Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
21 Нојабр 2017

АЛЛАҺЫН БИЗИМ ИБАДӘТИМИЗӘ ЕҺТИЈАҸЫ ВАРМЫ?

Аллаһын разылығы вә гәзәби дә инсанын разылыг вә гәзәбиндән фәргләнир
“Аллаһ инсаны ибадәт үчүн јарадыб” дедикдә нә нәзәрдә тутулур? Инсанларын ибадәтинә, сәҹдәсинә Аллаһын еһтијаҹымы вар? Инсан өзүнә гаршы еһтирам ҝөрәндә гәлби ачылыр. Ҝөрән Аллаһ да еһтирама мөһтаҹдырмы?
Бүтүн бу суаллар Аллаһы таныјан инсан үчүн өз гәнаәтбәхш ҹавабыны тапмышдыр. Аллаһ мүтләг камал саһиби вә мүтләг еһтијаҹсыздыр. Инсанын јарадылмасы вә ибадәт едиб-етмәмәси Аллаһа бир шеј артырыб-әскилтмир. Тәнһалыгдан әзијјәт чәкмәк нагис вүҹуда хас сифәт олдуғундан јаранышы Аллаһын тәнһалығы илә дә әлагәләндирмәк олмаз. Һәзрәт Әли (ә) “Нәһҹүл-бәлағә”дә бујурур: “Аллаһ мәхлугу онун ибадәтиндән еһтијаҹсыз, итаәтсизлијиндән аманда олдуғу һалда јаратды.”

Аллаһ инсанын ибадәтиндән ләззәт алмадығы кими, онун үсјанындан да әзијјәт чәкмир. Аллаһытаныма бәһсләриндә охујуруг ки Аллаһын сифәтләри өзүнәмәхсусдур. Јәни әҝәр ејни бир сифәт Аллаһда вә инсанда варса бу сифәтләр арасында фәрг вардыр. Мәсәлән, Аллаһын елми инсанын елминдән фәргләнир. Инсанын елми “һүсули”, јәни өјрәнмәклә әлдә едилмишдир. Амма Аллаһын елми “һүзури”дир, јәни Аллаһ затән алимдир. Инсанын гүдрәти, ҝүҹү инкишаф етмиш әзәләләрдән ибарәтдирсә, ҹисм олмајан Аллаһын гүдрәти тамам башга мәзмундадыр.

Аллаһын разылығы вә гәзәби дә инсанын разылыг вә гәзәбиндән фәргләнир. Әҝәр инсан разы галанда шадланырса, Аллаһ шадланмаг һалындан чох узагдыр. “Әрәфә” дуасында охујуруг: “Пәрвәрдиҝара, Сәнин ризајәтин мүгәддәсдир вә һеч бир сәбәбә бағлы дејил. Белә дејил ки, әввәл Сәнин ризајәтин мөвҹуд олмајыб, Сән ону сонрадан хәлг етмишсән, о ки, галды мән Сәнин ризајәтинә сәбәб олум.” Аллаһын гәзәби дә беләдир. Бу гәзәб онун һалыны дәјишмир. Аллаһ үчүн һал дәјишмәси гејримүмкүн олдуғундан инсан бу һалы дәјишмәкдә аҹиздир.


3432 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...