Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
04 Октјабр 2017

Ашура сөзүнүн вә бајрағынын уҹалмасы

Һәзрәт Зејнәб Исламын вә мүсәлманларын озаманкы ҹәмијјәтинин руһуна тибби јардым ҝөстәрди
Сиз бахын, Һүсејн ибн Әлинин (ә) пак ганы Кәрбәлада, гүрбәтдә төкүлдү. Лакин Имам Сәҹҹадын (ә) вә Зејнәб-Күбранын өһдәсинә дүшән ән бөјүк мәсулијјәт илк андан бу сөзү уҹалдыб мүхтәлиф формаларла бүтүн Ислам дүнјасына чатдырмаг иди. Бу һәрәкәт һәгиги динин, Һүсејн ибн Әлинин (ә) дининин вә Имам Һүсејнин (ә) шәһид олдуғу мәгсәдин дирчәлдилмәси үчүн зәрури вә лазым иди. Сөзсүз ки, Имам Һүсејн (ә) үчүн Аллаһын мүкафаты олаҹаг, буна ҝөрә сүкут едә биләрдиләр. Амма нә үчүн Имам Сәҹҹад (ә) өмрүнүн сонуна гәдәр - ондан сонра јашадығы 30 илдә һәр һансы бир мүнасибәтлә Һүсејнин (ә) адыны, Һүсејнин (ә) ганыны вә Әбу Абдуллаһын (ә) шәһидлијини јада салырды, халга хатырладырды? Бу иш нәдән өтрү иди? Бәзиләри елә билирләр ки, бу иш Үмәјјә өвладларындан интигам алмаг үчүн иди. Һалбуки сонралар Бәни-Үмәјјә һакимијјәтдән узаглашды. Бәни-Аббасын һакимијјәтә ҝәлишиндән сонра Имам Рза (ә) нә үчүн Рәјјан ибн Шәбибә тапшырыр ки, өз мәҹлисләриниздә Әбу Абдуллаһын (ә) мүсибәтләрини охујун? О заман ахы Бәни-Үмәјјә јох иди, тар-мар олмушдулар!
Бу ондан өтрүдүр ки, Һүсејн ибн Әлинин (ә) јолу вә онун ганы әзәмәтли Ислам үммәтинин Ислам мәгсәдләринә сары һәрәкәтинин бајрағы олсун, бу бајраг һәмишә далғалансын. Бу ҝүнә гәдәр дә далғаланмыш вә һидајәт етмишдир.

Һәзрәт Зејнәб вә Исламын үмуми руһуна тибби јардым
Һәзрәт Зејнәбин мүбарәк ады бу нөвдән олан сәјин ҝөстәриҹисидир. Һәзрәт Зејнәбин сәји тәкҹә бу дејил ки, Кәрбәлада хәстә олан бир имамы горусун, она тибби јардым ҝөстәрсин. Һәзрәт Зејнәб Исламын вә мүсәлманларын озаманкы ҹәмијјәтинин руһуна тибби јардым ҝөстәрди. Онун бөјүк јардымы будур. Һәзрәт Зејнәб бир дүнја пислик, зүлм, инсафсызлыг, һејвансифәтлик вә дашүрәклик гаршысында тәкбашына дајанды вә бунунла Исламын руһуну горујуб, она тибби јардым ҝөстәрә билди. Имам Һүсејнин (ә) Исламы горудуғуну дедијимиз кими, һәзрәт Зејнәбин дә өз мүгавимәти илә Исламы горудуғуну гәтијјәтлә иддиа едә биләрик. Бу мүгавимәт бир сирр вә әсас амилдир.


4665 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...