Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
23 Август 2017

Илһам Әлијев зарафат едир, ја ҹидди данышыр?

Адама дејәрләр, ҝөрмүрсән ејнәк тах
Чох ҝөтүр-гој етдим. Илһам Әлијев зарафат едиб ја ҹидди данышыб? Нәһајәт гәрарлашдырдым ки, јох, онун нә мәнә, нә дә Ҝәдәбәјдә гаршысында фарағат дургуздуғу адамлара әрки-зады чатмыр ки, зарафат етсин. Там ҹидди дејиб. Дејиб ки: “Азәрбајҹанын бу ҝүнү вә ҝәләҹәји үчүн һеч бир проблем ҝөрмүрәм, һеч бир риск, тәһлүкә јохдур”.
Адама дејәрләр, ҝөрмүрсән ејнәк тах. Елә башыныза пул јағанда нефтин гијмәтләринин гејри-мүәјјән, гејри-стабил олмасынын јаратдығы рискләри ҝөрмәздән ҝәлдиниз ки, өлкәни бу аҹынаҹаглы дурума салдыныз.
Ики шеји, биринҹиси, ејнәк тахдығымы вә икинҹиси, һәр һансы проблемин һәллинин һәмин проблемин леҝитимләшдирилмәсиндән, јәни етираф едилмәсиндән кечдијини әсас ҝөтүрәрәк бәзи проблем вә рискләри Илһам Әлијевин нәзәринә чатдырмаг истәјирәм.
Сосиал-игтисади саһәдәки корун да ҝөрдүјү проблем вә рискләрә тохунмајаҹағам. Бунун үчүн бир дәфтәр долдурмаг лазымдыр вә һеч ким дә ону охумаз. Гысаҹа гејд ејмәк истәјирәм ки, ҹәмијјәтдәки гејри-мүәјјәнлик игтисади вә сосиал рискләрин әмәлә ҝәлмәсинин характерик сәбәбидир. Гејри-мүәјјәнлик инсанларын ҝөрмәк истәдикләри илә һәгигәтдә баш верәнләр арасында бир ујғунсузлуг јарадыр вә бу ујғунсузлуғун кәмијјәт ҝөстәриҹиси дөвләтин ҝәлирләридир. Дөвләтин ҝәлирләри исә сон ики илдә аз гала 3 дәфә азалыб.

Мән дөвләтин маһијјәтини тәшкил едән мәсәләләрдәки проблем, риск вә тәһлүкәләрә тохунмаг истәјирәм:

1) Азәрбајҹанда һакимијјәтин публик характери проблемләр ичиндәдир.
2) Һакимијјәти һәјата кечирән дөвләт апараты криминаллашараг дөвләт үчүн тәһлүкәјә чеврилибләр.
3) Дөвләтин әрази бүтөвлүјү риск вә тәһлүкә алтындадыр.
4) Һакимијјәтин ачар нөгтәләриндә гәрар тутмуш мүхтәлиф өлкәләрин 5-ҹи калон нүмајәндәләри мүстәгиллијимизи риск вә тәһлүкә алтына атыблар.
5) Дөвләт суверенлијинин әсас ҝөстәриҹиси олан дахили суверенлик тәһлүкә алтындадыр. Өлкәдә пајтахты Бакы, Нахчыван вә Ханкәнди олмагла үч суверен һакимијјәт фәалијјәт ҝөстәрир.
6) Нәһајәт, дөвләтдә һүгуг анлајышы басгы вә тәһлүкә алтындадыр.

Вә әҝәр дөвләтин бүтөв маһијјәти проблемләр ичиндә, риск, тәһлүкә алтындадырса, галан проблемләри сајмағын бир мәнасы јохдур. Чүнки өлкәнин бүтүн проблем, риск вә тәһлүкәләрини дөвләтин маһијјәтиндәки проблем, риск вә тәһлүкәләрин јаратдығы шәксиздир.

Рафиг Манафлы


4891 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...