Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
02 Август 2017

ӘДАЛӘТ (ӘДЛ)

Онун кимсәјә зүлм етмәси гејри-мүмкүндүр.
Ислам дининдә беш әсас етигаддан бири әдл, јәни Аллаһын әдаләтли олмасыдыр. Әдл Аллаһын камал сифәтләриндән биридир. Аллаһ бүтүн ишләри һикмәтлә ҝөрдүјүндән, алим олуб бүтүн јахшылыглары вә писликләри таныдығындан, затән еһтијаҹсыз олдуғундан Онун кимсәјә зүлм етмәси гејри-мүмкүндүр.
İнсаны әдаләтә чағыран Аллаһ неҹә ола биләр ки, кимсәјә зүлм етсин. «Әр-рәһман» сурәсинин 9-ҹу ајәсиндә бујурулур: «Тәрәзини дүз тутун вә чәкини әскилтмәјин».

Материалист әгидәли инсанлар дүнјада баш верән һадисәләрин әсл маһијјәтини анламадан, бәзән инсана зүлм олундуғуну иддиа едирләр. Әслиндә исә, заһирән зүлм ҝөрүнән һадисәнин архасында илаһи әдаләт дајаныр. «Бәгәрә» сурәсинин 216-ҹы ајәсиндә Аллаһ-тәала бујурур:
«Хошламадығыныз бир чох шејләр вар ки, сизә хејирлидир».

Башга бир ајәдә охујуруг:
«Гијамәт ҝүнү әдаләт тәрәзисини гурарыг. Һеч кәсә әсла һагсызлыг едилмәз». («Әнбија» сурәси, ајә 47.)
Демәк, инсан һадисәләрин маһијјәтини дәрк етмәдән гәрар чыхармамалыдыр.

Шәһид Дәстғејб белә бир рәвајәт нәгл едир: «Пејғәмбәрләрдән бири чај кәнарындан кечәркән ушагларын бир кор оғланы суја батырараг, она әзијјәт вердикләрини ҝөрүр. Пејғәмбәр Аллаһа дуа едир: «Пәрвәрдиҝара, бу ушағын ҝөзүнә шәфа вер ки, әзијјәт чәкмәсин». Аллаһ ушаға шәфа верир. Ҝөзләри ачылмыш оғлан әтрафындакы ушаглары суја батырараг, бир-бир боғмаға башлајыр. Пејғәмбәр дуасына пешман олуб, сәһвини анлајыр».


7865 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...