Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
05 Нојабр 2017

Инсан һансы јолла гәлбини илаһи мәһәббәтлә ишыгландыра биләр?

Инсан Аллаһын немәтләрини дүшүндүкҹә Она севҝиси артыр.
Һәр бир мәһәббәт инсана верилән немәт вә она ҝөстәрилән хидмәтә диггәтдән асылыдыр. Инсан Аллаһын немәтләрини дүшүндүкҹә Она севҝиси артыр.
Күләк, јағыш, ҝүнәш, дағлар, чәмәнләр, гидалар, аилә, өвлад, әгл, елм, дил, ҝөз, гулаг, ҝеҹә, ҝүндүз, ајыглыг, јуху, азадлыг, сечим имканы, јахшылыға мејл, пислијә нифрәт инсан өмрүнү ифлиҹ вәзијјәтдән чыхаран үмуми немәтләрдир. Билирсинизми ики-үч ҝүн сусуз, јухусуз, аҹ галан инсан нә вәзијјәтә дүшүр?!
Һәр бир фәрдә әта олунмуш өзүнәмәхсус истедадлар Аллаһын хүсуси немәтләриндәндир. Инсан өз варлығыны диггәтлә нәзәрдән кечирсә, кимсәдә олмајан хүсусијјәтләрлә растлашар.
Бәли, немәтләри дүшүнмәк инсанын гәлбини илаһи ешглә долдурур, ону Аллаһ гаршысында сәҹдәјә вадар едир. Бүтүн бунлары нәзәрә алараг Гуран илаһи немәтләр барәдә дүшүнмәји тапшырыр. (“Әраф”, 69.)


3216 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...