Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
07 Октјабр 2017

Дөнүшү олмајан јајынма

"Билин ки, дүнја һәјаты ојун-ојунҹаг, бәрбәзәк, бир-биринизин гаршысында өјүнмәк, мал-дөвләти вә оғул-ушағы чохалтмагдан ибарәтдир."
Бир әзиз вә илаһи мәсәлә кими Исламы тәһдид едән бүтүн тәһлүкәләр Исламын јарандығы замандан Аллаһ тәрәфиндән прогноз едилмиш вә о тәһлүкәләрә гаршы тәдбир васитәси дә Исламын өзүндә нәзәрдә тутулмушдур.
Аллаһ-Таала Исламын мүдафиә гүввәсини онун өзүндә гојмушдур; сағлам бир бәдән, јахуд сағлам бир машын кими; ону дүзәлдән мүһәндис тәмир васитәсини онун өз ичинә гојмушдур. Ислам бир феномендир вә бүтүн феноменләр кими ону бәзи тәһлүкәләр тәһдид едир. Тәдбир ҝөрмәк үчүн бир васитә лазымдыр. Аллаһ-Таала бу васитәни Исламын өзүндә гојмушдур.
О заман да сөзүҝедән ики тәһлүкә Исламы тәһдид едирди. Онларын һәр икисинин нәтиҹәси Ислам ҹәмијјәтинин дөнүшү олмајан фәлакәт вә мәһволма јолуна чыхмасы иди. Чүнки фәсадлы һакимләрин варлығына, ҹәмијјәтин апарыҹы вә авам инсанлары арасында фәсад вә дүнјаҝирлијин јајылмасына ҝөрә Исламын, һөкумәтин вә ҹәмијјәтин идеал вә илаһи вәзијјәтә гајтарылмасы вә дирчәлдилмәси үчүн һеч бир мараг вә сәј ҝөстәрилмирди. Ҹәмијјәт азғынлыг ичәрисиндә сәрҝәрдан галмышды.
Əҝәр әзиз Пејғәмбәрин (с) бу релс үзәринә чыхардығы бу гатары бир әл, јахуд бир һадисә релсдән чыхарса, вәзифә нәдир? Әҝәр Ислам ҹәмијјәти јолдан јајынса вә әҝәр бу јајынма елә бир һәддә чатса ки, бүтүн Исламын вә Ислам маарифинин јајынма тәһлүкәси јаранса, вәзифә нәдир? Ики нөв јајынма вә азғынлыг вар. Чох заман халг фәсада дүчар олур, лакин Ислам һөкмләри мәһв олмур. Бәзән дә халг фәсада уғрајыр, һөкумәтләр дә фәсада уғрајырлар, алимләр вә дин натигләри дә фәсада дүшүрләр. Фәсадлы инсанлардан үмумијјәтлә дүзҝүн дин садир олмаз. Онлар Гураны вә һәгигәтләри тәһриф едирләр, јахшылары пис, писләри јахшы, бәјәнилмәз иши бәјәнилән, бәјәнилән иши бәјәнилмәз едирләр, Исламын хәттини 180 дәрәҹә дәјишдирирләр. Әҝәр Ислам ҹәмијјәти вә гурулушу белә бир вәзијјәтә дүчар олса, вәзифә нәдир?
Илаһи вәзифә Ислам һөкумәтини вә Ислам ҹәмијјәтини дүзҝүн вә илаһи јола гајтармаг үчүн бүтүн имканлардан истифадә етмәкдир. Бу, һикмәтли Аллаһын диндә гојдуғу ваҹиб әмәлдир. Вә Әбу Абдуллаһ (ә) Исламын өзүнү вә мүсәлман ҹәмијјәти тәһдид едән бу тәһлүкәләр гаршысында она әмәл етди.
İслам һәр ики тәһдидә гаршы јол мүәјјәнләшдирмиш вә ҹиһад тәјин етмишдир. Ҹиһад хариҹи дүшмәнләрә мәхсус дејил: “Кафир вә мүнафигләрлә ҹиһад ет”. Мүнафиг өзүнү гурулушун дахилинә салыр. Одур ки, бунларын һамысы илә ҹиһад етмәк лазымдыр. Ҹиһад гурулуша етигадсыз вә дүшмән олмасы сәбәбиндән она һүҹум етмәк истәјән дүшмәнә гаршы едилир. Һәмчинин дахили парчаланма вә дағылма илә мүбаризә үчүн чох дәјәрли олан әхлаг тәлимләри мөвҹуддур. Бу тәлимләр дүнјаны һәгиги шәкилдә инсана танытдырыр вә анладыр: "Билин ки, дүнја һәјаты ојун-ојунҹаг, бәрбәзәк, бир-биринизин гаршысында өјүнмәк, мал-дөвләти вә оғул-ушағы чохалтмагдан ибарәтдир."
Ислам һөкмләри мәҹмусундан олан бу һөкмүн әһәмијјәти һөкумәтин өзүндән аз дејил. Чүнки һөкумәт ҹәмијјәтин идарәси демәкдир. Әҝәр ҹәмијјәт тәдриҹән хәтдән чыхса, фәсада уғраса вә Аллаһын һөкмү дәјишилсә, вәзијјәти дәјишдирмә вә һәјаты јениләмә һөкмү, јахуд ингилабын буҝүнкү тәбири илә десәк, ингилаб һөкмү олмаса, бу һөкумәт нәјә јарајар?!
Демәли, азғын ҹәмијјәти әсл хәттинә гајтармаға даир һөкмүн әһәмијјәти һөкумәт һөкмүнүн әһәмијјәтиндән аз дејил. Бәлкә дә демәк олар ки, бунун әһәмијјәти кафирләрлә ҹиһаддан да артыгдыр; бәлкә дә демәк олар ки, бунун әһәмијјәти бир Ислам ҹәмијјәтиндә ади формада јахшы ишләрә дәвәт етмәкдән вә пис ишләрдән чәкиндирмәкдән даһа артыгдыр; һәтта бәлкә дә демәк олар ки, бу һөкмүн әһәмијјәти Аллаһын бөјүк ибадәтләриндән вә һәҹдән дә артыгдыр. Нә үчүн? Она ҝөрә ки, бу һөкм әслиндә Исламын јашамасыны тәмин едир; өлмәк әрәфәсиндә олдугдан, јахуд өлүб ортадан ҝөтүрүлдүкдән сонра.
Имам Һүсејнин (ә) иши хариҹи дүшмәнә гаршы - илаһи гурулушдан хариҹдә вә она мүхалиф олан дүшмәнә, зәрури олараг сәрһәдләрдән хариҹдә олан дүшмәнә јох - ҹиһадла јүксәк вә бәнзәрсиз һәддә нәфсә гапылмаға, фәрди вә иҹтимаи азғынлыглара гаршы ҹиһады бирләшдирмәкдир.
Јәни Аллаһ-Таала билир ки, бу һадисә гаршыја чыхаҹаг. Буна ҝөрә дә јүксәк сәвијјәли бир нүмунә тәгдим олунмалы вә өрнәк ҝөстәрилмәли иди. Неҹә ки, өлкә чемпионлары мәшғул олдуглары идман нөвүндә диҝәрләринин һәвәсләнмәсинә баис олурлар. Сөзсүз ки, бу, изаһ етмәк үчүн кичик бир мисалдыр. Ашура маҹәрасы һәр ики ҹәбһәдә әзәмәтли бир ҹиһаддан ибарәтдир; һәм хариҹи дүшмәнлә - јәни фәсадлы хилафәт апараты вә бу апарата јапышмыш дүнјаҝирләрлә, Пејғәмбәрин (с) инсанларын хиласы үчүн истифадә етдији һакимијјәти Исламын вә әзиз Пејғәмбәрин (с) јолунун әкс истигамәтинә апармаг истәјән шәхсләрлә мүбаризә ҹәбһәсиндә, һәм дә дахили ҹәбһәдә - јәни о заман үмуми шәкилдә дахили фәсада сары һәрәкәт едән ҹәмијјәтлә.
Сөзүҝедән ваҹиб әмәл әслиндә һәмин ики тәһлүкәни арадан галдырмаг, Исламы вә Ислам ҹәмијјәтини дөнүшү олмајан јајынмадан хилас етмәк мәгсәди дашыјан бир әмәл иди.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи


4799 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...