Şrift ölçüsü:
A+
A
A-
Kr
22 Avqust 2017

QURAN VƏ LÜĞƏTDƏ “İMAM” SÖZÜ

Bu söz beş ayədə ilahi və saleh rəhbərlərə aid edilmişdir
Lüğət alimlərinin qeyd etdikləri kimi, “imam” sözü feldən əmələ gələn mücərrəd isimdir və insanın diqqət mərkəzində saxladığı, ardınca düşərək tələb etdiyi hər bir şeyə aid edilir. Bu söz müxtəlif yerlərdə ayrı-ayrı mənaları ifadə edir. Məsələn, bəzən “imam cümə”, ”imam camaat”, “hidayət imamı”, bəzən də “zəlalət imamı” kimi müəyyən mənalar nəzərdə tutulur. (“Ət-təhqiq”, “əmm” kökü.)
Bu söz əslində “niyyət etmək” mənasını daşıyan “əmm” sözündən götürülmüşdür. “Məqayisul-lüğət” kitabında yazılır: “Ümm” əsl, mərcə, camaat və din mənalarını bildirir, iqtida olunan və hər bir işdə qabaqcıl şəxsə “imam” deyilir. “İmam” sözü “ön” mənasında da işlədilmişdir.”
“Lisanul-ərəb” kitabında “imam” sözünün bir çox mənaları qeyd edilmişdir. O cümlədən, qabaqcıl, müəllim, evin bünövrəsini qurmaq üçün istifadə olunan ip (vəsait), yol, hər bir şeyin ön hissəsi və s.
Lakin belə nəzərə çarpır ki, “Ət-təhqiq” kitabının müəllifinin yazdığı kimi, bütün bu mənaların batinində müəyyən məqsədlə niyyət etmək mənası var. Hətta ərəb dilində anaya “ümm” deyilməsinin səbəbi hər bir şeyin əsas və kökünün “ümm” adlanmasıdır. Həm də o, insanın məqsəd və diqqət mərkəzindədir. Həmçinin iqtida olunan şəxs mənasında imam o kəslərə deyilir ki, camaat xüsusi meyl və məqsədlə onlara üz tutur.
Bunu da deməliyik ki, Qurani-kərimdə bu söz və onun cəm forması olan “əimmə” sözü düz on iki dəfə – yeddi dəfə tək, beş dəfə isə cəm halda işlədilmişdir. Qurani-kərimin ayələrindən birində bu söz “lövhi-məhfuz” mənasında işlədilmişdir:
“Hər bir şeyi aşkar imamda – (lövhi-məhfuzda) sayıb hesabladıq!” (“Yasin” surəsi, ayə: 12.)
Başqa bir ayədə bu söz yol mənasında işlədilir:
“Hər ikisi (Lut və Şüeyb qövmlərinin yaşadıqları şəhərlər Şama doğru gedən sizlərin) açıq-aşkar yolunuz üzərindədir!” (“Hicr” surəsi, ayə: 78.)
Çünki insan məqsədə nail olmaq üçün yola əhəmiyyət verir.
Quranın başqa iki ayəsində bu sözlə yəhudi qövmünə örnək və qabaqcıl şəriət olan Tövrata işarə edilir və buyurulur:
“Bundan qabaq Musanın kitabı onlara rəhbər və rəhmət idi.” (“Əhqaf” surəsi, ayə: 12 və “Hud” surəsi, ayə: 17.)
Bu söz beş ayədə ilahi və saleh rəhbərlərə aid edilmişdir. O cümlədən:
“Allah İbrahimə buyurdu: “Mən səni insanlara imam təyin etdim!” (“Bəqərə” surəsi, ayə: 124.)
Başqa bir ayədə bir qrup peyğəmbərlər haqda buyurulur:
“Biz onları öz əmrimizlə (camaatı ) doğru yola yönəldən imamlar və qabaqcıllar təyin etdik!” (“Ənbiya” surəsi, ayə: 73.)
Ümumi mənada bu məfhum “Furqan” surəsinin 74-cü, “Qəsəs” surəsinin 5-ci və “Səcdə” surəsinin 24-cü ayələrində də müşahidə olunur.
Başqa bir ayədə isə küfr və zəlalət rəhbərləri nəzərdə tutulur. Ayədə buyurulur:
“Belə isə küfr rəhbərləri ilə döyüşün!” (“Tövbə” surəsi, ayə: 12.)
Digər bir ayədə geniş mənada həm hidayət, həm də zəlalət rəhbərlərinə işarə olunur və buyurulur:
“O gün (qiyamətdə) hər tayfanı öz rəhbərləri ilə birgə çağıracağıq!” (“İsra” surəsi, ayə: 71.)
Ümumiyyətlə, Qurani-kərimdə “imam” sözü müxtəlif mənalarda on iki dəfə işlədilmişdir.


4811 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...