Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
09 Октјабр 2017

АРАМ ВӘ ДӨЗҮМЛҮ ОЛМАҒЫН СИРРИ

Зејнәб гардашынын ҝөјүн мәләкләрини тәәҹҹүбә ҝәтирән сәбриндән илһам алыр
Бәлкә дә имам Һүсејнин (ә) сүдәмәр көрпәсинин шәһадәт сәһнәси, Зејнәбин Ашура ҝүнү өз ҝөзләри илә ҝөрдүјү ән гәмли сәһнәләрдән бири иди. Амма, Зејнәби мөһкәм сахлајан, она арамлыг вә архајынлыг верән, дөзүмүнү артыран вә Һүсејн (ә) јолунун давамына һазырлајан Сејјүдүш-шүһәданын мүсибәти вахты дилинә ҝәтирдији сөзләр иди. Аллаһын иши гаршысында разылыг вә тәслимчиликдән долу бир үрәкдән ахан бу сөзләр ихтијарсыз олараг Зејнәбин пак гәлбинә отурмушду.
«Һовнун әләјјә ма нәзәләби әннәһу би әјниллаһ».
Сејјүдүш-шүһәда бу гыса ҹүмләјлә бир дүнја мәрифәт, товһид, иман, тәвәккүл, тәслим вә разылыг нүмајиш етдирирди. Зејнәб дә гардашынын ҝөјүн мәләкләрини тәәҹҹүбә ҝәтирән сәбриндән илһам алыр. Өјрәнир ки, ән ағыр дәрд вә әзаблар да Аллаһ јолунда асандыр.
Доғрусу һагга вә Аллаһ һүзурунда вәзифә иҹрачысына олан ешгдән савајы һансы етимад јери имам Һүсејнин (ә) вә баҹысы Зејнәбин руһуна арамлыг бағышлаја биләр?! Индијә гәдәр шәһид вә ја әлил олмуш, зәрәр чәкиб, мүсибәт ҝөрмүш инсанларын аналары, баҹылары, һәјат јолдашлары, гоһумлары, ушаглары Ашура тарихинин бу зирвәси барәдә дүшүнүбләрми? Тәсәввүр едибләрми ки, Әлиәсҝәрин үзүҹү шәһадәт сәһнәси нә гәдәр ағыр вә чәтиндир. Доғрусу, нәјә ҝөрә Һүсејн вә Зејнәб бу гәдәр арамдырлар? Белә дејилми ки, онлар Аллаһын разылығыны һәр шејдән өнә салыб, өз үрәкләрини Аллаһын зикри илә арам едир вә өзләрини Аллаһын гаршысында билирләр.


3092 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...