Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
22 Сентјабр 2017

ПЕЈҒӘМБӘРИН (С) ВӘФАТЫНДАН СОНРА ХҮСУСИ ИНСАНЛАР ГРУПУНУН БҮДРӘМӘСИ

Өнҹә Исламда хидмәти оланлар - сәһабәләр вә Пејғәмбәр (с) дөврүнүн мүһарибәләриндә иштирак етмиш шәхсләр хүсуси имтијазлардан бәһрәләндиләр
Һагг тәрәфдары олан хүсуси инсанлар групунун азма дөврү Пеғәмбәрин вәфатындан тәхминән 7-8 ил сонра башлады. Хилафәт мәсәләси илә үмумијјәтлә ишимиз јохдур. Хилафәт мәсәләси инди демәк истәдијим чох тәһлүкәли ҹәрәјандан фәргли бир мәсәләдир. Һадисәләр Пејғәмбәрин (с) вәфатындан сонра 10 илдән аз бир заманда башланды. Өнҹә Исламда хидмәти оланлар - сәһабәләр вә Пејғәмбәр (с) дөврүнүн мүһарибәләриндә иштирак етмиш шәхсләр хүсуси имтијазлардан бәһрәләндиләр. Бејтүл-малдан даһа артыг мадди бәһрәләнмә о имтијазлардан бири иди. Дејирдиләр ки, онларын диҝәрләри илә бәрабәр олмасы дүзҝүн дејил, онлары диҝәрләри илә ејни билмәк олмаз. Бу биринҹи тәмәл иди. Јајынма илә нәтиҹәләнән һәрәкәтләр белә аз нөгтәдән башланыр вә сонра һәр бир аддым сонракыны даһа да сүрәтләндирир. Јајынмалар бу нөгтәдән башлады, нәһајәт Османын дөврүнүн орталарына гәдәр чатды. Үчүнҹү хәлифәнин дөврүндә вәзијјәт елә олду ки, Пејғәмбәрин (с) бөјүк сәһабәләри өз дөврләринин ән бөјүк сәрмајәдарларындан сајылдылар. Диггәт јетирирсиниз? Јәни адлары мәшһур олан бу уҹа мәгамлы сәһабәләрин - Тәлһәнин, Зүбејрин, Сәд ибн Әбу Вәггасын вә диҝәрләринин һәр биринин Бәдрдә, Һүнејндә вә Үһүддә галын бир китаблыг ифтихарлы кечмиши варды. Онлар Исламын сәрмајәдарларынын биринҹи сырасында јер алдылар. Онларын бири өлдүкдә ондан галмыш гызыллары варисләри арасында бөлмәк истәјәндә әввәлҹә гызыл күлчә формасына салдылар вә сонра балта илә гырыб бөлмәјә башладылар; балта илә кичик парчалара бөлүнән одун кими. Гызылы адәтән мисгалла өлчүрләр. Ҝөрүн нә гәдәр олуб ки, ону балта илә гырырмышлар. Бунлар тарихдә гејд олунмушдур. Елә мәсәләләр дејил ки, шиәләрин өз китабларында јаздыгларыны дејәк. Бунлар һамынын јазмаға вә гејд етмәјә чалышдығы һәгигәтләрдир. Онлардан галан дирһәм вә динарларын мигдары фантастик иди.


4565 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...