Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Ијул 2017

Дүнја писдирсә, Аллаһ нә үчүн ону јарадыб?

Мәбада дүнјаја көнүл верәсән
Суал олуна биләр ки, әҝәр дүнја писдирсә, Аллаһ ону нә үчүн јарадыб? Хејр, дүнја јох, дүнјаја гул олмаг писләнилиб. Дүнјада ҝөрдүјүмүз бүтүн немәтләр үчүн вар-дөвләт гәтијјән горхулу дејил. Әксинә, белә инсан вар-дөвләтдән истифадә едәрәк өз ахирәти үчүн һазырлыг ҝөрүр. Амма дүнјаја гул олан инсан үчүн һалал-һарамын фәрги јохдур.
İслам Пејғәмбәри (с) бујурур: «Ибадәт јетмиш һиссәдир вә онун ән үстүнү һалал рузи ахтармагдыр». Рәвајәтләрдә инсанлар әкинчилијә, тиҹарәтә, бир сөзлә, ишә тәшвиг олунурлар.
Мәзәммәт олунмуш дүнја һаггында исә һәзрәт Әли (ә) бујурур: «Мәбада дүнјаја көнүл верәсән. Чүнки бүтүн ҝүнаһларын көкү, бүтүн бәлаларын әввәли дүнја мәһәббәтидир».
Мараглыдыр ки, рәвајәтләрдә инсана аилә-өвладыны севмәк төвсијә олунур. Пејғәмбәр вә имамларын да һәјатында бу севҝинин нүмунәләри илә растлашырыг. Бир һәдисдә бујурулур: «Инсан дүнјанын өвладыдыр вә кимсә анасыны севдији үчүн гынанмаз». Демәк, сөһбәт мүсбәт севҝидән јох, дәлиҹәсинә вурғунлугдан ҝедир. Инсан дүнја вә онун немәтләрини о һәддә севмәмәлидир ки, Аллаһы вә өз вәзифәләрини унутсун. Имам Багир (ә) бујурур: «Дүнја ахирәт үчүн ән бөјүк көмәкдир».
Бир сөзлә, дүнја өтәридир, ахирәт исә әбәди. Өтәри дүнјадан әбәди ахирәт үчүн дүзҝүн истифадә етмәк лазымдыр.


4016 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...