Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Сентјабр 2017

Гәдир-Хум ҝүнү вә вәһабинин "пејғәмбәри"

Әбдүлвәһһабдан бу сапыг вә азғын әгидәни мирас алан Али-Сәуд һөкүмәти дә өз батил вә сәрсәм мүфтиләри васитәсијлә өз батил вә зәһәрли фикирләрини јајмаға чалышырлар.
Гәдир ҝүнүјлә бағлы бир нечә шад хәбәр ешитмәкдәјик. Биринҹи шад хәбәр елә бу ҝүнүн өзүнүн гејд едилмәсидир. Бу бајрам Имам Заман ағаја (ә) вә бүтүн Әһли-бејти севәнләрә мүбарәк олсун. Һәр ил бу ҝүн Әһли-бејт (ә) ашигләријлә өз имамларыјла бејәти тәзәләјирләр.
Şад хәбәрләрдән бир башгасы Али Мәгамлы рәһбәр Сејид Әли Хаменеинин Иранда 1166 мәһбусу әфв етмәси хәбәридир. Аллаһ-Тәала бүтүн дүнјада вә Азәрбајҹанда һагг уғрунда һәбс едилән инсанларын гапысыны ачсын.
Икинҹи шад хәбәр хариҹи мәтбуатын ганичән вәһаби Али Сәуд һөкүмәтинин дағылмасы вә тарихин зибилликләринә ҝөмүлмәси прогнозуну вермәсидир. Өлкә проблемләр ичиндә батыб ҝедир, аилә дахили чәкишмәләр дә диҝәр тәрәфдән сыхынты ҝәтирир. Башга бир хәбәр исә Ливанда Әрәб Вәһдәти Партијасы Али-Сәуд шаһыны гојун адландырыб. Доғрудан да гојуна тәһгир олмасајды Али-Сәуд кралы башда олмагла бүтүн вәһаби шејхләрини гојун адландырмаг оларды.
Билдијимиз кими Ислам Пејғәмбәри (с) Гәдир-Хум ҝүнү Имам Әлини (ә) үммәтә өзүндән сонра рәһбәр тәјин етди. Вәһабилик исә јаранан ҝүндән бәри, Әбдүлвәһһаб мәлундан бу јана һәр заман тәкидлә белә бир һадисәнин олмадығыны, Пејғәмбәрин (с) мөвла сөзүндән мәгсәдинин дост олмасыны өз өлкәләриндә јетишдирдикләри вәһаби "алимләри" васитәсијлә дүнјаја јајмаға чалышырлар. Әбдүлвәһһабдан бу сапыг вә азғын әгидәни мирас алан Али-Сәуд һөкүмәти дә өз батил вә сәрсәм мүфтиләри васитәсијлә өз батил вә зәһәрли фикирләрини јајмаға чалышырлар. Әлбәттә, Әбдүлвәһһаб башда олмагла бүтүн вәһаби шејхләри, краллары Әзиз Ислам Пејғәмбәрини (с) танымајыблар. Онлара Аллаһа әл-гол, буд, балдыр нисбәт вериб ону јанлыш таныдыглары кими Ислам Пејғәмбәрини (с) һаггыјла таныја билмәјиб өз фантазијаларында ујдурдуглары "пејғәмбәрә" иман ҝәтирмишләр. Бунлар ҹаһилијјәт заманындакы мүшрикләр кимидирләр ки, өзләри јонуб дүзәлтдикләри бүтә сәҹдә едирдиләр. Али-Сәуд шејхләри вә краллары да өзләринин дүзәлтдикләри "пејғәмбәрә" табе олублар. Нә үчүн?
Тарихә чох гыса нәзәр: Сәгифәдә Әбубәкр үммәтә "хәлифә" сечилир. Ҹан үстә оларкән мүшавири Османы чағырыб вәсијјәт едир. Үммәтә "хәлифә" тәјин едәркән өзүндән ҝедиб һушуну итирир. Ајыларкән Османдан кимин адыны јаздығыны сорушур. Осман дејир Өмәрин адыны јаздым. "Хәлифә" Өмәр ҹан үстә оларкән үммәт рәһбәр тәјин етмәк үчүн алты нәфәрдән ибарәт шура гурур. Осман "хәлифә" сечилир. Мүавијә мәлуна "хилафәт" чатанда о да өзүндән сонра оғлуну вәсијјәт едир. Беләликлә һәр шаһ өзүндән сонра өз оғлуну тәјин едир. Һазырда Али-Сәуд аиләси мүгәддәс торпагларын рәһбәрлијини зорла әлиндә сахлајыб топ кими бир-биринә өтүрүр. Нечә гардаш гоҹа вахтларында бири о бириндән сонра крал олур. Узун илләрдир Сәуд аиләси ады дүнја мәтбуатындан, өзләри дә халгын јахасындан дүшмүр. Бу јахында хәбәрдә дејилирди ки, дахили чәкишмәләр Али-Сәудда давам едир вә артыг крал Салман һакимијјәти оғлуна вермәји планлашдырыр. Ҝөрүрсүнүзмү, Али Сәуд һөкүмәтинин, онларын вәһаби шејхләринин, үмумијјәтлә вәһабиләрин, Ибн Тејмијјәнин, Ибн Гејјимин, Әбдүлваһһабын нәзәриндә Әбубәкр, Өмәр, Осман, Мүавијә, Әмәвиләр, Аббасиләр, һәтта Али Сәуд (өзләриндән сонра хәләф тәјин етдикләри үчүн) ағыллыдырлар, бирҹә Ислам Пејғәмбәри (с) ҝүја бунларын билдији гәдәр билмирди. Демәли, Али Сәудун дәјәрсиз, мәһвә мәһкум олан, шәр үзәриндә гурдуглары ганичән, террорчу дөвләтләри "чох дәјәрлидир", амма Ислам Пејғәмбәринин (с) шәһидләрин ганы баһасына гурдуғу, әрсәјә ҝәтирдији мүгәддәс Ислам дөвләтинин давамы үчүн Пејғәмбәрин (с) хәлифә тәјин етмәсинә еһтијаҹ јох иди.
Əлбәттә, ишин ахыры бу ҹүр олмалы иди. Имам Әлини (ә) рәһбәр билмәјәнләр өзләринә Мүавијәни, Језиди рәһбәр биләҹәкдиләр. Чүнки Әли (ә) кими инсанлар пак гәлбләрдә јашаја биләр, мүшрик гәлбләрдә јох.


5029 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...