәдир. Амма јалныз Фитр бајрамы ҝеҹәси гонаг олан гонағын фитрә зәкаты ев саһибинин өһдәсиндә дејил.

Фитрә зәкаты олараг, 1 са (тәгрибән 3 кг) чөрәк, буғда, дүјү вә с. вә јахуд онларын пулу ҝөтүрүлүр. Бајрам ахшамы (Рамазан бајрамындан өнҹәки ҝеҹә) шам азанындан сонра чыхылан фитрә зәкаты, бајрам ҝүнү бајрам намазынадәк верилир. Бајрам намазыны гылмајан шәхс, фитрә зәкатынын верилмәсини ҝүнорта азанынадәк тәхирә сала биләр.

Фитрә зәкаты фәгирә, јолда галан мүсафирә, борҹлуја вә с. верилә биләр.
Фитрә зәкатыны мөминә вермәк мүстәһәбдир.
Еһтијата әсасән, фитрә зәкатыны алкоһоллу ички ичәнә вә ашкар ҝүнаһ едәнә вермәк олмаз.
Фитрә зәкатыны верән шәхс, өзүнүн вә онун чөрәкјејәнләри сајылан инсанларын фитрәсини өдәмәлидир.

Сејјид олмајан шәхс, сејјидә фитрә зәкаты верә билмәз (белә ки, сејјидләр - Һәзрәт Пејғәмбәрин (с) нәслиндәндир вә онлара сәдәгә гәбул етмәк иҹазә верилмир). Амма сејјид олан шәхс, фәгир сејјидә фитрә зәкаты верә биләр.

Фитрә зәкатынын: Мигдары: - 3 кг;
Ҹинси: – арпа, буғда, чөрәк, дүјү вә бу кими әрзаг мәһсуллары вә ја бунларын мүгабилиндә пул.
Бу ил үчүн адамбашы фитрә зәкаты 3 манат һүдудунда ҝөтүрүлә биләр.
Арзу едән шәхс, даһа чох мәбләғдә фитрә зәкаты өдәјә биләр.

Үзрлү сәбәбдән Рамазан ајынын оруҹуну тутмајан шәхс, һәр ҝүн үчүн 1 манат һүдүдунда фидјә үнванында фәгирә верә биләр. Арзу едән шәхс, даһа чох мәбләғдә фидјә өдәјә биләр.

Верилмә вахты:
– бајрам намазынын гылынма вахтынадәк. Бајрам намазы гылмајан шәхс, ҝүнортајәдәк верә биләр./дејерлер/


3536 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...