Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
06 Август 2017

НӘДӘН ТӨВБӘ ЕДИЛМӘЛИДИР?

Елә ҝүнаһлар да вардыр ки, онлары јалныз өвлијалар ҝүнаһ кими таныјырлар.
Инсаны Аллаһдан узаглашдыран бүтүн шејләр ҝүнаһдыр вә ҝүнаһдан төвбә етмәк ваҹибдир. Ҝүнаһлар ики гисмә бөлүнүр: әхлаги ҝүнаһлар вә әмәли ҝүнаһлар.
Çиркин әхлаг нәфси булашдырыр вә инсанын камала доғру һәрәкәтиндә манеәјә чеврилир. Нәфсдә көк атмыш чиркин сифәтләр инсанын характеринә һопур. Нәфси бу чиркинликләрдән тәмизләмәк зәруридир.
Әхлаги ҝүнаһлара мисал олараг рија, нифаг, гәзәб, тәкәббүрлүк, егоистлик, зүлм, јалан, тамаһ, бөһтан кими чиркин сифәтләри ҝөстәрмәк олар.
Оғурлуг, гәтл, зина, сәләмчилик, фәрарилик вә с. әмәли ҝүнаһлара мисал ола биләр.
Ҝүнаһлар бөјүк вә кичик олмагла да ики јерә бөлүнүр. 40-ҹы дәрсдә бөјүк ҝүнаһлардан бир гисми садаланды. Истәр әхлаги, истәрсә дә әмәли ҝүнаһ бөјүк сајыла биләр.
Аллаһ-тәала бөјүк ҝүнаһлары тәрк едәнләрин кичик ҝүнаһларыны бағышлајаҹағыны вәд едир. Бөјүк ҝүнаһлардан төвбә етмәк ваҹибдир.
Амма елә ҝүнаһлар да вардыр ки, онлары јалныз өвлијалар ҝүнаһ кими таныјырлар. Мәсәлән, мүстәһәб, јәни бәјәнилмиш иши тәрк етмәк өвлијалар үчүн ҝүнаһ сајылыр. Онлар бир фәгирин, мискинин јанындан дүз кечиб она әл тутмамағы өзләри үчүн ҝүнаһ һесаб едир, ағлајыб-сызлајыр, төвбә едирләр.


3341 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...