Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
29 Ијун 2017

ТӘГВАНЫН ТӘВӘККҮЛЛӘ ӘЛАГӘСИ

Аллаһын ҝүҹү гаршысында һеч бир башга гүдрәт јохдур.
“...Ким Аллаһдан горхса (тәгвалы олса) Аллаһ она (һәр чәтинликдән) бир чыхыш јолу әта едәр вә она ҝөзләмәдији јердән рузи верәр. Ким Аллаһа тәвәккүл етсә [Аллаһ] она кифајәт едәр. Аллаһ Өз әмрини јеринә јетирәндир. Аллаһ һәр шеј үчүн бир өлчү тәјин етмишдир.” (“Талаг”, 2-3.)

Шәриф ајәдә тәгва вә тәвәккүл - һәр икиси зикр олунмушдур. Бунун өзү тәгва вә тәвәккүл арасында дәрин бағлылығын олдуғуну ҝөстәрир вә ајдын олур ки, бу икисини бир-бириндән ајырмаг мүмкүн дејил. Тәгванын өндә зикр едилмәси бәлкә дә она ҝөрәдир ки, тәгванын әлдә едилмәси тәвәккүлә чатмағын мүгәддимәсидир. Инсан тәгвалы олмајынҹа һәгиги тәвәккүлүн нә олдуғуну дәрк етмир.
Şәксиз Јерин, Ҝөјүн бүтүн ишләри Аллаһын әлиндәдир. Аллаһын ҝүҹү гаршысында һеч бир башга гүдрәт јохдур. Јарадылыш дүнјасыны өз ирадәси илә идарә едән Одур. Белә олан сурәтдә биз анҹаг Она етимад етмәлијик, көмәк диләјән әлимизи Она сары узатмалыјыг. Башгаларына һөрмәт ҝөстәрмәји, онларын јахшылыглары мүгабилиндә тәшәккүр етмәји Аллаһ бизә тапшырдығы үчүн, илаһи вәзифәјә әсасланараг онлара өз миннәтдарлығымызы билдирмәлијик. Бунунла јанашы јерсиз тәрифләрдән, гаршы тәрәфдән бир шеј умдуғумуз үчүн онун шәнинә јаланчы тәрифләр сөјләмәкдән чәкинмәлијик.

Аллаһа тәвәккүл вә етимад едән кәс рузини Аллаһдан ҝөзләјир. Бунун үчүн дә башгаларына јалтагланмаға еһтијаҹ дујмур, она көмәк едәҹәкләр дејә, јерсиз олараг онларын гаршысында кичилмир. Онун-бунун гаршысында јалтагланмаг, әјилмәк инсанын иззәт-нәфси илә бир араја сығмыр.
Бәли, Аллаһ-тәала, өвлијалар, ата, ана, мүәллим кими бојнумузда бөјүк һаглары олан кәсләрин гаршысында тәвазөкар олмағы бујурмушлар. Һәмчинин нәсәбләри Пејғәмбәрә (с) чатдығы үчүн сејјидләрин, пејғәмбәр зүрријјәләринин өнүндә Аллаһа итаәт, Пејғәмбәрә (с) һөрмәт мәгсәдилә тәвазөкар давранмағы төвсијә етмишләр. Аллаһ-тәала ата-анаја јахшылыг етмәји, онлара еһтирам гојмағы Өзүнә ибадәт вә бәндәлик мәртәбәсиндән сонра зикр едир: “Рәбибн јалныз Она ибадәт етмәји вә валидејнләрә јахшылыг етмәји [онлара јахшы бахыб ҝөзәл давранмағы) бујурмушдур. Әҝәр онларын бири вә ја һәр икиси сәнин јанында [јашајыб] гоҹалығын ән дүшкүн чағына јетәрсә, онлара: “Уф” белә демә, үстләринә гышгырыб аҹы сөз сөјләмә. Онларла хош даныш! Онларын һәр икисинә аҹыјараг мәрһәмәт ганадынын алтына алыб: “Еј Рәббим! Онлар мәни көрпәлијимдән тәрбијә едиб бәсләдикләри кими, Сән дә онлара рәһм ет”– де.” (“Исра”, 23, 24.)
Имам Сәҹҹад мүәллимин һаггы барәдә бујурур: “Сәнә елм өјрәдән кәсин [сәнин бојнунда олан] һаггы одур ки, онун гаршысында тәзим едәсән; (тәвазөкар давранасан). Онун олдуғу мәҹлиси бөјүк тутуб сөзләринә ҝөзәл шәкилдә гулаг асасан, јанында һүндүрдән данышмајасан, үзүнү она сары тутасан. Әҝәр кимсә ондан суал сорушса, ҹаваб вермәкдә ону габаглама. Онун отурдуғу мәҹлисдә башгасы илә сөһбәт етмә, башгасынын гејбәтини данышма.” (“Биһар”, ҹ. 2, с. 42.)

Дүнја тамаһы илә башгасынын гаршысында тәвазөкарлыг едән кәс, әслиндә јалтаглыг етмишдир. Онун ишинин батини ширкдир вә һәгигәтдә Аллаһы ҝүҹсүз билдији үчүн башгасына үз тутмушдур. Аллаһы таныјан, Она олан мәрифәти камала јетмиш вә тәвәккүл мәгамыны кәсб етмиш шәхс һеч вахт башгасына үмид бағламаз. Аллаһын бујурдуғу бу ајәјә: “Мәҝәр Аллаһ Өз бәндәсинә кифајәт дејилми?!” (“Зумәр”, 36.) –ҹани-дилдән иман ҝәтирән шәхс һеч вахт башгасына әл ачмаз.


3436 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...