Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
26 Октјабр 2017

Гуранда бәзи инсанларын һејвана бәнзәдилмәси тәһгир дејилми?

Ән мүһүм гидалар һејванлардан алынан әт, јағ, сүд, гатыг, бал вә саир немәтләрдир
Һејванларын фајдасы вә бәзи инсанларын әмәлләри нәзәрдән кечирилсә Гуранын “онлар һејван кимидирләр, бәлкә, даһа чох зәлаләтдәдирләр” (“Әраф”, 179.) бәнзәтмәсинин мәнтигә ујғун олдуғуну ҝөрәрик.

Ән гијмәтли либас ипәкгурдунун һазырладығы ипәкдән истеһсал олунур. Ән мүһүм гидалар һејванлардан алынан әт, јағ, сүд, гатыг, бал вә саир немәтләрдир. Һејванлар нәглијјат васитәси кими истифадә олунур, онларын көмәји исә торпаглар басдырылмыш миналардан тәмизләнир. Инсанлар бир чох биликләрини һејванлардан әхз етмишләр. Адәм өвлады өлүнүн дәфнини гарғадан өјрәнди, шанапипик сәба халгындан Сүлејмана хәбәр ҝәтирди, һөрүмчәк өз тору илә Ислам пејғәмбәрини горуду. Һејванлар әһилләшмәк габилијјәтинә маликдирләр. Мәсәлән, тәлим ҝөрмүш итин етдији ов һалалдыр. Илан кими бир зәрәр вериҹи јалныз она јахынлашанлары чалыр.
Амма елә инсанлар вар ки, атом бомбасы атараг бәшәријјәтин мәһвинә фәрман верир. Илан беләләриндән үстүн дејилми?! Ҝеҹә-ҝүндүз инсанларын мадди вә мәнәви варлығыны мәһв етмәк үчүн өлкәләрә тәҹавүз едәнләр, мәзлум халгларын ганыны ахыданлар, азадлыг пәрдәси алтында әхлагсызлыг тәблиғ едәнләр һејвандан пис дејилми?!


3555 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...