Шрифт өлчүсү:
А+
А
А-
03 Декабр 2017

Нә үчүн залым вә ҝүнаһкар инсанлардан бир һиссәси немәтләр ичиндә гәрг олмушдур?

Тәсәввүр един ки, бир залым, көврәк будаглары гыра-гыра үзүјухары, дајанмадан ағаҹа дырмашыр
Јухарыдакы суал чохларыны дүшүндүрүр. Гурани-кәримин ајәләринә әсасән, беләләри ислаһедилмәз олдугларындан, јараныш ганунлары вә ирадә азадлығына әсасән өз башына бурахылмышлар. Аллаһ тәрәфиндән верилмиш бу мөһләт, әслиндә онлары учурума апарыр. 

«Али-имран» сурәсинин 178-ҹи ајәсиндә бујурулур: «Күфр едәнләр, онлара вердијимиз мөһләти өзләри үчүн хејирли билмәсинләр. Биз онлара мөһләт веримишик ки, ҝүнаһларыны даһа да артырсынлар. Онлар үчүн зәлиледиҹи бир әзаб вардыр».

Бәзи ајәләрдән мәлум олур ки, бәзән Аллаһ залым вә ҝүнаһкарлара вердији немәтләри һәдсиз дәрәҹәдә артырыр вә онлар ләззәт ичиндә хумарландыглары заман, гәфилдән онлары бүтүн немәтләрдән мәһрум едир. Мисилсиз фираванлыгдан сонра гәфил сәфаләт вә зәлаләт һәмин инсанлар үчүн бөјүк әзаба чевирилир.

«Әнам» сурәсинин 44-ҹү ајәсиндә охујуруг: «Онлар едилмиш хәбәрдарлыглары унутдуглары бир ан бүтүн немәт гапыларыны онларын үзүнә ачдыг ки, шадлансынлар. Сонра исә гәфилдән бүтүн вердикләримизи ҝери алдыг. Бунунла да, онлар һәдсиз нараһатлыға дүчар олдулар».

Тәсәввүр един ки, бир залым, көврәк будаглары гыра-гыра үзүјухары, дајанмадан ағаҹа дырмашыр. Јухары галхдыгҹа, даһа да шад олур. Анламыр ки, нә гәдәр јухарыдан јыхылса, бир о гәдәр дә чох әзиләҹәкдир. Гәфил туфан гопур вә бир ан әввәл шадлыгдан ојнајан сүмүкләр јерә гахылыб, хынҹым-хынҹым олур.


3191 بازدید
در حال ارسال اطلاعات...